Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Положення про медичний огляд працівників певних категорій

Положення про медичний огляд працівників певних категорій

1. Загальні положення

1.1. Розроблене  відповідно  до  Закону  України "Про охорону праці" (ст.19).

1.2. Положенням встановлюються:

- єдиний порядок організації та проведення попереднього  (при прийнятті  на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників,  зайнятих на важких роботах, роботах із  шкідливими  чи  небезпечними  умовами  праці  або таких,  де є потреба у професійному доборі,  а  також  щорічного  обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року;

- обов'язки,   права   і   відповідальність   власника    або уповноваженого ним органу (далі - власник) підприємства, установи, організації,  працівника,  органу і закладу  Міністерства  охорони здоров'я України.

1.3. Питання    розслідування,    обліку     профзахворювань, відшкодування  збитків,  визначення ступеню втрати працездатності, інвалідності,  пенсійного забезпечення у  зв'язку  з  професійними захворюваннями   регламентуються   відповідними   законодавчими  і нормативними актами.

1.4. Організацію і проведення медичних оглядів забезпечують:

- власник підприємства,  установи,  організації незалежно від форм власності і видів їх діяльності;

- органи і заклади  Міністерства  охорони  здоров'я  України: лікувально-профілактичні, санітарно - епідеміологічні, науково-дослідні, медичні інститути (університети), на території обслуговування яких знаходяться підприємства, установи, організації, колгоспи, радгоспи,    фермерські, орендні, кооперативні, малі, спільні підприємства, об'єкти харчової промисловості, дитячі і дошкільні заклади та інші об'єкти.

1.5. Власник за рахунок коштів підприємства організує проведення медичних оглядів, відшкодовує витрати на лікування, професійну і медичну реабілітацію   осіб з професійними захворюваннями, обстеження конкретних умов праці для складання санітарно-гігієнічної характеристики.

1.6. Попередні  медичні  огляди  при  прийнятті - на   роботу проводяться  з  метою  установлення  фізичної і психофізіологічної придатності осіб до роботи за  конкретно визначеною професією, спеціальністю, посадою,  запобігання  захворюванням і нещасним випадкам,  виявлення  захворювань  (інфекційних   та   ін.), які становлять загрозу зараження  працівників, продукції, що випускається, допуску до роботи осіб віком до 21 року.

1.7.  Періодичні медичні огляди:

- проводяться  для  осіб,  котрі  зайняті  на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, відповідно до Переліку  шкідливих  речовин,  несприятливих виробничих факторів і робіт для виконання яких обов'язкові  медичні  огляди  працівників (додатки 1, 2 наказу Міністерства охорони здоров'я СРСР від 29.09.89 № 555 "Про  удосконалення  системи  медичних  оглядів працівників і водіїв індивідуальних транспортних засобів"),  а для осіб віком до 21 року - відповідно до наказу Міністерства  охорони здоров'я  СРСР від 10.04.81 № 387 "Про заходи по удосконаленню медико-санітарної допомоги підліткам", а також відповідно  до  Переліку професій та видів діяльності,  для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичний  наркологічний огляд,  що затверджений постановою Кабінету Міністрів України "Про обов'язковий профілактичний наркологічний  огляд і порядок його проведення" від  06.11.97 № 1238,  та наказу МОЗ України від 28.11.97 № 339 "Про вдосконалення системи профілактичних  протиалкогольних  та  протинаркотичних  заходів та обов'язкових профілактичних наркологічних оглядів", зареєстрованого в Міністерстві  юстиції  України  11.12.97  за № 586/2390; ( Абзац другий пункту 1.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 139 від 07.06.99 )

- забезпечують динамічний нагляд за станом   здоров'я працівників, виявлення ранніх ознак впливу  виробничих  умов і шкідливості на організм,  а також захворювань, які не дають змоги продовжувати  роботу  за  даною професією, запобігання нещасним випадкам, поширенню інфекційних і паразитарних захворювань;

- можуть проводитись в період перебування  працівника  в стаціонарі,  або  у  випадках, коли він звернувся  за  медичною допомогою. Результати проведеного   обстеження передаються лікувально-профілактичному закладу, який обслуговує підприємство.

