Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Положення про бюро перепусток

Положення про бюро перепусток

 1. Загальні положення бюро перепусток

.1.    Бюро перепусток є самостійним структурним підрозділом підприємства.

.2.    Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

.3.    Відділ підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

1.4.2.      Керівництво підрозділом:

1.4.3.      Відділ очолює завідувач, призначуваний на посаду наказом директора підприємства.

1.4.4.      Завідувач бюро має ______ заступника (ів).

1.4.5.      Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) завідувачем бюро.

1.4.6.      Заступник(и) і керівники структурних підрозділів  у складі бюро пропусків, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням завідуючого відділу.

 1. Структура бюро пропусків

2.1. Структуру і штатну кількість бюро перепусток затверджує директор підприємства виходячи зі специфіки діяльності підрозділу й оснащення місць його розміщення за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2.                       До складу бюро пропусків входять

(структурні підрозділи, групи фахівців і ін.)

2.3. Завідувач бюро розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

 1. Задачі і функції бюро перепусток

Задача

Функції

3.1

Здійснення єдиної політики підприємства в області пропускного і внутрішньооб'єкт-ного режиму.

Організація і встановлення пропускного режиму підприємства.

Оформлення, видача і повернення перепусток, що дають право проходу (виходу) на підприємство чи в'їзду (виїзду) на його територію.

Узгодження правил пропускного і внутрішньоб'єктного режиму в приміщеннях структурних підрозділів підприємства з керівництвом підприємства.

Оформлення і видача відповідно до встановленого порядку постійних, тимчасових і разових перепусток та інших документів, що надають право проходу (виходу) на підприємство чи в'їзду (виїзду) на його територію.

3.2

Виконання встановлених вимог пропускного і внутрішньооб'єкт-ного режиму співробітниками підприємства, що постійно працюють і тимчасово знаходяться на об'єктах підприємства.

Ведення журналу відвідувань.

Реєстрація в журналах або в інших первинних документах пропускних документів.

Облік отриманих незаповнених бланків, виданих і повернутих перепусток.

Забезпечення збереженості незаповнених бланків і повернутих перепусток.

Представлення на підпис керівнику підприємства постійних перепусток, відстеження їхнього своєчасного повернення.

Складання щоденних звітів про видачу і повернення перепусток різного виду.

Підготовка необхідних довідок, зв'язаних з оформленням пропускних документів.

Складання у встановленому порядку актів на знищення документів, термін збереження яких минув.

 1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Взаємодія бюро перепусток з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав бюро перепусток взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

З усіма підрозділами підприємства

заявок на тимчасові і постійні перепустки;

- заявок на дозволи на вивезення (ввезення) вантажів з території підприємства, проїзд автотранспорту

тимчасових і постійних перепусток;

- дозволів на вивезення (ввезення) вантажів, проїзд автотранспорту;

- інформації про пропускний режим;

 1. Права

Бюро перепусток має право:

6.1. Вимагати від керівників структурних підрозділів.

6.1.1.      Дотримання пропускного режиму.

6.1.2.      Своєчасної подачі заявок на оформлення тимчасових перепусток і дозволів для відвідувачів і на ввезення (вивезення) вантажів через контрольно-пропускний пункт.

6.2. Не пропускати осіб без належним чином оформлених документів.

6.3. Затримувати при необхідності осіб і вантажі до з'ясування обставин.

Давати рекомендації зі встановлення й устаткування контрольно-пропускних посад.

6.4. Надавати керівництву підприємства:

6.4.1. Пропозиції про заохочення працівників бюро перепусток.

6.4.2. Проводити атестацію працівників бюро перепусток.

 1. Відповідальність

7.1. Відповідальність за належне і своєчасне виконання функцій, передбачених дійсним положенням, несе завідувач бюро перепусток.

7.2. На завідувача бюро покладається персональна відповідальність за:

7.2.1. Дотримання діючого законодавства в процесі керівництва відділом.

7.2.2. Складання, затвердження і представлення достовірної інформації про роботу відділу.

7.2.3. Своєчасне виконання наказів керівництва.

7.3. Відповідальність за належне і своєчасне виконання функцій, передбачених дійсним положенням, несе завідувач бюро перепусток.

 1. Заключні положення

8.1. При виявленні невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ у бюро перепусток керівником відділу, співробітником або іншою особою необхідно звернутися в

(службу персоналу, відділ кадрів, експертну комісію з положень і посадових інструкцій і т.д.)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

( заступником генерального директора, генеральним директором і т.д.)

за наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій і т.д.)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту