Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера з механізації та автоматизації виробничих процесів

Посадова інструкція інженера з механізації та автоматизації виробничих процесів

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера з механізації та автоматизації виробничих процесів.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів підпорядковується безпосередньо начальнику відділу механізації та автоматизації виробничих процесів.

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з механізації та автоматизації виробничих процесів І категорії не менше 2 років.

Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів І категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи; для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з механізації та автоматизації виробничих процесів ІІ категорії не менше 2 років,  для  бакалавра – не менше 3 років.

Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів ІІ категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста – без вимог до стажу роботи, для бакалавра – стаж роботи за професією інженера з механізації та автоматизації виробничих процесів не менше 2 років.

Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

1.6. Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів повинен знати:

1.6.1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань механізації та автоматизації виробництва.

1.6.2. Перспективи технічного розвитку підприємства.

1.6.3. Виробничу та організаційну структуру підприємства.

1.6.4. Конструктивні особливості і призначення засобів механізації і автоматизації, правила їх експлуатації.

1.6.5. Порядок і методи планування робіт з механізації та автоматизації виробництва.

1.6.6. Основні вимоги до конструкцій, що розробляються.

1.6.7. Технологію виробництва продукції підприємства.

1.6.8. Порядок і методи проведення патентних досліджень.

1.6.9. Порядок розроблення та оформлення технічної документації.

1.6.10. Методи аналізу технічного рівня об’єктів техніки і технології.

1.6.11. Основні вимоги організації праці під час проектування і конструювання.

1.6.12. Порядок укладання договорів із сторонніми організаціями.

1.6.13. Основи технічної естетики і художнього конструювання.

1.6.14. Методи визначення економічної ефективності впровадження засобів механізації та автоматизації виробництва.

1.6.15. Передовий вітчизняний та світовий досвід у сфері механізації та автоматизації виробничих процесів.

1.6.16. Основи економіки, організації праці, виробництва та управління.

1.6.17. Основи трудового законодавства.

1.6.18. Будову та правила експлуатації засобів механізації та автоматизації, правила охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки під час експлуатації електронно-обчислювальних машин.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки інженера з механізації та автоматизації виробничих процесів визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів:

2.2.1. Здійснює роботи з впровадження засобів комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів, які сприяють підвищенню технічного рівня виробництва, зростанню продуктивності праці, скороченню важкої і ручної праці, зниженню собівартості, поліпшенню якості та збільшенню випуску продукції, забезпеченню безпечних і здорових умов праці.

2.2.2. Вивчає виробничі процеси з метою виявлення дільниць, робіт, операцій, що підлягають механізації та автоматизації, проводить патентні дослідження і визначає показники технічного рівня проектованих об’єктів, техніки та технології.

2.2.3. Бере участь у складанні перспективних і річних планів механізації та автоматизації виробничих процесів і планів підвищення ефективності виробництва, трудомістких ручних робіт, підйомно-транспортних, вантажно-розвантажувальних і складських операцій, у розробленні заходів з реконструкції та технічного переозброєння підприємства, скорочення витрат важкої ручної праці.

2.2.4. Готує технічні завдання на створення засобів механізації та автоматизації і техніко-економічні обґрунтування конструкцій, що розробляються.

2.2.5. Готує матеріали для укладання договорів із спеціалізованими організаціями на проведення  дослідних, проектних і дослідно-конструкторських робіт, виготовлення і ремонт засобів комплексної механізації та автоматизації.

2.2.6. Розробляє і погоджує графіки виконання робіт, забезпечує організації-співвиконавців необхідними технічними даними і матеріалами.

2.2.7. Бере участь у розгляді ескізних і технічних проектів, робочих креслень, розроблених за замовленнями підприємства, а також у роботах з монтажу, випробувань, налагодження та здавання в експлуатацію засобів механізації та автоматизації, здійснює контроль за правильним їх веденням.

2.2.8. Виконує розрахунки ефективності заходів з механізації та автоматизації виробництва, складає заявки на необхідне устаткування.

2.2.9. Бере участь у розгляді технічної документації, пов’язаної з проектуванням засобів механізації та автоматизації виробництва наново збудованих об’єктів, розробленням більш досконалих конструкцій захисно - огороджувальної техніки і герметизації шкідливих процесів виробництва.

2.2.10. Аналізує ефективність застосовуваних засобів механізації та автоматизації, показники їх використовування, готує пропозиції з усунення виявлених недоліків, зміни конструкцій або окремих складальних одиниць на більш досконалі.

2.2.11. Вживає заходів щодо забезпечення надійності та безперервної роботи засобів механізації та автоматизації.

2.2.12. Контролює діяльність підрозділів підприємства, які здійснюють механізацію та автоматизацію виробничих процесів, стежить за відповідністю впроваджених засобів  сучасному рівню розвитку науки і техніки.

2.2.13. Проводить інструктаж і надає допомогу працівникам під час освоєння ними нових конструкцій засобів механізації та автоматизації, організує роботу з підвищення їх технічних знань.

2.2.14. Бере участь у розробленні та своєчасному перегляді інструкцій з експлуатації та ремонту устаткування, інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт з обслуговування та експлуатації засобів механізації та автоматизації, у складанні заявок на винаходи і промислові зразки.

2.2.15. Здійснює контроль за  правильною експлуатацією реконструйованих і модернізованих машин, механізмів та іншого устаткування, за додержанням технологічних процесів виробництва, правил охорони праці і пожежної безпеки.

2.2.16. Бере участь у розгляді раціоналізаторських пропозицій і винаходів, вивченні і розповсюдженні передового вітчизняного та світового досвіду механізації та автоматизації виробничих процесів, передових прийомів і методів праці, веде пропаганду нових досягнень у цій галузі.

2.2.17. Складає звіти про виконані роботи.

2.2.18. Контролює дотримання встановленого порядку допуску до експлуатації засобів механізації та автоматизації .

2.2.19. Бере участь у виконанні приписів органів нагляду, які відносяться до технічного обслуговування, експлуатації і ремонту засобів механізації та автоматизації .

2.2.20. Бере участь у проведенні навчання, атестації, інструктажів, перевірки знань з питань охорони праці працівників, які здійснюють обслуговування та експлуатацію засобів механізації та автоматизації .

2.2.21. Бере участь у аварійно-тренувальних заняттях згідно з планом локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій.

2.2.22. Виконує роботи підвищеної небезпеки згідно з затвердженими нарядами-допусками на виконання цих робіт.

2.2.23. Контролює виконання вимог нормативних актів з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки під час монтажу, випробувань, налагодження та здавання в експлуатацію засобів механізації та автоматизації.

2.2.24. Слідкує за наявністю плакатів, знаків безпеки, написів з питань безпечного виконання робіт.

2.2.25. Здійснює контроль за:

а) технічним станом, експлуатацією та своєчасністю ремонту, перевірок засобів механізації та автоматизації;

б) веденням технічної документації;

в) виконанням у встановлені терміни приписів органів нагляду, відомчого і регіонального контролю, наказів і розпоряджень з питань охорони праці.

2.2.26. Зобов'язаний:

а) дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;

б) знати і виконувати вимоги інструкцій з охорони праці, вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, що стосуються правил безпечної експлуатації засобів механізації та автоматизації;

в) проходити за затвердженими графіками навчання, інструктажі та перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки;

г) проходити за затвердженими графіками попередні та періодичні медичні огляди.

2.2.27. Бере участь у щоденному контролі стану охорони праці на робочих місцях, який є складовою частиною першого ступеню контролю і не нормується за часом, здійснюється на протязі робочого дня (зміни).

2.2.28. У разі виявлення під час огляду робочих місць неполадок доповідає безпосередньому керівнику та за його вказівкою бере участь в їх усуненні.