1.8. Результати попереднього і періодичного медичних оглядів, щорічних медичних оглядів осіб віком до 21 року  та  висновки  про стан  здоров'я заносяться в "Картку особи,  яка підлягає медичному огляду" (далі Картка - додаток 2),  що є  вкладишем  до  "Медичної картки амбулаторного хворого" (форма 025/У-87), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я СРСР від 31.12.87 № 1338 "Про введення нової форми медичної картки амбулаторного хворого", і зберігається в лікувально-профілактичному закладі, який проводить медичні огляди.

При переході на інше підприємство  Картка  надсилається в лікувально-профілактичний заклад, який  обслуговує  працівників цього підприємства.

1.9. Результати  завершених  медичних оглядів протягом місяця оформляються заключним  актом  (додаток 3),  який  складається  у чотирьох   примірниках  (для лікувально-профілактичного  закладу, власника,  профспілкового  комітету  і  санітарно-епідеміологічної станції).

1.10. На   час   проходження    медогляду,    обстеження    в профпатологічних  центрах,  клініках  науково-дослідних і медичних інститутах (університетах) для уточнення діагнозу  або  визначення ролі  виробничих  факторів  у  розвитку  захворювань за працюючими зберігається місце роботи (посада) і середній заробіток.

1.11. Звітність за результатами медичних оглядів здійснюється у порядку, встановленому Міністерством охорони здоров'я України.

2. Порядок організації медичних оглядів власником

Власник:

2.1. Разом із санітарно-епідеміологічною станцією, профспілковим комітетом визначає контингент осіб, які  підлягають періодичним  медичним  оглядам  (додатки 4,  5),  і складає в двох примірниках поіменний список,  узгоджуючи його  в  санепідстанції.

Один  примірник  списку  направляється в лікувально-профілактичний заклад,  другий залишається на підприємстві (у відповідального  за організацію медогляду органу).

2.2. Направляє осіб,  які  приймаються  на  підприємство  або змінюють  професію  і  місце роботи,  для проходження попереднього медичного огляду з направленням встановленої форми (додаток 6).

2.3. Знайомить особу, яка приймається на   роботу, з притаманними  конкретній  професії  шкідливими  і  небезпечними виробничими  факторами  і  речовинами,  з  нормативними  актами  з охорони праці.

2.4. Виділяє асигнування на організацію медоглядів,  частково відшкодовує  витрати  на  обстеження  і  лікування  працівників  в профпатологічних  центрах,  клініках науково-дослідних інститутів, медичних  інститутів  (університетів),  обстеження  умов  праці  з складанням    санітарно-гігієнічних    характеристик,   професійну реабілітацію осіб з профзахворюваннями.

2.5. Видає   наказ   про   проведення  медоглядів  в  строки, погоджені  з   лікувально-профілактичними   закладами,   призначає відповідальних за організацію медогляду.

2.6. Сприяє створенню  або  покращенню  матеріально-технічної бази медико-санітарних частин,  лікувально-профілактичних закладів для проведення медичних оглядів, клінічних та інших досліджень.

2.7. Виділяє приміщення для проведення медоглядів.

2.8. Направляє працівників на медогляд в лікувально-профілактичний  заклад  і здійснює контроль за терміном його проходження.

2.9. Забезпечує  працюючих  медичними  і санітарними книжками згідно з формами,  затвердженими  Міністерством  охорони  здоров'я України, та бланками-направленнями на медогляди (додаток 6).

2.10. Забезпечує виконання рекомендованих оздоровчо - профілактичних заходів.

2.11. Здійснює працевлаштування працівників у відповідності з результатами медичних оглядів.

2.12. Проводить облік, контроль і оцінку параметрів шкідливих і небезпечних виробничих факторів і речовин на конкретних роботах, які потребують проведення медоглядів працівників.

2.13. Проводить аналіз показників стану здоров'я працівників.

