Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Положення відділу збуту

Положення відділу збуту

I. Загальні положення

1.  Це положення визначає основні завдання, функції. Права та відповідальність відділу, а також взаємовідносини з іншими підрозділами підприємства.

2. Відділ збуту є самостійним структурним підрозділом підприємства, створюється та ліквідується наказом директора одночасно зі створенням чи ліквідацією підприємства.

3. Відділ збуту підпорядковується заміснику директора по продажам.

4. Відділ збуту у своїй діяльності керується Законом України, а також іншими нормативними актами, що стосується діяльності підприємства, статутом підприємства, правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами(розпорядженнями) керівника підприємства та цим положенням.

II. Задачі

1. Забезпечення реалізації продукції підприємства.

2. Забезпечення 100 %-вого  виконання завдань і зобов'язань з постачання продукції і товарів відповідно до укладених договорів і замовлень зовнішньоторгівельних організацій.

3. Раціоналізація роботи збутової служби підприємства, зниження затрат на  збут продукції.

4. Організація торгових представництв холдингу у великих населених пунктах області з метою оптимізації продажів на локальних ринках продукції підприємства і супутніх товарів.
5. Створення товарного запасу на оптових складах у регіоні, з метою зменшення тимчасових і товарно-транспортних витрат підприємства на доставку продукції в регіон.
6. Одержання зворотного зв'язку від покупців - кінцевих споживачів продукції.
7. Здійснення раціональної організації збуту продукції підприємства, її постачання споживачам у встановлений термін і в обсягах зазначених у заявках, і відповідно до укладених договорів.
8.  Вивчення ринку з питань оптимізації асортиментного ряду підприємства.

III. Структура

1. Структуру і штат відділу затверджує директор підприємства відповідно до типових структур апарату керування і нормативами чисельності фахівців і службовців з урахуванням обсягів роботи й особливостей виробництва.

2. До складу відділу можуть входити підрозділи (регіональна торгова мережа, оптові склади, роздрібні магазини фірмової торгівлі) вивчення попиту і реклами, планування та аналіз по окремих видах готової продукції, її складуванню.

IV. Функції

1. В області забезпечення реалізації продукції підприємства

1.1. Вивчення перспективного і поточного попиту на продукцію підприємства і вимог до її якості, організація реклами продукції.

1.2. Участь у плануванні асортименту продукції, що випускається підприємством.

1.3. Оформлення договорів на збут готової продукції.

1.4. Розробка планів реалізації готової продукції, графіків її відвантаження споживачам відповідно до укладених договорів.

1.5. Організація прийому, збереження, комплектації, консервації й упакування готової продукції.

1.6. Організація відвантаження готової продукції, оформлення відвантажувальної документації, контроль і облік виконання планів реалізації готової продукції.

1.7. Пред'явлення через юридичний відділ претензій, штрафних санкцій до замовників продукції підприємства за порушення умов укладених договорів, установленого порядку розміщення замовлень.

1.8. Організація розгляду претензій замовників на поставлену продукцію підприємства.

1.9. Підготовка юридичному відділу матеріалів для подачі позовних заяв в арбітраж.

2. В області раціоналізації роботи збутової служби, зниження витрат на збут продукції

2.1. Організація роботи складів готової продукції і підрозділів підприємства, що роблять тару, раціоналізація й автоматизація транспортно-складських операцій.

2.2. Участь у розробці нормативів запасів готової продукції, контроль за їхнім дотриманням.

2.3. Контроль повернення засобів за реалізовану продукцію, матеріально-технічним забезпеченням складів, фінансовими й економічними показниками діяльності підприємства.

2.4. Розробка і реалізація заходів для зниження витрат зв'язаних з технологічним забезпеченням продажів, формування системи економічного стимулювання збуту.
2.5. Навчання персоналу, забезпечення кадрового резерву.
2.6. Маркетинг.

2.7 Складання звітності по виготовленню і постачанням продукції.

V. Взаємини відділу збуту з іншими підрозділами підприємства

1. Зі службою головного технолога з питань одержання:
- планів виробництва продукції на тиждень, місяць, а також нових видів продукції, планованих до випуску;
- змін, внесених у сертифіковану продукцію;
- змін, внесених у технологію випуску продукції й очікуваних змін, у зв'язку з цим, як продукт;

- інформацію про виконання окремих замовлень і терміни їхнього виготовлення; акти на здачу готової продукції.

