Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці при обслуговуванні теплового устаткування, парових і водогрійних котлів низького тиску (до 0,07 МПа)

(повне найменування підприємства  із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор______________________________

(назва підприємства)

_______ ______________________________

(підпис)            (прізвище, ім’я, по батькові)

Наказ №_____від “_____”_________200__ р.

ІНСТРУКЦІЯ №___

з охорони праці при обслуговуванні теплового устаткування, паро­вих і водогрійних котлів низького тиску (до 0,07 МПа)

Інструкція поширюється на працівників, що обслуговують теплове устат­кування, парові і водогрійні котли з робочим тиском до 0,07 МПа (0,7 Ат) і температурою нагріву води до 115°С і встановлює основні вимоги охорони праці.

Загальні вимоги безпеки

1. До   обслуговування теплового обладнання, парових і водогрійних котлів допускаються особи, не молодші 18 років, що пройшли медичний огляд, спеціальне навчання, здали екзамени кваліфікаційній комсії, от­римали посвідчення на право обслуговування даного обладнання, пройши вступний і первинний на робочому місці, інструктажі по правилах техніки безпеки і пожежної безпеки. Щорічно ці особи повинні проходити перо • атестацію.

2. До самостійної роботи праігоючі допускаються після проходження стажування на протязі двох-п'яти змін під керівництвом начальника ви­робничої дільниці або досвідченого працівника і після освоєння навиків безпечного виконання робіт.

3. Небезпечними і шкідливими факторами процесу теплоутворення являються: підвищена температура, напруга електромережі, пожежна небезпека обвали конструкцій, вибухонебезпечність, токсичність газів і палива.

4. Машиніст котла повинен уміти користуватися первинними засоба­ми пожежогасіння, знати місце їх розміщення і свої обов'язки на випадок виникнення пожежі.

Котельня повинна буги забезпечена: вогнегасником, ящиком з піском місткістю 0,5 м&, двома лопатами, багром, шлангом для водопровідного крана.

5. Для попередження пожеж і вибухів забороняється: робота тенлооб-ладнання   при   відсутності   герметичності   паливопроводу;   не відрегульованій форсунці; використовувати як паливо бензин; проводити пуск котла після короткочасної зупинки без попередньої продувки повітрям топки; підпалювати робочу суміш через оглядовий лючок; вико­ристовувати рідке паливо в я*:е потрапила вода; робота з несправними манометрами і запобіжними клапанами.

6.  Персонал, обслуговуючий теплове устаткування, під час роботи повинен стежити за показами приладів.

Забороняється залишати працююче обладнання без нагляду. 7.  Сторонні можуть бути допущені в котельню тільки з дозволу адміністрації і в супроводі її представника.

8. Не допускається робота несправним інструментом і пристосуван­ням, використання їх не за призначенням, а також заміна їх сторонніми

предметами.

  1. Особи, що порушили вимоги цієї інструкції, несуть відповідальність згідно законодавства.

Вимоги безпеки перед початком роботи

1. Оглянути котельню, зробити запис в журналі, вказавши стан котла, арматури, обладнання котельні. При роботі на газі вказати тиск газу, повітря і розрідження в топці.

2. Перевірити рівень води по пробному склу в опалювальній системі, водогрійних котлів — по водопробному кранику, сигнальній трубі або манометру.

3. Провести зовнішній огляд котла, арматури, гарнітури. Перевірити цільність і легкість відкривання та закривання вентилів, спускних кранів, справність водяних насосів.

4. Перевірити стан системи автоматики і регулювання, протипожеж­ного інвентаря.

5.  Оглянути стан і положення кранів і засувок на газопроводі, як працюючих так і резервних котлів. Особливу увагу звернути на відсутність витікання палива, стан і роботу вентиляторів, запобіжних, вибухових клапанів. Герметичність арматури і трубопроводів підведення газу пе­ревіряють мильною водою.

6.  Провентилювати топкії і газоходи котлів працюючих на газі не менше 10 хвилин, після чого закрити регулюючі засувки на повітроводах.

7.  Відкрити всі газові засувки і крани по ходу газу, крім засувок і кранів перед котлами і пальниками. Продути газопровід на протязі 2-5 хвилин через продувочну лінію і закрити кран. Перевірити тиск газу на його вводі і тиск повітря перед пальниками, який повинен бути не менше 40-50 мм ртутного стовпа (5,33-6,65 КПа).

8. Перед розтопкою котла, що працює на мазуті, необхідно підігріти паливо до встановленої температури.

9. Перевірити наявність і справність робочого Інструменту, переносних електричних світильників, засобів індивідуального захисту і сигналізації.

10.  Переконатись в наявності і комплектності аптечки першої долікарської допомоги.

  1. Перевірити наявність мила, рушника в умивальнику.

Вимоги безпеки під час роботи

1. Пуск теплового устаткування з автоматичним керуванням прово­диться через пульт автоматичного керування згідно інструкції по експлу­атації даного агрегата.

2.  Пуск котлів на газовому паливі, що не обладнані автоматикою проводять так: запалюють переносний пальник, підносять його через вічко до основного пальника і повільно відкривають кран пальника, запалюють газ. Якщо газ не загорівся, слід припинити подачу газу до пальника, провентилювати і почати розпал заново.

3. Пуск котлів на рідкому паливі не обладнаних автоматикою, прово­дять так: перевірити температуру палива; провентилювати топку і газо­ходи котла; відрегулювати тягу так, щоб розрідження в топці було 2-3 мм водяного стовпа (20,6-29,4 Па); перевірити заповнення котла водою; ввести в топку факел, трохи відкрити повітряний шибер, паливний вентиль і подати паливо в топку; після загорання палива, змінюючи подачі' повітря, відрегулювати горіння, щоб факел був короткий і чистий. При виконанні цієї роботи оператор повинен знаходитись збоку отвору для форсунки. Якщо загорання не сталося, то повторний пуск проводять після венти­ляції газоходів і топки на протязі 10-15 хвилин.

4. Під час роботи слід тримати під постійним контролем: рівень води в паровому котлі., не допускаючи його зниження нижче граничної відмітки; тиск в котлі, підтримуючи його в межах дозволеного, відміченого на манометрі червоною лінією: температуру води в водогрійному котлі і системі, підтримуючи її в межах заданої.

5.  Проводити перевірку водовказівної арматури, манометрів і за­побіжних клапанів в строки, р'   . човлені інструкцією по експлуатації даного устаткування, але не рї.\ - одного разу в зміну. Перевірку за­побіжних клапанів слід проводити при тиску у котлі не більше 0,04 МПа (0,4 Ат). Результати перевірки заносять в вахтовий журнал.

6. Через кожні 4 години роботи необхідно проводити нродувку паро­вого котла продувними кранами, поперемінне плавно відкриваючи і за­криваючи їх. Під час продувки забороняється підкачувати воду в котель, проводити продувку манометрів і водопробних кранів.

7. При експлуатації котлів на твердому паливі:

—  забезпечити рівномірне горіння на всій площі колосникової решітки, подаючи паливо рівномірно невеликими порціями при ослабле­ному дутті;

— при збільшенні навантаження котла необхідно спершу збільшити тягу, потім збільшити дуття, а при зниженні навантаження — спочатку зменшити дуття, потім тягу; — регулярно через кожні 4-5 годин проводити чистку топки;

—у випадку зупинки дуттєвого вентилятора слід негайно відкрити дверку піддувала для застереження згорання колосників.

8. Зупинку котла (по письмовому розпоряджень) відповідального за котельн ю) на твердому паливі проводити так: при зменшених дутті і тязі дати можливість догоріти залишкам палива в топці, потім припинити дуття і зменшити тягу; очистити топку і Ігрипинити тягу; впевниться в зниженні тиску до нуля. Не можна гасити паливо в топці, заливаючи його водою.

9. При експлуатації кот ла на газовому паливі:                                                                                                                  "

—  через кожну годину перевіряти тиск газу, повітря, води і пару. Температуру зовнішнього повітря, води в котлі і записувати ці дані в вахтовому журналі;

—  підтримувати нормальне горіння газу, не допускаючи проскоку, відриву коптячого полум'я;

— при зниженні навантаження — спочатку зменшити подачу повітря, потім газу і тягу.

10. Зупинку котла на газовому паливі проводити так: поступово змен­шити подачу газу в пальники, зменшити дуття, закрити кран (засувку) перед пальником та відключити дуття і тягу.

11. При експлуатації котла на рідкому паливі:

— стежити за станом форсунок, повним згоранням палива в топці і не допускати його розливання;

—  при підвищенні навантаження котла необхідно збільшити тягу і дуття (кількість повітря), потім подачу палива.

У випадку, якщо вогонь погас, припинити подачу палива, зменшити дуття і тягу. Повторний розпал форсунки проводити після попередньої вентиляції в топкі і газоходів протягом 10-15 хвилин.

12.  Зупинку котла на рідкому паливі проводити   так:   припинити подачу палива, а потім повітря в форсунку; через 3-5 хвилин відключити дуття.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

1. Аварійна зупинка котла проводиться в слідуючих випадках:

—  при виявленні на елементах котла тріщин, здуття, нещільності зварних швів, несправності запобіжних клапанів чи викидних пристроїв, виявленні в роботі котла несправностей, небезпечних для дальшої експлу­атації, або таких, що створюють загрозу обслуговуючому персоналу;

— при вибухах газу в газоходах (для газових котелень) загазованості приміщення, різкому підвищенні чи зниженні тиску газу, відсутності тяги, падінні тиску повітря, зупинці подачі електроенергії. 2. Аварійна зупинка парового котла проводиться також у випадках:

— якщо тиск пару в котлі підіймається вище допустимого та продов­жує зростати і після припинення подачі палива, зменшення тяги і дуття і посиленого живлення котлів водою;

—  при великих втратах води (рівень води в котлі, незважаючи на живлення, швидко знижується) не діють водомірні прилади, пробкові крани і запобіжні клапани;

— якщо розплавились легкоплавкі вставки.

3. Аварійна зупинка водогрійного котла проводиться:

—  якщо температура води або тиск різко зростає, незважаючи на прийняті заходи;

— при живленні системи довгий час не появляється вода з сигнальної труби розширювача;

— тиск в системі, незважаючи на живлення водою падає;

— пошкоджена кладка або обмурування, виявлена тріщина в секції котла (для чугунних і стальних секційних котлів);

— не діють запобіжні пристрої котла.

4. При загазованості котельної слід закрити засувку подачу газу в' котельне обладнання, а також засувки чи крани перед пальниками, відкрити крани продувних ліній, провітрити котельню. Повідомити в аварійну службу чи відповідальному за газове господарство.

5.  При   виникненні пожежі необхідно зупинити котли, перекрити подачу газу в котельню, вжити всіх заходів, щоб не допустити розширення пожежі, подати сигнал пожежної тривоги і приступити до гасіння.

6. Про причину і час аварійної зупинки котла необхідно повідомити відповідального за безпечну експлуатацію котла і зробити відповідний запис в вахтовому журналі.

7.  Відкриття шоків, а також ремонт елементів котла, запобіжних клапанів і мембран вибухових клапанів проводиться по письмовому наря­ду-допуску виданому адміністрацією.

Перед відкриттям люків та іншими ремонтними роботами необхідно переконатися у відсутності тиску в котлі. При роботах в межах водяного простору вода з елементів котла повинна бути видалена. 8. Виконання робіт в середині топок і газоходів допускається при температурі не вище 50-60° в  присутності  керівника робіт  і підстраховуючого помічника. Перебування всередині котла чи газоходу при цій температурі не повинно перевищувати 20 хвилин.

9. Перед початком і в процесі ремонтних робіт топка і газоходи по­винні хорошо вентилюватись освітлюватись і надійно бути захищені від проникнення газів, палива і пилу з газоходів працюючих котлів.

10. На вентилях, засувках, заслінках, при відключенні дільниць тру­бопроводів і газоходів, а також на пускових пристроях димососів, дуттєвих вентиляторів, пристроях подачі палива і води вивісити таблич­ки: "Не включати! Працюють пюди!"

11. Перед закриванням люків і лазів перевірити чи немає всередині котла людей, сторонніх предметів, а також наявність і справність внутрішнього обладнання.

12. Забороняється під час роботи котла проводити зварку елементів, підчеканку швів та інші ремонтні роботи.

  1. При нещасному випадку необхідно надати допомогу потерпілому, повідомити про пригоду керівництва виробничої дільниці, в необхідних випадках викликати лікаря.

Вимоги безпеки по закінченні роботи

1.  Очищення топки слід проводити при пониженому навантаженні котла, ослабленому або виключеному дутті і пониженій тязі.

2. Шлак і зола, видалені і топки, заливаються водою. Над місцем їх заливки в приміщенні включається вентиляція.

3. Перед тим, як залишити приміщення котельні слід упевнитися, що шлак і зола в бункері чи на майданчику для зберігання погашені.

3. Про всі недоліки виявлені під час роботи повідомити керівника виробничої дільниці.

(посада керівника підрозділу                                                (особистий підпис)                                                         (прізвище, ініціали)
організації-розробника)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства ______       _______________                              _______________

(особистий підпис)                            (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт _______________                              _______________

(особистий підпис)                           (прізвище, ініціали)

Головний технолог _______________                              _______________

(особистий підпис)                            (прізвище, ініціали)


 

Помощь специалисту