Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки інструкцій з охорони праці Інструкція з охорони праці при роботах з електроінструментом

Інструкція з охорони праці при роботах з електроінструментом

Інструкція з охорони праці при роботах з електроінструментом

1. За­гальні по­ло­жен­ня

1.1. Ти­по­ва інструкція з охо­ро­ни праці при ро­бо­тах з елек­т­роінстру­мен­том вста­но­в­лює ви­мо­ги без­пе­ки, яких не­обхідно до­т­ри­му­ва­ти­ся при ро­бо­тах з елек­т­роінстру­мен­том на підприємствах зв'язку.

1.2. Ти­по­ва інструкція є обов'язковою для усіх підприємств зв'язку не­за­ле­ж­но від ор­ганізаційно-пра­во­вої стру­к­ту­ри, форм вла­с­ності та видів діяль­ності. Ти­по­ва інструкція впро­вад­жується на підприємстві зв'язку на­ка­зом вла­с­ни­ка підприємства.

1.3. За­ле­ж­но від умов підприємства на підставі ти­по­вої інструкції підприємство зв'язку мо­же роз­роб­лю­ва­ти відповідну інструкцію, якій на­дається чин­ності на­ка­зом вла­с­ни­ка підприємства. Інструкція по­вин­на до­дат­ко­во місти­ти ви­мо­ги без­пе­ки, яких не­обхідно до­т­ри­му­ва­ти­ся при ро­бо­тах з елек­т­роінстру­мен­том на підприємстві.

Ви­мо­ги та­кої інструкції не мо­жуть про­тирічити ви­мо­гам ти­по­вої інструкції. Відповідальність за це не­се вла­с­ник підприємства.

1.4. Ти­по­ва (або роз­роб­ле­на на підприємстві) інструкція на­дається всім, хто пра­цює з елек­т­роінстру­мен­том, під роз­пис. Працівник по­ви­нен постійно ма­ти інструкцію у се­бе при ро­боті з елек­т­роінстру­мен­том.

1.5. За по­ру­шен­ня ви­мог ти­по­вої (або роз­роб­ле­ної на підприємстві) інструкції про­винні не­суть відповідальність згідно з чин­ним за­ко­но­дав­ст­вом.

1.6. Доз­во­ляється за­сто­со­ву­ва­ти тільки інстру­мент, що відповідає ви­мо­гам нор­ма­тив­них до­ку­ментів на інстру­мент кон­крет­но­го ти­пу.

1.7. Не­обхідно ви­ко­ну­ва­ти ро­бо­ту, до­ручену без­по­се­реднім керівни­ком, та про­во­ди­ти її справ­ним інстру­мен­том, ви­ко­ри­сто­вуючи йо­го за при­значен­ням, за­значеним в па­с­порті інстру­мен­та.

1.8. Сверд­ли­ти от­во­ри та про­би­ва­ти бо­роз­ни у кон­ст­рукціях будівель, у яких роз­та­шо­вані за­хо­вані елек­тро­про­вод­ка, тру­бо­про­во­ди то­що, слід тільки після знят­тя на­пру­ги з відповідних елек­т­ро­ме­реж (пе­ре­крит­тя відповідних тру­бо­про­водів).

Ви­ко­ну­ва­ти ці ро­бо­ти не­обхідно по на­ря­ду-до­пу­с­ку, у яко­му за­значені схе­ми роз­та­шу­ван­ня за­хо­ва­них елек­тро­про­вод­ки, тру­бо­про­водів то­що, а та­кож не­обхідні до­дат­кові за­хо­ди без­пе­ки.

2. Обов'язкові ви­мо­ги до пер­со­на­лу, що пра­цює з елек­т­роінстру­мен­том

2.1. До ро­бо­ти з елек­т­роiнструментом до­пу­с­ка­ють­ся осо­би, якi пройш­ли навчан­ня без­печним ме­то­дам працi, пе­ревiрку знань з пи­тань охо­ро­ни праці, одер­жа­ли відповідне посвідчен­ня із за­пи­сом про до­пуск до ро­бо­ти з елек­т­роінстру­мен­том, ма­ють квалiфiкацiйну гру­пу з елек­т­ро­без­пе­ки, а та­кож пра­к­тичні на­ви­ки ро­бо­ти з елек­т­роінстру­мен­том.

2.2. Для по­пе­ред­жен­ня вібраційних за­хво­рю­вань всі працівни­ки, зай­няті на ро­бо­тах з елек­т­роінстру­мен­том вібраційної дії, по­винні про­хо­ди­ти ме­дичний ог­ляд не рідше од­но­го ра­зу на рік.

2.3. Осо­би, що пра­цю­ють з елек­т­роінстру­мен­том, по­винні зна­ти:

- за­хо­ди на­дан­ня пер­шої до­по­мо­ги по­терпілим;

- ти­по­ву (або роз­роб­ле­ну на підприємстві) інструкцію з охо­ро­ни праці при ро­бо­тах з елек­т­роінстру­мен­том.

3. Кла­сифікація елек­т­роінстру­мен­та та ви­мо­ги до ньо­го

3.1. До елек­т­роінстру­мен­ту на­ле­жить інстру­мент, що одер­жує жи­в­лен­ня від дже­рел елек­т­рично­го стру­му: елек­т­ро­мо­ло­ток, елек­т­ро­зу­би­ло, елек­т­ро­д­риль, елек­т­ро­ру­ба­нок, елек­тро­пи­ла, елек­т­рошліфу­валь­на ма­ши­на, елек­тро­па­яль­ник то­що.

3.2. Кла­сифікація елек­т­роінстру­мен­та сто­сов­но техніки без­пе­ки на­ве­де­на у таб­лиці 1.

3.3. Елек­т­роінстру­мент кла­су II ви­роб­ляється тільки на на­пру­гу ви­ще 42 В і має мар­ку­ван­ня.

3.4. Кон­ст­рукція вил­ки інстру­мен­та кла­су III по­вин­на ви­к­лючати мож­ливість її з'єднан­ня з ро­зет­кою на на­пру­гу ви­ще 42 В.

3.5. Для приєднан­ня елек­т­роiнструмента до ме­режi жи­в­лен­ня не­обхідно за­сто­со­ву­ва­ти тільки ка­бель (шнур), що вхо­дить до ком­п­ле­к­ту інстру­мен­та.

У разі не­обхідності по­дов­жен­ня ка­бе­лю (шну­ра) жи­в­лен­ня доз­во­ляється за­сто­со­ву­ва­ти шлан­го­вий провід, на­при­к­лад, ти­пу ШРПЛ чи ШПРС з по­пе­речним пе­рерiзом, що відповідає по­ту­ж­ності інстру­мен­та. При вiдсутності та­ких про­водів доз­во­ляється за­сто­су­ван­ня гнучких про­водiв (на­при­к­лад, ти­пу ПРГ) з iзоляцiєю на на­пру­гу не нижче 500 В, роз­та­шо­ва­них у гу­мо­во­му шлан­гу.

Таб­ли­ця 1

Кла­сифікація елек­т­роінстру­мен­та

Клас електроінструмента

Характеристика  інструмента

I

Захист від ураження електричним  струмом  забезпечується як  основною  ізоляцією,  так  і  додатковими   заходами безпеки, коли доступні струмопровідні частини з'єднані з захисним проводом  мережі  таким  чином,  що  не  можуть опинитися під напругою у  випадку  пошкодження  основної ізоляції.

II

Захист від ураження електричним  струмом  забезпечується як основною ізоляцією, так  і  додатковою  підвійною  чи підсиленою ізоляцією, та  інструмент  не  має  захисного контакту заземлення.

III

Захист від ураження електричним  струмом  забезпечується живленням інструмента безпечною понаднизькою напругою.


3.6. За­зе­м­лен­ня кор­пу­су елек­т­роiнструмента кла­су I не­обхідно здiйснювати за до­по­мо­гою спецiальної жи­ли про­во­ду для жи­в­лен­ня, яка не по­вин­на од­ночас­но слу­жи­ти про­вiдником ро­бочого стру­му. Ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти для цьо­го нуль­о­вий за­зе­м­ле­ний провід за­бо­ро­няється. То­му для жи­в­лен­ня три­фаз­но­го елек­т­роiнструмента кла­су I не­обхідно за­сто­со­ву­ва­ти чоти­ри­жиль­ний, а од­но­фаз­но­го - три­жиль­ний шлан­го­вий провід.

Шлан­го­вий провід жи­в­лен­ня інстру­мен­ту кла­су I по­ви­нен ма­ти на кiнцi штеп­сель­ну вил­ку з відповiдною кiлькiстю ро­бочих кон­тактiв та од­но­го - для за­зе­м­лен­ня. Кон­ст­рукцiя вил­ки по­вин­на за­без­печува­ти вми­кан­ня кон­та­к­ту для за­зе­м­лен­ня до вми­кан­ня інших кон­тактів та йо­го ви­ми­кан­ня пiсля ви­ми­кан­ня iнших кон­тактiв. Як­що такi штеп­сельнi вил­ки вiдсутнi, доз­во­ляється за­зе­м­лю­ва­ти iнструмент го­лим гнучким ба­га­то­жиль­ним мідя­ним про­во­дом з по­пе­речним пе­рерiзом не мен­ше 4 мм, який не­обхідно приєдну­ва­ти до спецiального бол­та для за­зе­м­лен­ня, роз­та­шо­ва­но­го на кор­пусi iнструмента.

3.7. У тих ви­пад­ках, ко­ли елек­т­роiнструмент жи­вить­ся вiд зни­жуючого тран­с­фор­ма­то­ра, кор­пус елек­т­роiнструмента не­обхідно за­зе­м­лю­ва­ти приєднан­ням про­во­да для за­зе­м­лен­ня до за­ти­с­кача за­зе­м­лен­ня цьо­го тран­с­фор­ма­то­ра.

3.8. Весь елек­т­роінстру­мент підприємства по­ви­нен бу­ти проінвен­та­ри­зо­ва­ний, ма­ти на кор­пусі по­ряд­ко­вий но­мер та бу­ти за­пи­са