Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція комплектувальника білизни

Посадова інструкція комплектувальника білизни

Посадова інструкція комплектувальника білизни

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність комплектувальника білизни.

1.2  Комплектувальник білизни відноситься до категорії технічних виконавців.

1.3  Комплектувальник білизни призначається на посаду і звільняється посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

завідувачеві виробництвом

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

‑‑‑

1.4.3

Віддає розпорядження

‑‑‑

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5

Працівник заміщає

‑‑‑

 1. Кваліфікаційні вимоги до комплектувальника білизни:

2.1.

Освіта*

початкова професійна

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

асортимент і маркірування виробів, що надходять в обробку;

види послуг, що надаються;

правила прийому, здачі, збереження і транспортування матеріальних цінностей;

правила ведення супровідної документації;

устрій, правила технічної експлуатації й обслуговування встановленого устаткування;

дія розчинників і хімічних матеріалів на вироби, фурнітуру і матеріали обробки;

правила комплектування виробничих партій;

порядок проходження замовлень по цехам і ділянкам;

продуктивність оздоблювального устаткування;

характеристики небезпечних і шкідливих виробничих факторів;

вказівки по безпечному стану робочого місця;

основні види відхилень від нормального технологічного режиму і методи їх усунення;

дії, спрямовані на запобігання аварійних ситуацій;

вимоги до використання засобів захисту;

способи і прийоми безпечного виконання робіт;

правила експлуатації і прийоми регулювання технологічного устаткування, пристосувань і інструментів;

порядок повідомлення керівника про всі недоліки, виявлені під час роботи;

порядок дій при виникненні аварій і ситуацій, що можуть привести до небажаних наслідків;

правила надання першої (долікарської) допомоги потерпілим при травмуванні, отруєнні і раптовому захворюванні;

правила внутрішнього трудового розпорядку;

правила охорони праці, виробничої санітарії й особистої гігієни, пожежної безпеки;

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

---

 1. Документи, які регламентують діяльність комплектувальника білизни

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (завідувача виробництвом); Положення про підрозділ, Посадова інструкція комплектувальника білизни, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки комплектувальника білизни

4.1.  Комплектувальник білизни перед початком робочого дня:

—  проходить у встановленому порядку періодичні медичні огляди;

—  проходить у встановленому порядку інструктаж з охорони праці;

—  приймає робоче місце;

—  підготовляє робоче місце і засоби індивідуального захисту;

—  перевіряє справність устаткування, пристосувань і інструмента, огороджень, сигналізації, блокувальних і інших пристроїв, захисного заземлення, вентиляції, місцевого освітлення і т.п.;

4.2.  У процесі роботи комплектувальник білизни:

—  дотримує вимоги особистої гігієни і виробничої санітарії;

—  дотримує правила використання технологічного устаткування, пристосувань і інструментів, способи і прийоми безпечного виконання робіт;

—  негайно доводить до відома безпосереднього керівника про всі недоліки, виявлені під час роботи;

—  надає першу (долікарську) допомогу потерпілим при травмуванні, отруєнні в аварійних ситуаціях і раптовому захворюванні;

4.3.  Протягом робочого дня комплектувальник білизни:

—  робить комплектування партій виробів до і після хімічного чищення і фарбування;

—  здійснює прийом виробів по супровідному документу і доставку їх на робоче місце;

—  перевіряє кількість і найменування виробів відповідно до супровідного документа;

—  здійснює підбор виробничих партій для обробки  відповідно до технології й організації опоряджувальних робіт;

—  перевіряє правильність оформлення замовлення, у необхідних випадках робить повернення виробів з обов'язковим оформленням документів;

—  робить сортування виробів по термінах виконання замовлень, видам послуг, що надаються, і способам обробки;

—  здійснює добір виробів із плямами, що проявилися, для їх виведення;

—  робить очищення виробів від сухих забруднень на механічній щітці чи вручну;

—  здійснює зважування виробничих партій;

—  робить розсортовування і розвішування готових замовлень на кронштейни чи розкладує їх на стелажі;

—  оформляє необхідну супровідну документацію;

—  передає скомплектовані партії на наступну технологічну операцію;

—  веде книгу руху замовлень;

4.4. Комплектувальник білизни наприкінці робочого дня:

—  здійснює прибирання робочого місця;

—  здає робоче місце.

 1. Права комплектувальника білизни

Комплектувальник білизни має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо н - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність комплектувальника білизни

Комплектувальник білизни несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи комплектувальника білизни

Режим роботи комплектувальника білизни визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці комплектувальника білизни визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3  Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00