Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інспектора по кадрам

Посадова інструкція інспектора по кадрам

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інспектора по кадрам.

1.2  Інспектор по кадрам відноситься до категорії фахівців.

1.3  Інспектор по кадрам призначається на посаду і звільняється з посади в установленому ,чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням директора по персоналу і за узгодженням з начальником відділу кадрів.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику відділу кадрів

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до інспектора по кадрам:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

Досвід роботи

не менш 2 років

2.3.

Знання

Законодавчі і нормативні правові акти, методичні матеріали по веденню документації по обліку і руху персоналу.

Трудове законодавство.

Форми і методи контролю виконання документів.

Структуру і штати підприємства.

Оформлення, ведення і збереження трудових книжок і особистих справ працівників підприємства.

Порядок встановлення найменування професій робітників і службових посад, загального і безперервного стажу визначеної роботи, пільг і компенсацій, оформлення пенсій працівникам.

Порядок обліку руху кадрів і складання звітності.

Порядок ведення банку даних про персонал підприємства.

Основи діловодства.

Засобів обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

---

 1. Документи, які  регламентують діяльність інспектора по кадрам

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника відділу кадрів); Положення про відділ кадрів, Посадова інструкція інспектор по кадрам, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки інспектора по кадрам

4.1. Здійснює контроль за своєчасним виконанням розпоряджень, наказів і доручень начальника відділу кадрів.

4.2. Веде облік особового складу підприємства, його підрозділів відповідно до уніфікованих форм первинної документації.

4.3. Оформляє прийом, переведення і звільнення працівників відповідно до трудового законодавства, положень і наказів керівника підприємства, а також іншу встановлену документацію по кадрам.

4.4. При прийомі на роботу знайомить з положеннями про дисципліну в організації, про робочий час і час відпочинку, веде облік і видачу службових посвідчень.

4.5. Направляє на інструктаж з техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежному захисту, правил і норм охорони праці.

4.6. Формує і веде особисті справи працівників, вносить у них зміни, зв'язані з трудовою діяльністю.

4.7. Підготовляє необхідні матеріали для кваліфікаційних, атестаційних, конкурсних комісій і представлення на працівників до заохочень і нагороджень.

4.8. Заповнює, враховує і зберігає трудові книжки, робить підрахунок виробничого стажу.

4.9. Робить записи в трудових книжках про заохочення і нагородження працюючих.

4.10. Видає довідки про дійсну і минулу трудову діяльність працівників для представлення в інші установи.

4.11. Веде строгий облік трудових книжок і вкладишів.

4.12. Проводить реєстрацію прийому і видачі трудових книжок і вкладишів до них.

4.13. Вносить інформацію про кількісний, якісний склад працівників і їх рух в банк даних про персонал підприємства, стежить за його своєчасним відновленням і поповненням.

4.14. Веде облік надання відпусток працівникам, здійснює контроль за складанням і дотриманням графіків чергових відпусток.

4.15. Оформляє картки пенсійного страхування, інші документи, необхідні для призначення пенсій працівникам підприємства і їх родин, установлення пільг і компенсацій.

4.16. Вивчає рух і причини плинності кадрів, бере участь у розробці заходів щодо її зниження.

4.17. Підготовляє документи після закінчення встановлених термінів поточного збереження до здачі на збереження в архів.

4.18. Здійснює контроль за станом трудової дисципліни в підрозділах підприємства і дотриманням працівниками правил внутрішнього і трудового розпорядку.

4.19. Веде облік порушень трудової дисципліни і контролює своєчасність прийняття адміністрацією, громадськими організаціями і трудовими колективами відповідних мір.

4.20. Виконує разові службові доручення начальника відділу кадрів (відповідного підрозділу відділу кадрів).

 1. Права інспектора по кадрам

Інспектор по кадрам має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність інспектора по кадрам

Інспектор по кадрам несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи інспектора по кадрам

Режим роботи інспектора по кадрам визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці інспектора по кадрам визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту