Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера по інструменту

Посадова інструкція інженера по інструменту

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера по інструменту.

1.2  Інженер по інструменту відноситься до категорії фахівців.

1.3  Інженер по інструменту призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника технічного відділу.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику технічного відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до інженера по інструменту:

2.1.

Освіта*

вища професійна (технічна)

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

постанови, розпорядження, накази, методичні і нормативні матеріали по організації інструментального забезпечення виробництва;

перспективи технічного розвитку підприємства; організацію і технологію інструментального виробництва;

правила експлуатації і збереження інструмента і технологічного оснащення: технологічне устаткування інструментальних цехів і принципи його роботи; номенклатуру інструмента і технологічного оснащення, що застосовується на підприємстві;

технічні вимоги, пропоновані до інструмента і технологічного оснащення, матеріали, що використовуються для їх виготовлення; діючі в галузі і на підприємстві стандарти і технічні умови;

норми витрат і запасів інструмента і технологічного оснащення;

керівні матеріали по розробці й оформленню технічної документації; порядок визначення потреби підрозділів підприємства в інструменті і технологічному оснащенні, планування їх виготовлення, складання заявок на покупний інструмент, оформлення договорів з постачальниками: досвід передових вітчизняних і закордонних підприємств в області технології виготовлення, ремонту і відновлення інструмента; основи економіки, організації виробництва, праці і керування; основи трудового законодавства: правила і норми охорони праці.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

* чи середня професійна (технічна) освіта і стаж роботи на посаді техніка по інструменту I категорії не менш 3 років або на інших посадах, що займаються фахівцями із середнєю професійною освітою, не менш 5 років;

- для інженера по інструменту I категорії потрібна вища професійна (технічна) освіта і стаж роботи на посаді інженера по інструменту II категорії не менш 3 років;

- для інженера по інструменту II категорії потрібна вища професійна (технічна) освіта і стаж роботи на посаді інженера по інструменту чи інших інженерно-технічних посадах, що займаються фахівцями з вищою професійною освітою, не менш 3 років:

 1. Документи, які регламентують діяльність інженера по інструменту

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника технічного відділу); Положення про технічний відділ, Посадова інструкція інженера по інструменту, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки інженера по інструменту

Інженер по інструменту зобов'язаний:

4.1.  Організовувати роботу з забезпечення підрозділів підприємства необхідним інструментом і технологічним оснащенням, його своєчасного ремонту і відновленню, а також забезпечення централізованого заточення усіх видів ріжучого інструмента, і ремонту оснащення.

4.2. Визначити потреби підрозділів підприємства в інструменті й оснащенні власного виготовлення і покупному інструменті.

4.3. Брати участь у підготовці вихідних даних для розробки проектів перспективних і річних планів інструментальної підготовки виробництва, виготовленні інструмента й оснащення, складанні заявок на їх придбання, а також необхідного для інструментального виробництва лиття, спеціальних марок стали, сплавів і інших матеріалів.

4.4. Розробляти календарні графіки обов’язкового планово-попереджувального ремонту інструмента й оснащення.

4.5. Розраховувати потреби в інструменті виробничих підрозділів підприємства, норми витрати і запасів інструмента на робочих місцях, інструментальному складі, розміри оборотного фонду для інструментально-роздавальних складів.

4.6. Здійснювати оперативний контроль за виконанням інструментальним цехом виробничої програми, дотриманням постачальниками умов договірних зобов'язань (термінів постачань, номенклатури, якості інструмента й оснащення), виконанням заявок на інструмент, напівфабрикати і матеріали для інструментального виробництва.

4.7. Брати участь у підготовці рекламацій при постачаннях недоброякісного інструмента.

4.8. Аналізувати причини передчасного зносу, поломок, підвищеної витрати інструмента, умови його експлуатації.

4.9. Розробляти пропозиції по удосконалюванню конструкції інструмента, по підвищенню його якості, стійкості, ремонтоздібності, економії матеріалів, що використовуються при виготовленні інструмента й оснащення.

4.10. Визначити економічну ефективність від застосування чи заміни того чи іншого інструмента.

4.11. Розглядати і давати висновки на раціоналізаторські пропозиції, що стосуються удосконалювання інструмента й оснащення, а також їх експлуатації.

 1. Права інженера по інструменту

Інженер по інструменту має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність інженера по інструменту

Інженер по інструменту несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи інженера по інструменту

Режим роботи інженера по інструменту визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці інженера по інструменту визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції  вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


{module 43}
  {module 28}