Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція начальника відділу зовнішньої кооперації

Посадова інструкція начальника відділу зовнішньої кооперації

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність начальника відділу зовнішньої кооперації.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Начальник відділу зовнішньої кооперації призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Начальник відділу зовнішньої кооперації підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи з матеріально-технічного забезпечення за професією: для магістра або спеціаліста – не менше 2 років, бакалавра – не менше 3 років.

1.6. Начальник відділу зовнішньої кооперації повинен знати:

1.6.1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з матеріально-технічного забезпечення і складського господарства.

1.6.2. Перспективи технічного розвитку підприємства.

1.6.3. Організацію матеріально-технічного забезпечення і складського господарства.

1.6.4. Порядок розроблення проектів перспективних і річних планів матеріально-технічного забезпечення, нормативів виробничих запасів і вжитку комплектуючих виробів.

1.6.5. Порядок складання замовлень на матеріали, укладання договорів з постачальниками і контролю за їх виконанням.

1.6.6. Технічні вимоги до комплектуючих виробів.

1.6.7. Порядок організації зайвих і невикористаних на підприємстві комплектуючих виробів.

1.6.8. Основи технології виробництва.

1.6.9. Основи економіки організації виробництва, праці та управління.

1.6.10. Правила експлуатації обчислювальної техніки.

1.6.11. Основи трудового законодавства.

1.6.12. Правила і норми охорони праці.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки начальника відділу зовнішньої кооперації визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Начальник відділу зовнішньої кооперації:

2.2.1. Організовує забезпечення підрозділів підприємства комплектуючими виробами в обсязі, необхідному для виконання виробничої програми, ремонтно - експлуатаційних робіт і створення поточних нормативних запасів.

2.2.2. Керує розробленням проектів перспективних і річних планів кооперованих поставок, складанням заявок на комплектуючі вироби з обґрунтуванням потреби в них, розробленням нормативів виробничих запасів матеріальних ресурсів.

2.2.3. Забезпечує розміщення замовлень на комплектуючі вироби по децентралізованому забезпеченню, бере участь в укладанні та оформленні договорів, у підготовці специфікацій та інших документів на поставку виробів по кооперації, своєчасну реалізацію виділених підприємству фондів і нарядів на комплектуючі вироби.

2.2.4. Організовує облік виконаних замовлень по кооперації, приймання на підприємство виробів, що надходять, за кількістю і якістю та вживає необхідних заходів у разі недостач, недодержання вимог до якості виробів, забезпечує оформлення претензійних матеріалів у разі порушення постачальниками договірних зобов’язань.

2.2.5. Здійснює контроль за видаванням матеріалів кооперованим підприємствам, додержанням установлених норм і запасів комплектуючих виробів і їх витратами в процесі виробництва.

2.2.6. Вживає заходів щодо запобігання понаднормових запасів, реалізації зайвих і невикористаних на підприємстві комплектуючих виробів.

2.2.7. Забезпечує своєчасну перевірку рахунків та платіжних вимог постачальників, а також оформлення в необхідних випадках замовлень від акцепту.

2.2.8. Організовує роботу складів комплектуючих виробів, ведення постачальних і складських операцій, підготовку звітів про виконання плану матеріально-технічного забезпечення.

2.2.9. Забезпечує виконання вимог охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки під час виконання складських операцій.

2.2.10. Контролює своєчасність складання замовлень на отримання від постачальників засобів індивідуального та колективного захисту, систем аварійної сигналізації, автоматичного пожежогасіння, первинних засобів пожежогасіння, інших засобів, які забезпечують безпечне виконання робіт в підрозділах підприємства.

2.2.11. Організовує приймання, зберігання на складах, транспортування і видачу в підрозділи небезпечних і шкідливих речовин у відповідності з вимогами нормативних актів з охорони праці.

2.2.12. Розробляє заходи, пов'язані з придбанням, доставкою і зберіганням засобів індивідуального захисту.

2.2.13. Бере участь у забезпеченні підрозділів підприємства всіма видами спецодягу, спецвзуття та іншими засобами індивідуального захисту згідно з технічними умовами, стандартами тощо.

2.2.14. Організовує матеріально-технічне забезпечення планів з охорони праці у структурних підрозділах підприємства.

2.2.15. Бере участь у роботі комісії з перевірки стану охорони праці на підприємстві за напрямом своєї діяльності.

2.2.16. Бере участь у складанні розділу “Охорона праці” у колективному договорі.

2.2.17. Забезпечує безпечні і здорові умови праці працівникам відділу зовнішньої кооперації, контролює дотримання ними вимог охорони праці.

3. ПРАВА

3.1. Начальник відділу зовнішньої кооперації має право:

а) розробляти плани забезпечення підприємства комплектуючими виробами, які поставляються на підприємство по кооперації, та контролювати їх виконання;

б) брати участь у здійсненні контролю за виконанням заходів з охорони праці колективного договору (угоди);

в) брати участь у роботі комісії з перевірки стану охорони праці у структурних підрозділах підприємства за напрямом своєї діяльності.

г) надавати директору підприємства пропозиції щодо притягнення до відповідальності зловмисних порушників правил охорони праці, а також заохочення працівників, які сприяють покращенню стану охорони праці на виробництві.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Несе відповідальність за виконання покладених    на нього цією інструкцією обов'язків.

4.2. Несе відповідальність за невиконання планів матеріально-технічного забезпечення підприємства, у тому числі матеріально-технічного забезпечення заходів з охорони праці.

4.3. Несе персональну відповідальність за створення безпечних і здорових умов праці на робочих місцях працівників відділу, реалізацію комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці на підприємстві за напрямом своєї  діяльності.

4.4. За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань начальник відділу зовнішньої кооперації може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно з законом.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. Керує працівниками відділу зовнішньої кооперації.

5.2. Взаємодіє з постачальниками комплектуючих виробів по кооперації.

5.3. Взаємодіє зі структурними підрозділами з питань складання планів матеріально-технічного забезпечення.

5.4. Взаємодіє зі службою охорони праці, керівниками структурних підрозділів з питань матеріально-технічного забезпечення заходів з охорони праці, складання заявок на придбання засобів індивідуального та колективного захисту.

5.5. З питань охорони праці начальник відділу зовнішньої кооперації організовує та контролює виконання приписів та вимог органів державного нагляду за охороною праці, служби охорони праці підприємства за напрямом своєї діяльності.


УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства           ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис)  (розшифровка підпису)