2.2.29. Під час роботи зобов’язаний:

а) контролювати утримання в чистоті робочих місць, правильність застосування засобів індивідуального та колективного захисту, які забезпечують безпеку праці;

б) контролювати використання безпечних прийомів праці, дотримання при цьому усіх вимог охорони праці;

в) звертати увагу на поведінку робітників, стан їх здоров’я, виконання ними особистих заходів безпеки, нагадувати їм про необхідність використання безпечних прийомів праці, виконання вимог охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

2.2.30. Негайно повідомляє свого безпосереднього або вищого керівника про будь-яку ситуацію, яка загрожує життю або здоров’ю людей, про кожний нещасний випадок, аварію на виробництві, або про погіршення стану свого здоров’я.

2.2.31. У разі виникнення  аварійних ситуацій і аварій на виробництві вживає заходів щодо їх локалізації та ліквідації згідно з планом локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій.

2.2.32. При нещасному випадку надає долікарську допомогу потерпілому, приймає участь у виклику швидкої медичної допомоги, за необхідності, газорятувальної служби або пожежної охорони.

3. ПРАВА

3.1. Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів має право:

а) давати зауваження працівникам у випадку порушення ними правил безпечної експлуатації засобів механізації та автоматизації виробничих процесів;

б) на соціальне страхування від нещасних випадків і   професійних захворювань;

в) знати про умови праці на підприємстві, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів та можливі наслідки їх впливу на здоров’я;

г) відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей, які його оточують, або для виробничого середовища або довкілля;

д) розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавство про охорону праці, не додержується умов колективного договору з цих питань;

е) вимагати від роботодавця переведення його на легшу роботу, встановити скорочений робочий день та організувати проведення навчання з набуття іншої професії, якщо за медичним висновком стан його здоров’я не дозволяє виконувати доручену йому роботу;

ж) давати пропозиції з питань поліпшення умов і безпеки праці для включення їх в план комплексних заходів у колективному договорі;

и) брати участь у здійсненні контролю за виконанням комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці;

к) надавати пропозиції безпосередньому керівнику щодо негайного зупинення робіт у разі виявлення ним порушень вимог охорони праці, пожежної безпеки, промислової санітарії, створення ситуації, що загрожує життю або здоров’ю працівників, виробничому середовищу та довкіллю.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Несе відповідальність за виконання покладених    на нього цією інструкцією обов'язків.

4.2. Несе відповідальність за впровадження засобів комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів згідно із затвердженими планами.

4.3. Несе відповідальність за забезпечення безпеки робіт під час монтажу, випробувань, налагодження та здавання в експлуатацію засобів механізації та автоматизації.

4.4. Несе особисту відповідальність за виконання вимог з охорони праці та пожежної безпеки під час проведення робіт за напрямом своєї діяльності.

4.5. За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, правил пожежної безпеки, вимог охорони праці під час виконання робіт, невиконання своїх обов'язків з питань охорони праці може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із чинним законодавством України.


5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. Виконує завдання начальника відділу механізації та автоматизації виробничих процесів.

5.2. Контролює діяльність підрозділів підприємства, які здійснюють механізацію та автоматизацію виробничих процесів.

5.3. Проводить інструктаж і надає допомогу працівникам під час освоєння ними нових конструкцій засобів механізації та автоматизації.

5.4. Взаємодіє з підрозділами підприємства з питань складанні планів механізації та автоматизації виробничих процесів, трудомістких ручних робіт, підйомно - транспортних, вантажно-розвантажувальних і складських операцій, у розробленні заходів з реконструкції та технічного переозброєння підприємства, скорочення витрат важкої ручної праці.

5.5. Взаємодіє зі спеціалізованими організаціями з питань проведення дослідних, проектних і дослідно-конструкторських робіт, виготовлення і ремонту засобів комплексної механізації та автоматизації.

5.6. З питань охорони праці інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів бере участь у виконанні приписів та вимог органів державного нагляду за охороною праці, служби охорони праці підприємства за напрямом своєї діяльності.


УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства           ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис)  (розшифровка підпису)