Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція машиніста розмельног устаткування

Посадова інструкція машиніста розмельног устаткування

Посадова інструкція машиніста розмельног устаткування

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність машиніста розмельног устаткування.

1.2  Машиніст розмельног устаткування відноситься до категорії фахівців.

1.3  Машиніст розмельног устаткування призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

Керівнику відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до машиніста розмельног устаткування:

2.1.

Освіта*

Професійно-технічна освіта.

2.2.

досвід роботи

Не меньш 1 року за суміжною професіею

2.3.

знання

режим розмелу сировини і продуктів;

вимоги до якості сировини і продуктів, що надходять на розмел, і до якості продуктів, одержаних у результаті розмелу;

принцип роботи і порядок регулювання розмельного і сполученого з ним устаткування.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

Для машиніста розмельног устаткування 4-го розряду

Вимоги для машиніста розмельног устаткування:

2-го розряду: Професійно-технічна  освіта або  повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-го розряду: Професійно-технічна освіта. Підвищенні кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста розмельног устаткування 2 розряду - не менше 1 року.

 1. Документи, які  регламентують діяльність машиніста розмельног устаткування

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (керівника млина); Положення про млин , Посадова інструкція машиніста розмельног устаткування, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки машиніста розмельног устаткування

4.1. Веде технологічний процес надтонкого розмелу сировини і продуктів для виготовлення харчової продукції на розмельних машинах безперервно-потокової механізованої лінії і приймально-подрібнюючих агрегатах.

4.2. Рівномірно і безперервно завантажує (вивантажує) сировину, продукти за допомогою транспортних пристроїв або вручну.

4.3. Регулює ступінь подрібнення відповідно до одержаного завдання за результатами ситових аналізів.

4.4. Усуває причини відхилень від завдання.

4.5. Здійснює контроль за якістю і тонкістю помелу, а також за безперервною роботою транспортних і аспіраційних пристроїв.

4.6. Проводить ситові аналізи.

 1. Права машиніста розмельног устаткування

Машиніст розмельног устаткування має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших фахівців інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати фахівців усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність машиніста розмельног устаткування

Машиніст розмельног устаткування відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи машиніста розмельног устаткування

Режим роботи машиніста розмельног устаткування визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці машиніста розмельног устаткування визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00