Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інспектора по проведенню профілактичних оглядів водіїв

Посадова інструкція інспектора по проведенню профілактичних оглядів водіїв

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інспектора по проведенню профілактичних оглядів водіїв.

1.2  Інспектор по проведенню профілактичних оглядів водіїв відноситься до категорії фахівців.

1.3  Інспектор по проведенню профілактичних оглядів водіїв призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням інженера по безпеці руху.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

інженеру по безпеці руху

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5

Працівник заміщає

‑‑‑

 1. Кваліфікаційні вимоги до інспектора по проведенню профілактичних оглядів водіїв:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

положення, інструкції й інші керівні матеріали по проведенню профілактичних оглядів, розслідувань дорожньо-транспортних випадків, аналізу й обліку ефективності профілактичних оглядів водіїв автомототранспортних засобів;

порядок і правила роботи з інструментарієм, призначеним для виміру артеріального тиску, пульсу, температури тіла, визначення реакції на наявність алкоголю у повітрі, що видихається;

методи проведення профілактичних оглядів водіїв автомототранспортних засобів;

правила внутрішнього трудового розпорядку; основи наукової організації праці;

правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту;

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

спеціальна підготовка

 1. Документи, які регламентують діяльність інспектора по проведенню профілактичних оглядів водіїв

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (інженера по безпеці руху); Посадова інструкція інспектора по проведенню профілактичних оглядів водіїв, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки інспектора по проведенню профілактичних оглядів водіїв

Інспектор по проведенню профілактичних оглядів водіїв виконує наступні обов'язки:

4.1. Проводить профілактичні огляди водіїв автотранспортних засобів (вимір температури тіла, артеріального тиску, пульсу, визначення реакції на наявність алкоголю у повітрі, що видихається).

4.2. Бере участь у розслідуванні дорожньо-транспортних випадків.

4.3. Проводить аналіз ефективності профілактичних оглядів водіїв.

4.4. Приймає рішення про допуск водіїв до роботи.

4.5. Проставляє відповідні оцінки в шляхових аркушах.

4.6. Веде облік результатів профілактичних оглядів водіїв автомототранспортних засобів.

4.7. Оформляє у встановленому порядку направлення в лікувальні установи для медичного огляду водіїв автомототранспортних засобів.

4.8. Інформує керівника підприємства про результати профілактичних оглядів.

 1. Права інспектора по проведенню профілактичних оглядів водіїв

Інспектор по проведенню профілактичних оглядів водіїв має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність інспектора по проведенню профілактичних оглядів водіїв

Інспектор по проведенню профілактичних оглядів водіїв несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи інспектора по проведенню профілактичних оглядів водіїв

Режим роботи інспектора по проведенню профілактичних оглядів водіїв визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці інспектора по проведенню профілактичних оглядів водіїв визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00