Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці при роботах з електроінструментом

Інструкція з охорони праці при роботах з електроінструментом

1. За­гальні по­ло­жен­ня

1.1. Ти­по­ва інструкція з охо­ро­ни праці при ро­бо­тах з елек­т­роінстру­мен­том вста­но­в­лює ви­мо­ги без­пе­ки, яких не­обхідно до­т­ри­му­ва­ти­ся при ро­бо­тах з елек­т­роінстру­мен­том на підприємствах зв'язку.

1.2. Ти­по­ва інструкція є обов'язковою для усіх підприємств зв'язку не­за­ле­ж­но від ор­ганізаційно-пра­во­вої стру­к­ту­ри, форм вла­с­ності та видів діяль­ності. Ти­по­ва інструкція впро­вад­жується на підприємстві зв'язку на­ка­зом вла­с­ни­ка підприємства.

1.3. За­ле­ж­но від умов підприємства на підставі ти­по­вої інструкції підприємство зв'язку мо­же роз­роб­лю­ва­ти відповідну інструкцію, якій на­дається чин­ності на­ка­зом вла­с­ни­ка підприємства. Інструкція по­вин­на до­дат­ко­во місти­ти ви­мо­ги без­пе­ки, яких не­обхідно до­т­ри­му­ва­ти­ся при ро­бо­тах з елек­т­роінстру­мен­том на підприємстві.

Ви­мо­ги та­кої інструкції не мо­жуть про­тирічити ви­мо­гам ти­по­вої інструкції. Відповідальність за це не­се вла­с­ник підприємства.

1.4. Ти­по­ва (або роз­роб­ле­на на підприємстві) інструкція на­дається всім, хто пра­цює з елек­т­роінстру­мен­том, під роз­пис. Працівник по­ви­нен постійно ма­ти інструкцію у се­бе при ро­боті з елек­т­роінстру­мен­том.

1.5. За по­ру­шен­ня ви­мог ти­по­вої (або роз­роб­ле­ної на підприємстві) інструкції про­винні не­суть відповідальність згідно з чин­ним за­ко­но­дав­ст­вом.

1.6. Доз­во­ляється за­сто­со­ву­ва­ти тільки інстру­мент, що відповідає ви­мо­гам нор­ма­тив­них до­ку­ментів на інстру­мент кон­крет­но­го ти­пу.

1.7. Не­обхідно ви­ко­ну­ва­ти ро­бо­ту, до­ручену без­по­се­реднім керівни­ком, та про­во­ди­ти її справ­ним інстру­мен­том, ви­ко­ри­сто­вуючи йо­го за при­значен­ням, за­значеним в па­с­порті інстру­мен­та.

1.8. Сверд­ли­ти от­во­ри та про­би­ва­ти бо­роз­ни у кон­ст­рукціях будівель, у яких роз­та­шо­вані за­хо­вані елек­тро­про­вод­ка, тру­бо­про­во­ди то­що, слід тільки після знят­тя на­пру­ги з відповідних елек­т­ро­ме­реж (пе­ре­крит­тя відповідних тру­бо­про­водів).

Ви­ко­ну­ва­ти ці ро­бо­ти не­обхідно по на­ря­ду-до­пу­с­ку, у яко­му за­значені схе­ми роз­та­шу­ван­ня за­хо­ва­них елек­тро­про­вод­ки, тру­бо­про­водів то­що, а та­кож не­обхідні до­дат­кові за­хо­ди без­пе­ки.

2. Обов'язкові ви­мо­ги до пер­со­на­лу, що пра­цює з елек­т­роінстру­мен­том

2.1. До ро­бо­ти з елек­т­роiнструментом до­пу­с­ка­ють­ся осо­би, якi пройш­ли навчан­ня без­печним ме­то­дам працi, пе­ревiрку знань з пи­тань охо­ро­ни праці, одер­жа­ли відповідне посвідчен­ня із за­пи­сом про до­пуск до ро­бо­ти з елек­т­роінстру­мен­том, ма­ють квалiфiкацiйну гру­пу з елек­т­ро­без­пе­ки, а та­кож пра­к­тичні на­ви­ки ро­бо­ти з елек­т­роінстру­мен­том.

2.2. Для по­пе­ред­жен­ня вібраційних за­хво­рю­вань всі працівни­ки, зай­няті на ро­бо­тах з елек­т­роінстру­мен­том вібраційної дії, по­винні про­хо­ди­ти ме­дичний ог­ляд не рідше од­но­го ра­зу на рік.

2.3. Осо­би, що пра­цю­ють з елек­т­роінстру­мен­том, по­винні зна­ти:

- за­хо­ди на­дан­ня пер­шої до­по­мо­ги по­терпілим;

- ти­по­ву (або роз­роб­ле­ну на підприємстві) інструкцію з охо­ро­ни праці при ро­бо­тах з елек­т­роінстру­мен­том.

3. Кла­сифікація елек­т­роінстру­мен­та та ви­мо­ги до ньо­го

3.1. До елек­т­роінстру­мен­ту на­ле­жить інстру­мент, що одер­жує жи­в­лен­ня від дже­рел елек­т­рично­го стру­му: елек­т­ро­мо­ло­ток, елек­т­ро­зу­би­ло, елек­т­ро­д­риль, елек­т­ро­ру­ба­нок, елек­тро­пи­ла, елек­т­рошліфу­валь­на ма­ши­на, елек­тро­па­яль­ник то­що.

3.2. Кла­сифікація елек­т­роінстру­мен­та сто­сов­но техніки без­пе­ки на­ве­де­на у таб­лиці 1.

3.3. Елек­т­роінстру­мент кла­су II ви­роб­ляється тільки на на­пру­гу ви­ще 42 В і має мар­ку­ван­ня.

3.4. Кон­ст­рукція вил­ки інстру­мен­та кла­су III по­вин­на ви­к­лючати мож­ливість її з'єднан­ня з ро­зет­кою на на­пру­гу ви­ще 42 В.

3.5. Для приєднан­ня елек­т­роiнструмента до ме­режi жи­в­лен­ня не­обхідно за­сто­со­ву­ва­ти тільки ка­бель (шнур), що вхо­дить до ком­п­ле­к­ту інстру­мен­та.

У разі не­обхідності по­дов­жен­ня ка­бе­лю (шну­ра) жи­в­лен­ня доз­во­ляється за­сто­со­ву­ва­ти шлан­го­вий провід, на­при­к­лад, ти­пу ШРПЛ чи ШПРС з по­пе­речним пе­рерiзом, що відповідає по­ту­ж­ності інстру­мен­та. При вiдсутності та­ких про­водів доз­во­ляється за­сто­су­ван­ня гнучких про­водiв (на­при­к­лад, ти­пу ПРГ) з iзоляцiєю на на­пру­гу не нижче 500 В, роз­та­шо­ва­них у гу­мо­во­му шлан­гу.

Таб­ли­ця 1

Кла­сифікація елек­т­роінстру­мен­та

Клас електроінструмента

Характеристика  інструмента

I

Захист від ураження електричним  струмом  забезпечується як  основною  ізоляцією,  так  і  додатковими   заходами безпеки, коли доступні струмопровідні частини з'єднані з захисним проводом  мережі  таким  чином,  що  не  можуть опинитися під напругою у  випадку  пошкодження  основної ізоляції.

II

Захист від ураження електричним  струмом  забезпечується як основною ізоляцією, так  і  додатковою  підвійною  чи підсиленою ізоляцією, та  інструмент  не  має  захисного контакту заземлення.

III

Захист від ураження електричним  струмом  забезпечується живленням інструмента безпечною понаднизькою напругою.


3.6. За­зе­м­лен­ня кор­пу­су елек­т­роiнструмента кла­су I не­обхідно здiйснювати за до­по­мо­гою спецiальної жи­ли про­во­ду для жи­в­лен­ня, яка не по­вин­на од­ночас­но слу­жи­ти про­вiдником ро­бочого стру­му. Ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти для цьо­го нуль­о­вий за­зе­м­ле­ний провід за­бо­ро­няється. То­му для жи­в­лен­ня три­фаз­но­го елек­т­роiнструмента кла­су I не­обхідно за­сто­со­ву­ва­ти чоти­ри­жиль­ний, а од­но­фаз­но­го - три­жиль­ний шлан­го­вий провід.

Шлан­го­вий провід жи­в­лен­ня інстру­мен­ту кла­су I по­ви­нен ма­ти на кiнцi штеп­сель­ну вил­ку з відповiдною кiлькiстю ро­бочих кон­тактiв та од­но­го - для за­зе­м­лен­ня. Кон­ст­рукцiя вил­ки по­вин­на за­без­печува­ти вми­кан­ня кон­та­к­ту для за­зе­м­лен­ня до вми­кан­ня інших кон­тактів та йо­го ви­ми­кан­ня пiсля ви­ми­кан­ня iнших кон­тактiв. Як­що такi штеп­сельнi вил­ки вiдсутнi, доз­во­ляється за­зе­м­лю­ва­ти iнструмент го­лим гнучким ба­га­то­жиль­ним мідя­ним про­во­дом з по­пе­речним пе­рерiзом не мен­ше 4 мм, який не­обхідно приєдну­ва­ти до спецiального бол­та для за­зе­м­лен­ня, роз­та­шо­ва­но­го на кор­пусi iнструмента.

3.7. У тих ви­пад­ках, ко­ли елек­т­роiнструмент жи­вить­ся вiд зни­жуючого тран­с­фор­ма­то­ра, кор­пус елек­т­роiнструмента не­обхідно за­зе­м­лю­ва­ти приєднан­ням про­во­да для за­зе­м­лен­ня до за­ти­с­кача за­зе­м­лен­ня цьо­го тран­с­фор­ма­то­ра.

3.8. Весь елек­т­роінстру­мент підприємства по­ви­нен бу­ти проінвен­та­ри­зо­ва­ний, ма­ти на кор­пусі по­ряд­ко­вий но­мер та бу­ти за­пи­са­ним у спеціаль­но­му жур­налі, в яко­му відзначають­ся періодичні йо­го ог­ля­ди.

3.9. Елек­т­роiнструмент по­ви­нен зберiгатися у су­хо­му при­мiщеннi, що опа­люється, в ша­фах чи на сте­ла­жах.

3.10. Для ро­бо­ти доз­во­ляється ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти елек­т­роінстру­мент, який прой­шов пе­ревірку відсут­ності за­ми­кан­ня на кор­пус, об­ри­ву про­во­да за­зе­м­лен­ня чи про­во­да жи­в­лен­ня, а та­кож пе­ревірку опо­ру ізо­ляції (пе­ревірку не­обхідно здійсню­ва­ти ме­го­мет­ром на­пру­гою 500 В не рідше 1 ра­зу на 6 місяців).

3.11. Ре­монт елек­т­роінстру­мен­та слід про­во­ди­ти у спеціалізо­ва­них підприємствах (підрозділах).

4. Пра­ви­ла за­сто­су­ван­ня елек­т­роінстру­мен­та

4.1. Мож­ливість і пра­ви­ла за­сто­су­ван­ня елек­т­роінстру­мен­та виз­начають­ся ка­те­горією приміщен­ня, в яко­му інстру­мент за­сто­со­вується, сто­сов­но сту­пе­ню не­без­пе­ки ура­жен­ня елек­т­ричним стру­мом.

4.2. Виз­начен­ня сту­пе­ню не­без­пе­ки всіх ви­роб­ничих приміщень та відне­сен­ня їх до ка­те­горій, вка­за­них у таб­лиці 2, оформ­ляється на­ка­зом по підприємству.

