Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Положення про бюро дизайну

Положення про бюро дизайну

  1. 1. Загальні положення бюро дизайну

1.1. Бюро дизайну є самостійним структурним підрозділом підприємства.

1.2. Бюро створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

1.3. Бюро підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

1.4. Керівництво бюро дизайну:

1.4.1. Бюро дизайну очолюється начальником бюро, призначуваним на посаду наказом директора підприємства.

1.4.2 Начальник бюро дизайну має ____ заступника (ів).

1.4.3 Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) начальником бюро дизайну.

1.4.4. Заступник(и) і керівники структурних підрозділів у складі бюро дизайну, інші працівники бюро призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням начальника бюро дизайну.

  1. 2. Структура бюро дизайну

2.1. Склад і штатну кількість бюро дизайну затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням начальника бюро дизайну і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2. До складу бюро входять

(структурні підрозділи, групи фахівців і ін.)

2.3. Начальник бюро дизайну розподіляє обов'язки між співробітниками бюро і затверджує їхні посадові інструкції.

2.4. ...

  1. 3. Задачі і функції підрозділу

Задачі

Функції

3.1

Забезпечення конкурентоздат-ності продукції за рахунок художньо-конструкторсько-го формування естетичних і функціональних якостей продукції.

Розробка художньо-конструкторських проектів виробів (комплексів) виробничого і побутового призначення, забезпечення високого рівня споживчих властивостей та естетичних якостей спроектованих конструкцій, забезпечення відповідності їх техніко-економічним вимогам і прогресивній технології виробництва, вимогам ергономіки.

Добір і аналіз патентної й іншої науково-технічної інформації, необхідної на різних стадіях (етапах) художнього конструювання.

Висновок з договорів зі сторонніми організаціями на художньо-конструкторські роботи.

Вивчення вимог, пропонованих замовниками до проектованих виробів, і аналіз технічних можливостей підприємства для їхнього виготовлення.

Виконання окремих стадій (етапів) і напрямків науково-дослідних і експериментальних робіт, пов'язаних з вирішенням художньо-конструкторських задач.

Складання технічних завдань на проектування й узгодження їх із замовниками.

Розробка художньо-конструкторських пропозицій.

Пошук (з використанням новітніх інформаційних технологій) найбільш раціональних варіантів рішень, конструкційно-оздоблювальних матеріалів і деталей зовнішнього оформлення.

Застосування об'ємно-просторового і графічного проектування.

Розробка компонувальних і композиційних рішень.

Підготовка даних для розрахунків економічного обґрунтування пропонованої конструкції.

Розробка необхідної технічної документації на проектований виріб (креслень компонування і загального вигляду, ескізних і робочих креслень для макетування, демонстраційних малюнків, кольорографічних ергономічних схем, робочих проектів моделей).

Участь у підготовці пояснювальних записок до проектів, їх розгляді і захисті.

Виконання робіт, пов'язаних із проектуванням форм супровідних документів, упакування і реклами сконструйованих виробів.

Підготовка матеріалів для проведення робіт зі стандартизації в області художнього конструювання.

Здійснення контролю за відповідністю робочих креслень виробу і технологічного оснащення художньо-конструкторському проекту, особливо деталей і вузлів, що можуть вплинути на зручність експлуатації і зовнішній вигляд конструкції.

Авторський нагляд за реалізацією художньо-конструкторських рішень при проектуванні, виготовленні, випробуванні, доведенні дослідних зразків виробів і підготовці технічної документації для серійного (масового) виробництва.

Участь в оформленні заявок на промислові зразки, у підготовці матеріалів для художньо-конструкторської експертизи проектів і наданні новостворених виробів на атестацію і сертифікацію.

3.2

Застосування передового дизайнерського досвіду.

Порівняльний аналіз аналогічної вітчизняної та іноземної продукції, оцінка її естетичного рівня.

Вивчення передового вітчизняного та іноземного досвіду в області художнього конструювання з метою використання його в практичній діяльності.

Підготовка відкликань і висновків на раціоналізаторські пропозиції і винаходи, що стосуються розроблюваних конструкцій виробів, проектів стандартів, технічних умов та інших нормативних документів художнього проектування.

Організація і ведення картотеки впроваджених проектів, зразків застосовуваних матеріалів.

Оформлення документації на закінчені художньо-конструкторські розробки.

  1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5. Взаємодія бюро дизайну з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених дійсним положенням, бюро дизайну взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

З виробничими підрозділами

- звітів про виконання робіт за планами бюро дизайну;

- актів про брак, оформлених у встановленому порядку;

- конструкторських рішень по оформленню продукції й упаковки;

- ...

5.2

З відділом збуту

- відомостей про зміст пакувальних ярликів та інформацію на упаковці;

- ...

- художньо-конструкторських рішень по оформленню упаковок і пакувальних ярликів;

5.3

З відділом маркетингу

- пропозицій по оформленню продукції й упаковки;

- інформації про невідповідність заявленої якості;

- ...

- відомостей про дизайнерські зміни продукції;

- відомостей про заходи щодо підвищення якості продукції;

5.4

З відділом контролю якості

- документів, що підтверджують якість продукції й упаковки;

- заяв про рекламації;

- звітів про підвищення якості продукції;

- відомостей про роботу з рекламаціями;

6. Права бюро дизайну

6.1. Бюро дизайну має право:

6.1.1. Давати вказівки структурним підрозділам підприємства з питань, що відносяться до компетенції бюро і випливають із функцій, що перераховані в дійсному Положенні.

6.1.2. Вимагати й одержувати від структурних підрозділів підприємства матеріали, необхідні для здійснення діяльності бюро.

6.1.3. Вести листування з питань, що входять у компетенцію бюро і не потребують рішення керівника підприємства.

6.1.4. Залучати експертів і фахівців в області дизайну для консультацій, підготовки висновків, рекомендацій і пропозицій.

6.1.5. Давати роз'яснення і рекомендації з питань, що входять у компетенцію бюро.

6.2. Начальник бюро дизайну підписує всі документи, пов'язані з діяльністю бюро (плани, угоди, звіти, кошториси, довідки, ін.).

6.3. Начальник бюро дизайну також має право:

6.3.1. Вносити пропозиції у відділ кадрів і керівництву підприємства про переміщення працівників бюро, їх заохочення за успішну роботу і накладенні дисциплінарних стягнень на працівників, що порушують трудову дисципліну.

  1. Відповідальність бюро дизайну

7.1. Відповідальність за належне і своєчасне виконання функцій бюро несе начальник бюро дизайну.

7.2. На начальника бюро дизайну покладається персональна відповідальність за:

7.2.1. Відповідність законодавству видаваних бюро інструкцій, наказів, що виписуються, рахунків, а також дотримання правил обліку і звітності.

7.2.2. Складання, затвердження і надання достовірної зведеної звітності у встановлений термін.

7.2.3. Забезпечення збереженості матеріально-технічних ресурсів.

7.2.4. Забезпечення керівництва підприємства інформацією з питань роботи бюро дизайну.

7.2.5. Своєчасне і якісне виконання доручень керівництва підприємства.

7.2.6. Дотримання трудового розпорядку співробітниками бюро.

7.3. Відповідальність працівників бюро дизайну встановлюється посадовими інструкціями.

  1. Заключні положення

8.1. При виявленні невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ у бюро дизайну керівником відділу, співробітником або іншою особою необхідно звернутися в

(службу персоналу, відділ кадрів, експертну комісію з положень і посадових інструкцій і т.д.)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(заступником генерального директора, генеральним директором і т.д.)

за наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій і т.д.)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту