Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера з підготовки виробництва

Посадова інструкція інженера з підготовки виробництва

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера з підготовки виробництва.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Інженер з підготовки виробництва призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Інженер з підготовки виробництва підпорядковується безпосередньо начальнику виробничого відділу.

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з підготовки виробництва: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з підготовки виробництва І категорії не менше 2 років.

Інженер з підготовки виробництва І категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи; для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з підготовки виробництва  ІІ категорії не менше 2 років, для  бакалавра – не менше 3 років.

Інженер з підготовки виробництва ІІ категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації;  для спеціаліста – без вимог до стажу роботи, для бакалавра – стаж роботи за професією інженера з підготовки виробництва не менше 2 років.

Інженер з підготовки виробництва: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

1.6. Інженер з підготовки виробництва повинен знати:

1.6.1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань виробничого планування і оперативного управління виробництвом.

1.6.2. Порядок розроблення виробничих програм і змінно-добових завдань.

1.6.3. Виробничі потужності підприємства та його виробничої бази.

1.6.4. Номенклатуру продукції, що випускається, види виконуваних робіт і послуг.

1.6.5. Організацію виробництва.

1.6.6. Основи технології виробництва продукції.

1.6.7. Організацію оперативного обліку процесу виробництва.

1.6.8. Спеціалізацію підрозділів підприємства та виробничі зв’язки між ними.

1.6.9. Засоби організації і механізації диспетчерської служби.

1.6.10. Основи економіки, організації праці, виробництва і управління.

1.6.11. Основи трудового законодавства.

1.6.12. Правила і норми охорони праці.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки інженера з підготовки виробництва визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Інженер з підготовки виробництва:

2.2.1. Розроблює місячні виробничі програми і змінно-добові завдання по закріпленої ділянці роботи, здійснює підготовку виробництва, контроль за своєчасним оформленням усієї необхідної технічної документації, а також за забезпеченням виробництва комплектуючими виробами, матеріалами, інструментом тощо.

2.2.2. Бере участь у розробленні та упровадженні нормативів для оперативного планування виробництва.

2.2.3. Контролює комплектність незавершеного виробництва, додержання встановлених норм заділів і календарних випереджень у роботі виробничих підрозділів.

2.2.4. Розраховує календарні графіки завантаження устаткування з урахуванням кращого використання виробничих потужностей, стежить за їх виконанням.

2.2.5. Аналізує роботу цехів і дільниць, вишукує можливості для скорочення циклу виготовлення продукції, виконання робіт (послуг), виявляє виробничі резерви, розроблює пропозиції щодо їх використання.

2.2.6. Контролює виконання плану і вживає заходів для забезпечення ритмічної роботи, запобігання та усунення порушень ходу виробничого процесу, ефективного використання устаткування, створення умов трудовим колективам для виконання виробничої програми і прийняття зобов’язань.

2.2.7. Бере участь у підготовці необхідних матеріалів для підведення підсумків роботи, визначення досягнутих результатів.

2.2.8. Організовує складання заявок на засоби колективного захисту.

2.2.10. Бере участь:

а) в розробленні інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт; контролює правильність їх виконання;

б) в організації кабінетів, куточків, вітрин з охорони праці;

в) в роботі комісії з перевірки стану охорони праці на підприємстві за напрямом своєї діяльності;

г) в роботі комісії з атестації робочих місць за умовами праці в структурних підрозділах підприємства;

д) в розробленні комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці на підприємстві.

2.2.11. Контролює своєчасність забезпечення структурних підрозділів засобами колективного захисту, системами аварійної сигналізації, системами автоматичного пожежогасіння, первинними засобами пожежегасіння, іншими засобами, які забезпечують безпечне виконання робіт.

2.2.12. Розробляє організаційно-технічні заходи щодо безпечного ведення вантажно-розвантажувальних та складських робіт, контролює їх виконання.

3. ПРАВА

3.1. Інженер з підготовки виробництва має право:

а) здійснювати контроль за підготовкою виробництва;

б) приймати участь у здійсненні контролю за виконанням заходів з охорони праці колективного договору (угоди);

в) виконувати роботи з упровадження ефективних методів підвищення продуктивності праці на основі вдосконалення безпечних умов праці;

г) надавати начальнику відділу пропозиції щодо притягнення до відповідальності зловмисних порушників правил охорони праці, а також заохочення працівників, які сприяють покращенню стану охорони праці на виробництві.


4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Несе відповідальність за виконання покладених    на нього цією інструкцією обов'язків.

4.2. Несе відповідальність за підготовку виробництва.

4.3. За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, правил пожежної безпеки, вимог охорони праці під час виконання робіт, невиконання своїх обов'язків з питань  охорони праці може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із чинним законодавством України.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. Безпосередньо підпорядковується начальнику відділу підготовки виробництва.

5.2. З питань охорони праці організовує та контролює виконання приписів та вимог органів державного нагляду за охороною праці, служби охорони праці підприємства за напрямом своєї діяльності.

5.3. Взаємодіє з усіма підрозділами і службами підприємства, підтримує зв'язок з органами державного нагляду за охороною праці, з науково-дослідними закладами.


УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства           ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис)  (розшифровка підпису)