Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція апаратника комбікормового виробництва

Посадова інструкція апаратника комбікормового виробництва

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність апаратника комбікормового виробництва.

1.2  Апаратник комбікормового виробництва відноситься до категорії техничних виконавців.

1.3  Апаратник комбікормового виробництва призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

Керівнику відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до апаратника комбікормового виробництва:

2.1.

Освіта*

Професійно-технічна освіта.

2.2.

досвід роботи

Стаж роботи неменьш 1 року

2.3.

знання

правила ведення технологічного процесу виробництва комбікормів на комбікормових заводах, оснащених об'ємними дозаторами;

схему технологічного процесу дозування компонентів комбікормів, білково-вітамінних добавок та преміксів; будову устаткування комбікормових заводів, прийоми його ефективного використання;

показники (норми) якості сировини, готової продукції; рецепти комбікормів; норми питомих навантажень на устаткування та способи їх регулювання;

порядок проведення планово-запобіжних ремонтів устаткування;

порядок заповнення журналу обліку переробленої сировини, вироблення готової продукції та іншої документації;

слюсарну справу.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

Для апаратника комбікормового виробництва 6-го розряду

Вимоги для апаратника комбікормового виробництва:

1-го розряду: Професійно-технічна  освіта або  повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2-го розряду: Професійно-технічна освіта. Підвищенні кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника комбікормового виробництва 1 розряду - не менше 0,5 року.

3-го розряду: Професійно-технічна освіта. Підвищенні кваліфікації . Стаж роботи за професією апаратника комбікормового виробництва 2 розряду - не менше 1 року.

4-го розряду: Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника комбікормового виробництва 3 розряду – не менше 1 року.

5-го розряду: Професійно-технічна освіта. Підвищенні кваліфікації . Стаж роботи за професією апаратника комбікормового виробництва 4 розряду - не менше 1 року.

 1. Документи, які  регламентують діяльність апаратника комбікормового виробництва

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (керівника відділу виробнитства борошна та круп); Положення про відділ виробнитства борошна та круп, Посадова інструкція апаратника комбікормового виробництва, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки апаратник комбікормового виробництва

4.1. Веде технологічні процеси дозування та змішування компонентів комбікормів, білково-вітамінних добавок та преміксів на комбікормових заводах, оснащених об'ємними дозаторами.

4.2. Веде процеси гранулювання розсипного комбікорму на технологічних лініях; приготування збагачувальних сумішей для виробництва комбікормів; дроблення гранул на крупки та сортування їх за функціями; сушіння продукту на сушарках різних конструкцій; виробництва карбамідного концентрату на екструдерах.

4.3. Обслуговує, налагоджує, регулює, спостерігає та контролює роботу об'ємних дозаторів, сушарок різних конструкцій, екструдерів.

4.4. Налагоджує режим роботи устаткування за заданим рецептом комбікорму. Розраховує необхідну кількість сировини.

4.5. Контролює якість виробленої продукції; навантаження на устаткування та ефективність роботи лінії.

4.6. Забезпечує взаємопов'язану роботу устаткування технологічних ліній з виробництва комбікормів.

4.7. Контролює додержання норм виходу продукції.

4.8. Спостерігає за станом приводних пасів, огорож, організовує їх своєчасний ремонт.

4.9. Веде облік переробленої сировини, виробленої готової продукції, некормових відходів.

4.10. Веде змінний журнал та іншу документацію. Бере участь у ремонті устаткування комбікормових заводів.

4.11. Організовує забезпечення нормального санітарного стану робочих зон та устаткування комбікормового заводу.

4.12. Керує бригадою робітників.

 1. Права апаратник комбікормового виробництва

Апаратник комбікормового виробництва має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалистів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалистів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність апаратника комбікормового виробництва

Апаратник комбікормового виробництва відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи апаратник комбікормового виробництва

Режим роботи апаратник комбікормового виробництва визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці апаратник комбікормового виробництва визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту