Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція оператора лінії для виробництва борошна та гранул

Посадова інструкція оператора лінії для виробництва борошна та гранул

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність оператора лінії для виробництва борошна та гранул.

1.2  Оператор лінії для виробництва борошна та гранул відноситься до категорії фахівців.

1.3  Оператор лінії для виробництва борошна та гранул призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

Керівнику відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до оператора лінії для виробництва борошна та гранул:

2.1.

Освіта*

Професійно-технічна освіта.

2.2.

досвід роботи

Не меньш 1 року за суміжною професіею 4-го розряду

2.3.

знання

технологію та технологічні режими виготовлення борошна і гранул з екструдованих круп;

вимоги до готової продукції;

будову та кінематичні схеми обслуговуваного устаткування лінії;

способи виявлення й усунення несправностей у роботі окремих видів обладнання;

правила ведення обліку та технічної документації.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

Для оператора лінії для виробництва борошна та гранул 5-го розряду

 1. Документи, які  регламентують діяльність оператора лінії для виробництва борошна та гранул

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (керівника відділу кондитерського виробництва); Положення про відділ кондитерського виробництва, Посадова інструкція оператора лінії для виробництва борошна та гранул, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки оператора лінії для виробництва борошна та гранул

4.1. Веде технологічний процес виробництва порошна та гранул із екструдованих круп для використання їх у виробництві кондитерських виробів як наповнювачів на потоково-механізованих лініях з пульта керування.

4.2. Забезпечує за допомогою засобів автоматики та контрольно-вимірювальних приладів дотримання заданого технологічного режиму.

4.3. Контролює і регулює температурні режими.

4.4. Контролює якість розривання крупи й розмір гранул, ступінь подрібнення борошна з гранул та її вологість.

4.5. Контролює рівень накопичення борошна та крупи в бункерах-накопичувачах, дотримання норм витрат сировини.

4.6. Усуває причини, які викликають погіршення якості продукції, зниження продуктивності, несправності в роботі механізмів.

4.7. Підготовляє устаткування до здавання у ремонт та приймає його з ремонту. Веде технічну документацію

 1. Права оператора лінії для виробництва борошна та гранул

Оператор лінії для виробництва борошна та гранул має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалистів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалистів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність оператора лінії для виробництва борошна та гранул

Оператор лінії для виробництва борошна та гранул відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи оператора лінії для виробництва борошна та гранул

Режим роботи оператора лінії для виробництва борошна та гранул визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці оператора лінії для виробництва борошна та гранул визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00