Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція інспектора по кадрам

Посадова інструкція інспектора по кадрам

Посадова інструкція інспектора по кадрам

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інспектора по кадрам.

1.2  Інспектор по кадрам відноситься до категорії фахівців.

1.3  Інспектор по кадрам призначається на посаду і звільняється з посади в установленому ,чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням директора по персоналу і за узгодженням з начальником відділу кадрів.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику відділу кадрів

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до інспектора по кадрам:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

Досвід роботи

не менш 2 років

2.3.

Знання

Законодавчі і нормативні правові акти, методичні матеріали по веденню документації по обліку і руху персоналу.

Трудове законодавство.

Форми і методи контролю виконання документів.

Структуру і штати підприємства.

Оформлення, ведення і збереження трудових книжок і особистих справ працівників підприємства.

Порядок встановлення найменування професій робітників і службових посад, загального і безперервного стажу визначеної роботи, пільг і компенсацій, оформлення пенсій працівникам.

Порядок обліку руху кадрів і складання звітності.

Порядок ведення банку даних про персонал підприємства.

Основи діловодства.

Засобів обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

---

 1. Документи, які  регламентують діяльність інспектора по кадрам

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника відділу кадрів); Положення про відділ кадрів, Посадова інструкція інспектор по кадрам, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки інспектора по кадрам

4.1. Здійснює контроль за своєчасним виконанням розпоряджень, наказів і доручень начальника відділу кадрів.

4.2. Веде облік особового складу підприємства, його підрозділів відповідно до уніфікованих форм первинної документації.

4.3. Оформляє прийом, переведення і звільнення працівників відповідно до трудового законодавства, положень і наказів керівника підприємства, а також іншу встановлену документацію по кадрам.

4.4. При прийомі на роботу знайомить з положеннями про дисципліну в організації, про робочий час і час відпочинку, веде облік і видачу службових посвідчень.

4.5. Направляє на інструктаж з техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежному захисту, правил і норм охорони праці.

4.6. Формує і веде особисті справи працівників, вносить у них зміни, зв'язані з трудовою діяльністю.

4.7. Підготовляє необхідні матеріали для кваліфікаційних, атестаційних, конкурсних комісій і представлення на працівників до заохочень і нагороджень.

4.8. Заповнює, враховує і зберігає трудові книжки, робить підрахунок виробничого стажу.

4.9. Робить записи в трудових книжках про заохочення і нагородження працюючих.

4.10. Видає довідки про дійсну і минулу трудову діяльність працівників для представлення в інші установи.

4.11. Веде строгий облік трудових книжок і вкладишів.

4.12. Проводить реєстрацію прийому і видачі трудових книжок і вкладишів до них.

4.13. Вносить інформацію про кількісний, якісний склад працівників і їх рух в банк даних про персонал підприємства, стежить за його своєчасним відновленням і поповненням.

4.14. Веде облік надання відпусток працівникам, здійснює контроль за складанням і дотриманням графіків чергових відпусток.

4.15. Оформляє картки пенсійного страхування, інші документи, необхідні для призначення пенсій працівникам підприємства і їх родин, установлення пільг і компенсацій.

4.16. Вивчає рух і причини плинності кадрів, бере участь у розробці заходів щодо її зниження.

4.17. Підготовляє документи після закінчення встановлених термінів поточного збереження до здачі на збереження в архів.

4.18. Здійснює контроль за станом трудової дисципліни в підрозділах підприємства і дотриманням працівниками правил внутрішнього і трудового розпорядку.

4.19. Веде облік порушень трудової дисципліни і контролює своєчасність прийняття адміністрацією, громадськими організаціями і трудовими колективами відповідних мір.

4.20. Виконує разові службові доручення начальника відділу кадрів (відповідного підрозділу відділу кадрів).

 1. Права інспектора по кадрам

Інспектор по кадрам має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність інспектора по кадрам

Інспектор по кадрам несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи інспектора по кадрам

Режим роботи інспектора по кадрам визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці інспектора по кадрам визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00