Ка­те­горія приміщен­ня сто­сов­но сте­пе­ню не­без­пе­ки ура­жен­ня елек­т­ричним стру­мом вка­зується на вхідних две­рях приміщен­ня.

4.3. За­сто­со­ву­ва­ти елек­т­роiнструмент на­ле­жить згiдно з таб­ли­цею 2.

4.4. За не­мож­ливістю за­без­печен­ня робітників, що ви­ко­ну­ють ро­бо­ти (крім будівель­но-мон­та­ж­них) у приміщен­нях з підви­ще­ною не­без­пе­кою, інстру­мен­том класів II та III, а у приміщен­нях особ­ли­во не­без­печних та по­за приміщень - інстру­мен­том кла­су III доз­во­ляється за­сто­со­ву­ва­ти інстру­мент класів I та II за умо­ви, що інстру­мент (і тільки один) одер­жує жи­в­лен­ня від ав­то­ном­ної дви­гун-ге­не­ра­тор­ної ус­та­нов­ки, роз'єдну­валь­но­го тран­с­фор­ма­то­ра або через при­лад за­хи­с­но­го ви­ми­кан­ня.

Ро­бо­ти про­во­дять­ся з за­сто­су­ван­ням індивіду­аль­них за­собів за­хи­с­ту та за­зе­м­лен­ням кор­пу­су інстру­мен­ту кла­су I.

Таб­ли­ця 2

Мож­ливість і пра­ви­ла за­сто­су­ван­ня елек­т­роінстру­мен­та в за­ле­ж­ності від ка­те­горії приміщен­ня

Категорія приміщення

Клас інструмента

по ГОСТ 12-2.013.0-87

Правила застосування

Без підвищеної небезпеки

I

II

III

3 заземленням корпусів, з індивідуальними засобами захисту

Без індивідуальних засобів захисту

Без заземлення корпусів, без індивідуальних засобів захисту

З підвищеною небезпекою

I

II

III

Застосування  забороняється

Без індивідуальних засобів захисту

Без заземлення корпусів, без індивідуальних  засобів захисту

Особливо небезпечні та  поза приміщеннями

I

II

III

Застосування забороняється

Застосування  забороняється

Без заземлення корпусів, без індивідуальних  засобів захисту

4.5. При ви­ко­нанні будівель­но-мон­та­ж­них робіт доз­во­ляється за­сто­со­ву­ва­ти тільки інстру­мент класів II та III і тільки з індивіду­аль­ни­ми за­со­ба­ми за­хи­с­ту.

4.6. Ро­бо­та по­за приміщен­ня­ми доз­во­ляється тільки з елек­т­роінстру­мен­том, за­хи­ще­ним від впли­ву во­ло­ги (в складі мар­ку­ван­ня інстру­мен­та є "кра­п­ля в три­кут­ни­ку" або "дві краплі"). З інстру­мен­том, що не має та­ко­го мар­ку­ван­ня, ро­бо­та по­за приміщен­ня­ми доз­во­ляється тільки в су­ху по­го­ду, а під час до­щу та сніго­па­ду - під навісом на сухій землі чи на­стилі.

5. Ви­мо­ги без­пе­ки пе­ред почат­ком ро­бо­ти

5.1. До почат­ку робіт не­обхідно:

- одяг­ну­ти ро­бочий одяг;

- у разі не­обхідності підго­ту­ва­ти спеціальні вібро­за­хисні ру­ка­виці (м'які ру­ка­виці з подвійною про­клад­кою), за­хисні оку­ля­ри (оку­ля­ри з не­бит­ким склом), на­колінни­ки, на­ло­кот­ни­ки, про­ти­шумні на­вуш­ни­ки, за­побіжний по­яс;

- ог­ля­ну­ти ро­боче місце, за­бра­ти речі, які за­ва­жа­ють ро­боті, та звільни­ти про­хо­ди.

