Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція директора комбінату побутового обслуговування

Посадова інструкція директора комбінату побутового обслуговування

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність директора комбінату побутового обслуговування.

1.2  Директор комбінату побутового обслуговування відноситься до категорії керівників.

1.3  Директор комбінату побутового обслуговування призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом засновника(ів) підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

засновнику(ам) підприємства

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

‑‑‑

1.4.3

Віддає розпорядження

співробітникам комбінату побутового обслуговування

1.4.4

Працівника заміщає

заступник директора

1.4.5

Працівник заміщає

‑‑‑

 1. Кваліфікаційні вимоги до директора комбінату побутового обслуговування:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

Досвід роботи

не менш 5 років

2.3.

Знання

постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи вищих органів з питань побутового обслуговування населення;

законодавство про захист прав споживачів;

правила побутового обслуговування населення;

стандарти, обов'язковим вимогам яких повинні відповідати побутові послуги;

організацію матеріально-технічного забезпечення комбінату;

форми і системи оплати праці;

економіку, організацію сфери побутового обслуговування;

профіль, спеціалізацію й особливості структури комбінату;

перспективи технічного, економічного і соціального розвитку сфери побутових послуг комбінату;

виробничі потужності і кадрові ресурси комбінату;

технологію надання побутових послуг населенню;

кон'юнктуру ринку побутових послуг населенню;

види й особливості надання побутових послуг населенню;

основи планування, стратегічне й оперативне планування;

порядок підготовки, формування і виконання замовлень;

теорію менеджменту, основи виробничого менеджменту, інноваційний менеджмент, основи фінансового менеджменту, менеджмент персоналу;

бухоблік і оподатковування в сфері побутового обслуговування населення;

вимоги про захист навколишнього середовища;

основи економіки, організації виробництва, праці і

керування;

основи трудового законодавства;

порядок розробки і затвердження планів фінансово-господарської діяльності комбінату;

порядок укладення і виконання цивільно-правових договорів;

порядок складання й узгодження бізнес-планів виробничо-господарської і фінансово-економічної діяльності комбінату;

стандарти діловодства (класифікацію документів, порядок оформлення, реєстрації, проходження, збереження й ін.);

засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку;

організацію оплати і стимулювання праці;

правила і норми охорони праці і техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту;

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

---

 1. Документи, які регламентують діяльність директора комбінату побутового обслуговування

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут комбінату побутового обслуговування, Положення про комбінат побутового обслуговування, Посадова інструкція директора комбінату побутового обслуговування, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки директора комбінату побутового обслуговування

Директор комбінату побутового обслуговування виконує наступні обов'язки:

4.1.  Керує відповідно до чинного законодавства господарською і фінансово-економічною діяльністю комбінату побутового обслуговування.

4.2.  Визначає цілі і задачі комбінату, зв'язані зі здійсненням побутового обслуговування населення.

4.3.  Забезпечує своєчасне і якісне виконання комбінатом побутового обслуговування замовлень, договорів, зобов'язань.

4.4.  Вживає заходи по забезпеченню комбінату побутового обслуговування кваліфікованими кадрами, раціональному використанню і розвитку їх професійних знань і досвіду, створенню безпечних і сприятливих для життя і здоров'я умов праці.

4.5.  Відповідно до трудового законодавства і встановленого порядку приймає і звільняє працівників, застосовує міри заохочення чи накладає стягнення, створює умови для їх професійного росту.

4.6.  Затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, графік відпусток, посадові інструкції, виробничі інструкції й інші організаційно-правові документи.

4.7.  Координує діяльність підрозділів (служб), спрямовану на надання визначеного набору побутових послуг з найбільшим соціально-економічним ефектом.

4.8.  Встановлює ціни на послуги, що надаються, (виконувані роботи).

4.9.  Забезпечує дотримання законності в діяльності комбінату побутового обслуговування, своєчасну сплату встановлених податків і зборів, правильне сполучення економічних і адміністративних методів керівництва, єдиноначальності і колегіальності в обговоренні і рішенні питань, моральних і матеріальних стимулів підвищення ефективності надання побутових послуг населенню, застосування принципу матеріальної зацікавленості і відповідальності кожного працівника за доручену йому справу і результати роботи всього колективу, виплату заробітної плати у встановлений термін.

4.10.  Разом із трудовим колективом на основі принципів соціального партнерства забезпечує розробку, укладення і виконання колективного договору, дотримання трудової дисципліни, сприяє розвитку трудової мотивації, ініціативи й активності працівників комбінату побутового обслуговування.

4.11.  Вживає заходи по дотриманню вимог законодавства по охороні навколишнього середовища.

4.12. Здійснює контроль за:

—    раціональною витратою матеріальних, технічних і трудових ресурсів, скороченням витрат і підвищенням ефективності побутового обслуговування населення;

—    дотриманням правил і норм охорони праці і техніки безпеки при наданні соціально-побутових послуг населенню.

4.13.  Видає накази (розпорядження) в усіх напрямках діяльності комбінату побутового обслуговування.

4.14.  Організує облік і забезпечує представлення звітності про діяльність комбінату побутового обслуговування власнику.

 1. Права директора комбінату побутового обслуговування

Директор комбінату побутового обслуговування має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність директора комбінату побутового обслуговування

Директор комбінату побутового обслуговування несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи директора комбінату побутового обслуговування

Режим роботи директора комбінату побутового обслуговування визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці директора комбінату побутового обслуговування

Умови оплати праці директора комбінату побутового обслуговування визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом засновника(ів) підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00