Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера-технолога

Посадова інструкція інженера-технолога

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера-технолога.

1.2  Інженер-технолог відноситься до категорії фахівців.

1.3  Інженер-технолог призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства за поданням головного технолога.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

головному технологу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

Технічному директору, Директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до інженера-технолога:

2.1.

Освіта*

вища професійна (технічна)

2.2.

досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

знання

Постанови, розпорядження, накази, методичні і нормативні матеріали по технологічній підготовці виробництва.

Конструкцію виробів або склад продукту, на який проектується технологічний процес.

Технологію виробництва продукції підприємства.

Перспективи технічного розвитку підприємства.

Системи і методи проектування технологічних процесів і режимів виробництва.

Основне технологічне устаткування і принципи його роботи.

Технічні характеристики вимоги й економічні показники кращих вітчизняних і закордонних технологій, аналогічних проектованим.

Типові технологічні процеси і режими виробництва.

Технічні вимоги, що пред’являються до сировини, матеріалів, готової продукції.

Стандарти і технічні умови.

Нормативи витрати сировини, матеріалів, палива, енергії.

Види браку і способи його попередження.

Основи систем автоматизованого проектування.

Порядок і методи проведення патентних досліджень.

Основи винахідництва.

Методи аналізу технічного рівня об'єктів техніки і технології.

Сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку.

Основні вимоги організації праці при проектуванні технологічних процесів.

Керівні матеріали по розробці й оформленню технічної документації.

Досвід передових вітчизняних і закордонних підприємств в області прогресивної технології виробництва аналогічної продукції.

Основи економіки, організації праці і управління.

Основи трудового законодавства.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

* середня професійна освіта і стаж роботи на посаді техніка-технолога I категорії не менш 3 років або інших посадах, що заміщаються фахівцями із середньою професійною освітою;

- для інженера технолога III категорії - потрібна вище професійна (технічна) освіта і досвід роботи за фахом, придбаний у період навчання, або стаж роботи на інженерно-технічних посадах без кваліфікаційної категорії;

- для інженера технолога II категорії - потрібна вища професійна (технічна) освіта і стаж роботи на посаді інженера-технолога III категорії або інших інженерно-технічних посадах, що заміщаються фахівцями з вищою професійною освітою, не менше 3 років;

- для інженера-технолога I категорії - потрібно вища професійна (технічна) освіта і стаж роботи на посаді інженера-технолога II категорії не менше 3 років.

 1. Документи, які  регламентують діяльність інженера-технолога

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (технічного директора, головного технолога); Положення про відділ головного технолога, Посадова інструкція інженера-технолога, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки інженера-технолога

Інженер-технолог:

4.1. Розробляє, застосовуючи засоби автоматизації проектування, і впроваджує прогресивні технологічні процеси, види устаткування і технологічного оснащення, засоби автоматизації і механізації, оптимальні режими виробництва на продукцію, що випускається підприємством, і усі види різних по складності робіт, забезпечуючи виробництво конкурентноздатної продукції і скорочення матеріальних і трудових витрат на її виготовлення.

4.2. Установлює порядок виконання робіт і післяопераційний маршрут обробки деталей і зборки виробів.

4.3. Складає плани розміщення устаткування, технічного оснащення й організації робочих місць, розраховує виробничі потужності і завантаження устаткування.

4.4. Бере участь у розробці технічно обґрунтованих норм часу (вироблення), лінійних і сіткових графіків, у відпрацьовуванні конструкцій виробів на технологічність, розраховує нормативи матеріальних витрат (норми витрати сировини, напівфабрикатів, матеріалів, інструментів, технологічного палива, енергії), економічну ефективність проектованих технологічних процесів.

4.5. Розробляє технологічні нормативи, інструкції, схеми збірки, маршрутні карти, карти технічного рівня і якості продукції й іншу технологічну документацію, вносить зміни в технічну документацію у зв'язку з коректуванням технологічних процесів і режимів виробництва.

4.6. Погоджує розроблену документацію з підрозділами підприємства.

4.7. Розробляє технічні завдання на проектування спеціального  оснащення, інструменту і пристосувань, передбачених технологією, технічні завдання на виробництво нестандартного устаткування, засобів автоматизації і механізації.

4.8. Бере участь у розробці управляючих програм (для устаткування з ЧПУ), у відладці розроблених програм, коректуванню їх у процесі доробки, складанні інструкцій по роботі з програмами.

4.9. Проводить патентні дослідження і визначає показники технічного рівня проектованих об'єктів техніки і технології.

4.10. Бере участь у проведенні експериментальних робіт з освоєння нових технологічних процесів і впровадженню їх у виробництво, у складанні заявок на винаходи і промислові зразки, а також у розробці програм вдосконалення організації праці, упровадження нової техніки, організаційно-технічних заходів щодо своєчасного освоєння виробничих потужностей, вдосконаленню технології і контролює їхнє виконання.

4.11. Здійснює контроль за дотриманням технологічної дисципліни в цехах і правильною експлуатацією технологічного устаткування.

4.12. Вивчає передовий вітчизняний і зарубіжний досвід в області технології виробництва, розробляє і бере участь у реалізації заходів щодо підвищення ефективності виробництва, спрямованих на скорочення витрати матеріалів, зниження трудомісткості, підвищення продуктивності праці.

4.13. Аналізує причини бракуу і випуску продукції низької якості і сортів, бере участь у розробці заходів щодо їхнього попередження й усунення, а також у розгляді рекламацій, що надходять, на продукцію, що випускається підприємством.

4.14. Розробляє методи технічного контролю й випробування  продукції.

4.15. Бере участь у складанні патентних і ліцензійних паспортів, заявок на винаходи і промислові зразки.

4.16. Розглядає раціоналізаторські пропозиції по вдосконаленню технології виробництва і дає висновки про доцільність їх використовування на підприємстві.

4.17. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.

 1. Права інженера-технолога

Інженер-технолог має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести переписування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність інженера-технолога

Інженер-технолог відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи інженера-технолога

Режим роботи інженера-технолога визначається згідно з
Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці інженера-технолога

Умови оплати праці інженера-технолога визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00