5.2. За­ле­ж­но від ха­ра­к­те­ру ро­бо­ти не­обхідно:

- от­ри­ма­ти на­ряд-до­пуск на ви­ко­нан­ня робіт, за­значених у п. 1.8.;

- пе­ревіри­ти відповідність ти­пу та кла­су елек­т­роінстру­мен­та (згідно мар­ку­ван­ню) ха­ра­к­те­ру ро­бо­ти, яку не­обхідно ви­ко­ну­ва­ти;

- одяг­ну­ти за­хисні оку­ля­ри, а та­кож спеціальні вібро­за­хисні ру­ка­виці при ро­боті з інстру­мен­том удар­ної дії;

- за­стеб­ну­ти об­шла­ги ру­кавів та за­бра­ти кінці одя­гу, які зви­са­ють, при ро­боті з інстру­мен­том, який має час­ти­ни, що обер­та­ють­ся;

- підго­ту­ва­ти та на­дяг­ну­ти за­побіжний по­яс при ро­боті на ви­соті більше 1,5 м;

- одяг­ну­ти на­колінни­ки та на­ло­кот­ни­ки при ро­боті ле­жачи;

- одяг­ну­ти про­ти­шумні на­вуш­ни­ки при ро­боті усе­ре­дині будь-яких по­су­дин з про­ве­ден­ням тех­но­логічних опе­рацій зі значним шу­мом.

5.3. Пе­ре­ко­на­ти­ся в до­с­тат­нь­о­му освітленні ро­бочого місця та за не­обхідністю за­сто­су­ва­ти пе­ре­но­с­ний елек­т­ричний свiтильник, який не­обхідно ос­на­щу­ва­ти за­по­бiжною сiткою з реф­ле­к­то­ром та гачком для пiдвiшування, пе­ревірив­ши справність йо­го про­во­ду.   В при­мiщеннях з пiдвищеною не­без­пе­кою до­пу­с­кається за­сто­со­ву­ва­ти пе­ре­носнi елек­т­ричнi свiтильники на­пру­гою не бiльше 42 В, а в при­мiщеннях особ­ли­во не­без­печних та по­за при­мiщеннями - не бiльше 12 В.

5.4. Пе­ре­вiрити за­тя­гу­ван­ня гвинтiв, що крiплять вуз­ли та де­талi iнструмента, стан про­во­ду, вiдсутнiсть зов­нiшнiх пош­код­жень йо­го iзоляцiї та зло­му жил, справнiсть ви­ми­кача та за­зе­м­лен­ня, ро­бо­ту інстру­мен­та на хо­ло­сто­му хо­ду. При цьо­му підключати елек­т­роінстру­мент до ме­режі жи­в­лен­ня доз­во­ляється тільки при зна­ход­женні ви­ми­кача у стані "Відключено".

Не до­пу­с­кається на­явність та­ких де­фектів:

- пош­код­жен­ня штеп­сель­но­го з'єднан­ня, ка­бе­лю (шну­ра) жи­в­лен­ня чи йо­го ізо­ляції;

- нечітка дія ви­ми­кача;

- пош­код­жен­ня криш­ки щітко­у­т­ри­му­вача;

- тріщи­ни та інші пош­код­жен­ня, що зни­жу­ють міцність кор­пу­са, ру­ко­ят­ки;

- витікан­ня ма­с­ти­ла з ре­ду­к­то­ра чи вен­ти­ляційних ка­налів.

5.5. Провід жи­в­лен­ня елек­т­роінстру­мен­та слід, як­що це мож­ли­во, підвіси­ти. У разі про­кла­дан­ня про­во­ду по землі (підлозі) йо­го слід за­хи­с­ти­ти від ме­ханічних пош­код­жень: за­кри­ти, вста­но­ви­ти ого­рожі, вивіси­ти по­пе­ред­жу­вальні пла­ка­ти.

Без­по­се­реднє зіткнен­ня про­во­ду з ме­та­ле­ви­ми, га­рячими, во­ло­ги­ми та по­кри­ти­ми ма­с­ти­лом по­верх­ня­ми не до­пу­с­кається.

5.6. При ро­боті з елек­т­ро­д­рил­лю ви­ро­би, що підля­га­ють сверд­лен­ню, не­обхідно надійно закріплю­ва­ти.

6. Ви­мо­ги без­пе­ки під час ро­бо­ти

6.1. Інстру­мент не­обхідно не­гай­но вимк­ну­ти ви­ми­качем у ви­пад­ку ра­п­то­вої зу­пин­ки (внаслідок зни­к­нен­ня на­пру­ги жи­в­лен­ня, за­кли­ню­ван­ня де­та­лей, що ру­ха­ють­ся, то­що).

6.2. Інстру­мент не­обхідно вимк­ну­ти з ме­режі жи­в­лен­ня:

- при ра­п­товій зу­пинці внаслідок причин, за­значених у п. 6.1.;

- при пе­рерві у ро­боті;

- при пе­ре­не­сенні інстру­мен­та з од­но­го ро­бочого місця на інше;

- на час відсут­ності працівни­ка на ро­бочому місці;

- після закінчен­ня ро­бо­ти або ро­бочої зміни;

- при силь­но­му нагріванні кор­пу­са інстру­мен­та;

- при ви­я­в­ленні слаб­кої дії елек­т­рично­го стру­му;

- при ви­ході з ла­ду ви­ми­кача;

- при вста­но­в­ленні, заміні або ре­гу­лю­ванні ро­бочого інстру­мен­та.

6.3. При ви­я­в­ленні не­справ­ності елек­т­роінстру­мен­та, силь­но­го нагріван­ня йо­го кор­пу­са або слаб­кої дії елек­т­ро­ст­ру­му після вимк­нен­ня інстру­мен­ту з ме­режі жи­в­лен­ня повідо­ми­ти керівни­ка робіт (без­по­се­ред­нь­о­го керівни­ка) про не­обхідність заміни елек­т­роінстру­мен­та та здачі не­справ­но­го елек­т­роінстру­мен­та на пе­ревірку (ре­монт).

6.4. При ру­банні, кле­панні та інших подібних ро­бо­тах, при яких мож­ли­вий відліт час­тин ме­та­лу, ко­ри­сту­ва­ти­ся за­хи­с­ни­ми оку­ля­ра­ми та вста­но­в­лю­ва­ти пе­ре­носні щи­ти для об­го­род­жу­ван­ня, щоб лю­ди, які пра­цю­ють чи про­хо­дять біля місця про­ве­ден­ня робіт, не одер­жа­ли трав­ми.

6.5. При ро­боті з елек­т­ро­д­рил­лю ме­та­ле­ву струж­ку ви­да­ля­ти спеціаль­ни­ми гачка­ми та щітка­ми після зу­пи­нен­ня дрилі.

6.6. При ро­боті з важ­ким елек­т­ричним мо­ло­том, шліфу­валь­ною ма­ши­ною та інши­ми інстру­мен­та­ми ма­сою більше 10 кг підвішу­ва­ти їх на пру­жин­но­му ба­лан­сирі чи спеціаль­но­му підвісі.

6.7. Ви­ро­би, що об­роб­ля­ють­ся, вста­но­в­лю­ва­ти та закріплю­ва­ти так, щоб ви­к­лючити мож­ливість їх зміщен­ня під час ро­бо­ти.

7. Ви­мо­ги без­пе­ки після закінчен­ня ро­бо­ти

7.1. Вимк­ну­ти елек­т­роінстру­мент ви­ми­качем, від'єдна­ти провід жи­в­лен­ня елек­т­роінстру­мен­та від ме­режі жи­в­лен­ня, вий­ня­ти ро­бочий інстру­мент з па­т­ро­ну елек­т­роінстру­мен­та.

