Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Положення про відділ комплектації устаткування

Положення про відділ комплектації устаткування

  1. 1. Загальні положення відділу комплектації устаткування

1.1. Відділ комплектації устаткування є самостійним структурним підрозділом підприємства.

1.2. Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

1.3. Відділ підпорядковується безпосередньо технічному директору.

1.4. Керівництво відділу:

1.4.1. Відділ очолює начальник відділу стандартизації, призначуваний на посаду наказом директора підприємства за наданням технічного директора.

1.4.2 Начальник відділу комплектації устаткування має ____ заступника (ів).

1.4.3 Обов'язку заступника (ів) визначаються (розподіляються) начальником відділу комплектації устаткування.

1.4.4. Заступник(и) і керівники структурних підрозділів  у складі відділу комплектації устаткування, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням технічного директора і за узгодженням з начальником відділу комплектації устаткування.

  1. 2. Структура відділу комплектації устаткування

2.1. Структуру і штатну кількість відділу комплектації устаткування затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням технічного директора і начальника відділу комплектації устаткування і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2. До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців і ін.)

2.3. Начальник відділу комплектації устаткування розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

  1. 3. Задачі і функції підрозділу

Задачі

Функції

3.1

Забезпечення потреб підприємства в устаткуванні.

Визначення потреб підприємства в устаткуванні і комплектуючих виробах для виконання виробничих планів капітального будівництва, реконструкції, впровадження нової техніки.

Складання заявок на постачання устаткування, матеріалів, будівельних конструкцій і арматури з необхідними розрахунками й обґрунтуваннями.

Висновок угод з постачальниками устаткування, що комплектують вироби.

Узгодження умов і термінів постачання за угодами і підготовка специфікацій.

Розміщення замовлень на виготовлення нестандартного устаткування та узгодження технічних умов на їхнє виконання.

Приймання устаткування і комплектуючих виробів по кількості, якості й у терміни, передбачені угодами, їхнє складання.

3.2

Підготовка устаткування до монтажу.

Передача будівельно-монтажним організаціям і підрозділам підприємства устаткування для монтажу й в експлуатацію в терміни, передбачені особливими умовами угоди.

Організація транспортування устаткування на будівельні об'єкти.

Контроль за вчасністю оформлення технічних протоколів на устаткування.

Підготовка висновків по претензіях, а також документів для пред'явлення претензій до постачальників, пов'язаних з невиконанням ними договірних зобов'язань.

Облік наявності і руху устаткування і комплектуючих виробів і складання необхідної звітності.

3.3

Забезпечення тривалості життєвого циклу експлуатова-ного устаткування.

Робота з виявлення невстановленого, невикористаного устаткування і проведення аналізу можливості його використання у виробничому процесі, реалізації зайвого і застарілого обладнання.

Узгодження технологічної документації з іншими технічними підрозділами підприємства.

3.4

Організація складського господарства.

Організація роботи складського господарства відповідно до вимог організації праці, правил техніки безпеки, санітарії, пожежної безпеки.

Нагляд за технічним станом складських приміщень і вантажно-розвантажувальних засобів.

Забезпечення умов збереження устаткування і комплектуючих виробів, правильності їхньої консервації і забезпечення збереженості.

Контроль за дотриманням норм запасів устаткування і комплектуючих виробів.

Проведення інвентаризацій матеріальних цінностей у встановлений термін.

  1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5. Взаємодія відділу комплектації устаткування з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених дійсним положенням, відділ комплектації устаткування взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

З відділом капітального будівництва

- планів виділення коштів на придбання устаткування і комплектуючих виробів;

- узгодження рахунків оплати устаткування;

- ...

- рахунків "до оплати" закуповуваного устаткування;

- звітів про рух устаткування;

- довідок про запаси устаткування, що комплектують вироби;

- звітів про інвентаризацію;

- планів і термінів придбання устаткування за заявками відділу капітального будівництва;

- копій актів приймання устаткування;

5.2

З відділом головного конструктора

- документації на устаткування для новоспоруджених об'єктів;

- узгодження технічної документації;

- іншої технічної документації по запиту відділу;

- планів і графіків постачань устаткування;

- технічної документації на узгодження;

- специфікацій устаткування і комплектуючих виробів;

- ...

5.3

З відділом головного механіка, головного енергетика й інструментальним відділом

- заявок на ремонтне устаткування, електроустаткування, устаткування для інструментальних баз;

- пропозицій по модернізації устаткування;

- устаткування за заявками;

- планів і графіків постачань устаткування і комплектуючих виробів;

- ...

5.4

З цехами основного виробництва

- звітів про експлуатацію устаткування;

- заявок на нове обладнання;

- узгодження планів розміщення нового обладнання;

- пропозицій по модернізації устаткування;

- устаткування за заявками;

- креслень, специфікацій устаткування;

- консультацій по експлуатації устаткування;

- ...

5.5

З відділом організації й оплати праці

- консультацій по трудовому законодавству;

- затвердженого штатного розкладу;

- проекту штатного розкладу;

- ...

5.6

З головною бухгалтерією

- оплачених рахунків за устаткування;

- консультацій по складанню актів на приймання, введення в експлуатацію устаткування, постановці на баланс;

- даних про виділення коштів відділу;

- аналізу темпів витрати коштів;

- актів надходження устаткування;

- актів про постановку устаткування на баланс;

- заявок на оплату замовленого устаткування;

- ...

  1. Права відділу комплектації устаткування

6.1. Відділ комплектації устаткування має право:

6.1.1. Укладати угоди зі сторонніми монтажними організаціями.

6.1.2. Приймати рішення про модернізацію парку устаткування

6.1.3. Вимагати від керівників технічних і виробничих підрозділів:

- виконання всіх запропонованих норм експлуатації устаткування;

- вчасного надання відомостей про порушення експлуатації устаткування і вживання заходів по їхній ліквідації;

- надання іншої інформації, необхідної для діяльності відділу;

6.2. Начальник відділу комплектації устаткування також має право:

6.2.1. Надавати керівництву підприємства пропозиції про заохочення працівників, що відзначилися, і про накладання стягнень на працівників, що порушують виробничу і трудову дисципліну.

  1. Відповідальність відділу комплектації устаткування

7.1. Відповідальність за якість і своєчасність виконання функцій відділу несе начальник відділу комплектації устаткування.

7.2. На начальника відділу комплектації устаткування покладається персональна відповідальність за:

7.2.1. Дотримання діючого законодавства в процесі керівництва відділом.

7.2.2. Складання, затвердження і представлення достовірної інформації про наявність, монтаж і введення в експлуатацію устаткування.

7.2.3. Своєчасне і якісне виконання наказів керівництва.

7.2.4. Недопущення застосування застарілих технологій монтажу (при наявності можливості застосування нових, удосконалених).

7.3. Відповідальність працівників відділу комплектації устаткування установлюється відповідними посадовими інструкціями.

  1. Заключні положення

8.1. При виявленні невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ у відділі комплектації устаткування керівником відділу, співробітником або іншою особою необхідно звернутися в

(службу персоналу, відділ кадрів, експертну комісію з положень і посадових інструкцій тощо)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається  обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

( технічним директором, заступником генерального директора, генеральним директором тощо)

За наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій тощо.)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00