Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція обпалювача у виробництві теплоізоляційних матеріалів

Посадова інструкція обпалювача у виробництві теплоізоляційних матеріалів

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність обпалювача у виробництві теплоізоляційних матеріалів.

1.2  Обпалювач у виробництві теплоізоляційних матеріалів відноситься до категорії фахівців.

1.3  Обпалювач у виробництві теплоізоляційних матеріалів призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

Керівнику закладу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до обпалювача у виробництві теплоізоляційних матеріалів:

2.1.

Освіта*

Професійно-технічна освіта.

2.2.

досвід роботи

Не меньш 1 року за суміжною професіею 4-го розряду

2.3.

знання

будову різного типу печей, вентиляційних та аспіраційних пристроїв, форсунок та пальників, контрольно-вимірювальних приладів;

технологію випалювання сировини та виробів;

технічні вимоги до сировини та сирцю, до готового продукту;

ознаки та причини порушення технологічного режиму та способи їх усунення;

систему пуску та зупинки печі та механізмів;

систему блокування;

схему охолодження; способи садіння сирцю;

норми завантаження сирцю: норми витрат палива;

правила експлуатації газового господарства.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

Для обпалювача у виробництві теплоізоляційних матеріалів 5-го розряду

 1. Документи, які  регламентують діяльність обпалювача у виробництві теплоізоляційних матеріалів

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (керівника відділу виробництва теплоізоляційних матеріалів); Положення про відділ виробництва теплоізоляційних матеріалів, Посадова інструкція обпалювача у виробництві теплоізоляційних матеріалів, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки обпалювача у виробництві теплоізоляційних матеріалів

4.1. Веде процес випалювання діатомітових, трепелових, перлітових виробів у конвеєрних та тунельних печах, а також спучування перліту та вермикуліту в шахтних або барабанних печах.

4.2. Проводить підготовку, запускає та зупиняє печі, механізми, вентилятори.

4.3. Регулює температурний та тяговий режим випалювання в печі та за зонами, витрати палива.

4.4. Керує завантаженням сировини, правильністю садіння виробів на конвеєр та вагонетки.

4.5. Веде нагляд за правильністю роботи печі, станом футерівки, вентиляційних та дутгєвих установок, аспіраційних пристроїв, форсунок, пальників.

4.6. Визначає візуально якість випалу сировини та виробів.

 1. Права обпалювача у виробництві теплоізоляційних матеріалів

Обпалювач у виробництві теплоізоляційних матеріалів має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших фахівців інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати фахівців усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність обпалювача у виробництві теплоізоляційних матеріалів

Обпалювач у виробництві теплоізоляційних матеріалів відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи обпалювача у виробництві теплоізоляційних матеріалів

Режим роботи обпалювача у виробництві теплоізоляційних матеріалів визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці обпалювача у виробництві теплоізоляційних матеріалів визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00