7.2. При не­обхідності про­ве­с­ти профіла­к­ти­ку елек­т­роінстру­мен­та згідно з інструкцією по ек­с­п­лу­а­тації кон­крет­но­го інстру­мен­та.

7.3. При­ве­с­ти до по­ряд­ку ро­боче місце.

7.4. Зда­ти елек­т­роінстру­мент чи за­бра­ти у відве­де­не для постійно­го зберіган­ня місце.

8. При ро­боті з елек­т­роінстру­мен­том ЗА­БО­РО­НЯЄТЬСЯ:

- пра­цю­ва­ти у ви­бу­хо­не­без­печних приміщен­нях;

- ви­ко­ну­ва­ти без на­ря­ду-до­пу­с­ку ро­бо­ти, за­значені у п. 1.8.;

- за­сто­со­ву­ва­ти для ро­бо­ти інстру­мент, що має де­фе­к­ти, які на­ве­дені в п. 5.4.;

- за­зе­м­лю­ва­ти кор­пу­си елек­т­роінстру­мен­та класів II і III;

- пе­ре­ви­щу­ва­ти за­значену у па­с­порті інстру­мен­та три­валість без­пе­ре­рвної ро­бо­ти;

- пе­ре­да­ва­ти інстру­мент навіть ко­рот­кочас­но iншим осо­бам, якi не ма­ють пра­ва пра­цю­ва­ти з елек­т­роiнструментом;

- до­тор­ка­ти­ся до ріжучих час­тин інстру­мен­та чи час­тин, що обер­та­ють­ся;

- три­ма­ти­ся за провід елек­т­роінстру­мен­та;

- вий­ма­ти струж­ку чи тир­су ру­ка­ми;

- пра­цю­ва­ти з при­став­них дра­бин;

- об­роб­ля­ти об­мерзлi та мокрi де­рев'янi де­талi;

- на­тя­гу­ва­ти та пе­ре­ги­на­ти ка­белi елек­т­роiнструмента;

- пе­ре­хре­щу­ва­ти ка­белі жи­в­лен­ня елек­т­роінстру­мен­та з інши­ми ка­бе­ля­ми, тро­са­ми, елек­т­роз­ва­рю­валь­ни­ми про­во­да­ми i шлан­га­ми га­зорiзки.

- за­сто­со­ву­ва­ти для жи­в­лен­ня елек­т­роiнструмента ав­то­тран­с­фор­ма­тор;

- охо­лод­жу­ва­ти кор­пус елек­т­роінстру­мен­та при пе­регріванні снігом чи во­дою;

- про­дов­жу­ва­ти ро­бо­ту при по­яві ди­му або за­па­ху, ха­ра­к­тер­них для ізо­ляції, що го­рить, кру­го­во­го во­гню на ко­ле­к­торі внаслідок підви­ще­но­го іскріння щіток, підви­ще­но­го шу­му, сту­ко­ту, вібрації, пош­код­жен­ня ро­бочого інстру­мен­та.

9. Дії в аварійних си­ту­аціях

9.1. При ро­боті з елек­т­роінстру­мен­том мож­ли­ви­ми є такі аварійні си­ту­ації:

- ко­рот­ке за­ми­кан­ня в ме­режі жи­в­лен­ня елек­т­роінстру­мен­та з мож­ли­вим по­даль­шим за­го­ран­ням елек­тро­про­вод­ки;

- пош­код­жен­ня за­хо­ва­ної елек­тро­про­вод­ки з мож­ли­вим ко­рот­ким за­ми­кан­ням і за­го­ран­ням;

- пош­код­жен­ня за­хо­ва­них тру­бо­про­водів з мож­ли­вим ви­ки­дан­ням не­без­печних рідин, парів, газів;

- ура­жен­ня працівни­ка елек­т­ричним стру­мом;

- ура­жен­ня працівни­ка не­без­печни­ми ріди­на­ми, па­ра­ми, га­за­ми;

- інші аварійні си­ту­ації, не пов'язані без­по­се­ред­ньо з ро­бо­тою елек­т­роінстру­мен­том.