2. З відділом маркетингу з питань:
- планування обсягів та асортименту продажу на тиждень, місяць, рік;
- наявності вироблення продукції по обсязі й асортименту для орієнтування оптових складів у прийомі заявок від контрагентів, створення перехідних запасів окремих видів продукції;
- фактичного виконання заявок оптових складів і причинах недовантаження замовленої  продукції;
- рекламації на якість та асортимент що випускається і реалізованої продукції, обліку і списання продукції, що повертається;
- узагальнення інформації про споживчий попит на продукцію, її положенні на продовольчому ринку і заходах щодо стимулювання збуту;
- координації маркетингових заходів щодо просування на ринок продукції.

3. З фінансово-економічною службою з питань:
- надання планів продажу продукції підприємства і супутньої продукції, і очікуваних фінансових результатів;
- формування бюджету підприємства;
- проект  оптових і роздрібних цін на продукцію підприємства, тарифів на послуги;
- методика визначення економічної ефективності діяльності підприємства;
- пропозиції по ефективному використанню капітальних вкладень, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.
4.  Із транспортним відділом
з питань:

- планування транспорту для доставки продукції на оптові склади, напрямки торгівлі;
- визначення оптимальних маршрутів руху транспорту по області, а також   пунктів заправлення азс, що мають оптимальну ціну на паливо;
- фактичного обліку транспортних витрат на доставлену в область продукцію.

Технічного обслуговування й експлуатації автотранспорту, закріпленого за оптовими складами.

5.  З бухгалтерією з питань:

- належного обліку основних та грошових  засобів, товарно-матеріальним цінностям;
- результатів фінансово-господарської діяльності  підприємства;
- балансу та оперативних зведених звітів про доходи та затрати засобів, даних про виконання бюджету;
- акти звірки  по реалізації продукції, її поверненнях, списанні природного збитку;
- іншої бухгалтерської  та статистичної звітності.

4. З юридичною службою з питань:

- висновків про відповідність чинному законодавству представлень на правову експертизу документів;
- висновків за результатами розгляду матеріалів про стан дебіторської заборгованості з метою виявлення боргів, що вимагають примусового вилучення;
- висновків по претензіях, позовам, пред'явлених постачальникам товарів і послуг;
- оформлення претензій і позовів підприємства до несумлінних покупців.

5. Зі службою безпеки
з питань:

- перевірки юридичної благонадійності та платоспроможності контрагентів підприємства;
- формуванню і здійсненню комплексу заходів для недопущення розкрадань матеріальних і фінансових засобів усередині підприємства;
- профілактики та попередженню дебіторської заборгованості, яка не погашається;
- консультацій при прийомі на роботу нових співробітників підприємства.

6.  Зі службою персоналу і відділом кадрів:
- взаємодія з питань підбору співробітників на вакантні посади, прийом, оформлення, звільнення, дотримання трудового законодавства, підвищення кваліфікації співробітників відповідно до програм служби, видання наказів, розпоряджень по особовому складі.

VI. Права та обов’язки

1. Отримувати від підрозділів підприємства  матеріалів (зведень, планів, цінників т.п.), необхідних для здійснення роботи, що входить у компетенцію відділу.

2. Представляти підприємство у вищестоячих та інших господарських організаціях під час обговорення питань збуту та реалізації продукції підприємства, вести відповідне переписування.

3. Вносити пропозиції керівництву підприємства про застосування санкцій у відношенні керівників підрозділу, відповідальних за порушення термінів виготовлення і здачі на склад готової продукції.

4. Вносити пропозиції керівництву підприємства про припинення виробництва продукції, що не має збуту.

5. Вказівки відділу в межах функцій, передбачених дійсним Положенням, є обов'язковими для керівництва і виконання підрозділами підприємства.

VII. Відповідальність

1. Всю  повноту відповідальності за якість і своєчасність виконання покладених дійсним Положенням на відділ задач і функцій несе заступрнмка директора по продажам.

2. Ступінь відповідальності інших працівників установлюється посадовими інструкціями.

3. Співробітники відділу регіональної торгівлі несуть відповідальність за несвоєчасне і неналежне виконання покладених на них функцій та зриви виконання збутової програми підприємства.

4. Співробітники відділу (керування підприємства), оптових складів і магазинів несуть відповідальність у порядку й в обсязі, передбачених відповідними посадовими інструкціями.

Заступник директора по збуту _____


 

Помощь специалисту