9.2. Ко­ж­ний працівник, що пер­шим ви­я­вив за­гро­зу ви­ни­к­нен­ня аварійної си­ту­ації, по­ви­нен не­гай­но при­пи­ни­ти ро­бо­ту та по­да­ти ко­ман­ду "СТОП!".

9.3. Ко­ман­ду "СТОП!", по­да­ну будь-яким працівни­ком, по­винні не­гай­но ви­ко­на­ти усі працівни­ки, що її почули.

9.4. Про за­гро­зу ви­ни­к­нен­ня або про ви­ни­к­нен­ня аварійної си­ту­ації працівник по­ви­нен не­гай­но повідо­ми­ти керівни­ка робіт (без­по­се­ред­нь­о­го керівни­ка).

9.5. При ви­ни­к­ненні ко­рот­ко­го за­ми­кан­ня у ме­режі жи­в­лен­ня елек­т­роінстру­мен­та або у іншій елек­т­ро­ме­режі (елек­т­ро­ус­та­новці) не­гай­но при­пи­ни­ти ро­бо­ту і відключити пош­код­же­ну елек­т­ро­ме­ре­жу (елек­т­ро­ус­та­нов­ку).

Са­мостійно усу­ва­ти ко­рот­ке за­ми­кан­ня за­бо­ро­няється.

9.6. При за­го­ранні елек­тро­про­вод­ки (елек­т­ро­ус­та­нов­ки) не­гай­но при­пи­ни­ти ро­бо­ту, відключити елек­т­ро­ме­ре­жу (елек­т­ро­ус­та­нов­ку) і при­сту­пи­ти до гасіння по­жежі вуг­ле­ки­с­лот­ним во­гне­га­с­ни­ком.

Га­си­ти по­же­жу в елек­т­ро­ус­та­нов­ках пінни­ми во­гне­га­с­ни­ка­ми за­бо­ро­няється.

Про по­же­жу в елек­т­ро­ме­режі (елек­т­ро­ус­та­новці) повідо­ми­ти по­же­ж­ну охо­ро­ну.

9.7. При пош­код­женні за­хо­ва­них тру­бо­про­водів при­пи­ни­ти ро­бо­ту, по мож­ли­вості пе­ре­кри­ти пош­код­жені тру­бо­про­во­ди і за­ли­ши­ти не­без­печну зо­ну.

9.8. При ура­женні працівни­ка елек­т­ричним стру­мом звільни­ти по­терпіло­го від дії елек­т­рично­го стру­му: відключити елек­т­ро­ме­ре­жу; відділи­ти по­терпіло­го від стру­мо­провідних час­тин з за­сто­су­ван­ням діелек­т­ричних за­хи­с­них за­собів або інших ізо­люючих речей і пред­метів (су­хо­го одя­гу, су­хої жер­ди­ни, про­гу­мо­ва­но­го ма­теріалу то­що); пе­реріза­ти або пе­ре­ру­ба­ти провід будь-яким інстру­мен­том з ізо­люючою ру­ко­ят­кою.

9.9. При ура­женні працівни­ка не­без­печни­ми ріди­на­ми, па­ра­ми, га­за­ми ви­ве­сти (ви­не­сти) по­терпіло­го в без­печне місце.

9.10. У всіх ви­пад­ках до по­терпіло­го ви­к­ли­ка­ти ліка­ря, а до йо­го при­бут­тя на­да­ти по­терпіло­му пер­шу ме­дичну до­по­мо­гу.

9.11. При за­грозі ви­ни­к­нен­ня або при ви­ни­к­ненні інших аварійних си­ту­ацій, не пов'язаних без­по­се­ред­ньо з ро­бо­тою елек­т­роінстру­мен­том, діяти відповідно до своїх обов'язків згідно з Пла­ном ліквідації аварій.

Розробив _____________

Погодив ______________


 

Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или авторизируйтесь пожалуйста на сайте.