3. Права, обов'язки і відповідальність

3.1. Власник:

3.1.1. Зобов'язаний:

- зберегти  за працівником на час проходження медогляду місце роботи (посаду) і середній заробіток;

- забезпечити присутність працівників на медогляді відповідно до плану-графіку, а також організувати позачерговий медогляд, якщо працівник  вважає,  що  погіршення стану його здоров'я пов'язано з умовами праці;

- інформувати територіальну санепідстанцію  про  зміни  в технологічних процесах, що сталися на підприємстві, введення нових виробничих  процесів  і  робочих місць з шкідливими і небезпечними умовами праці;

- виконувати   висновки   заключного  акта  медичного  огляду (додаток 3);

- щорічно інформувати санепідстанції і лікувально-профілактичні заклади про  виконання  вимог  заключного акта минулого року;

- забезпечити перепрофілювання та працевлаштування працівника в зв'язку зі зміною стану здоров'я;

- ознайомлювати  працівника,  що  влаштувався  на  роботу з шкідливими  і небезпечними виробничими чинниками і речовинами,  зі змінами умов праці в процесі виконання трудового договору;

- забезпечити  усунення причин,  що призводять до професійних захворювань;

- не  приймати  на  роботу  осіб з протипоказаннями за станом здоров'я.

3.1.2. Має право:

- організовувати  позачерговий  медичний  огляд   з   власної ініціативи,  за  проханням працівника,  якщо працівник вважає,  що погіршення стану його здоров'я пов'язане з умовами  праці,  вимогу санепідстанції;

- притягнути працівника, який не проходить медичний огляд, до дисциплінарної  відповідальності,  або не допускати його до роботи без збереження заробітної плати.

3.1.3. Несе відповідальність за:

- контроль параметрів шкідливих і небезпечних  виробничих чинників і речовин, які впливають на працівників і вимагають проведення медоглядів;

- фінансування  витрат, пов'язаних з організацією, матеріально-технічним забезпеченням медоглядів, складанням санітарно-гігієнічних характеристик умов праці, лікування, медичну і професійну реабілітацією працівників;

- допущення  до  роботи  з  шкідливими і небезпечними умовами праці  осіб,  які   не   пройшли   медичний   огляд,   або   мають протипоказання за станом здоров'я;

- усунення причин виникнення і розвитку  профзахворювань, виконання вимог щодо їх попередження;

- облік професійних захворювань та отруєнь, що реєструються у працівників;

- відшкодування  шкоди  здоров'ю  працівника  в   зв'язку з виконанням    професійних   обов'язків   відповідно   до  "Правил відшкодування власником шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я,   пов'язаним  з  виконанням  трудових  обов'язків",  які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.93 № 472.

3.2. Працівник:

3.2.1. Має право:

а) одержувати інформацію:

- про  шкідливі  і  небезпечні  виробничі  чинники на робочих місцях і можливі наслідки їх дії на здоров'я в процесі професійної діяльності на підприємстві;

- про стан здоров'я на основі висновків комісії, яка здійснює медичний огляд;

- про забезпечення за рахунок власника оздоровчо-реабілітаційними заходами;

б) відмовитись від роботи,  яка протипоказана йому  згідно  з медичними  висновками,  вимагати  переведення  на  іншу роботу без контакту з шкідливими та небезпечними виробничими чинниками;

в) на позачерговий медичний огляд за його проханням;

г) на відшкодування шкоди здоров'ю у  зв'язку  з  професійною діяльністю  згідно  з  "Правилами  відшкодування власником шкоди, заподіяної працівникові  ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків".

3.2.2. Зобов'язаний проходити в установленому  порядку і термін медичні огляди та виконувати медичні рекомендації.

3.2.3. Несе відповідальність за:

- несвоєчасне з'явлення на медичні огляди;

- невиконання медичних рекомендацій і  продовження  роботи  в умовах, що протипоказані за станом здоров'я.

Розробив: _____________

Ознайомлені:__________

Додаток 1

до Положення про медичний огляд

працівників певних категорій

Перелік професій, працівники яких

підлягають медичному огляду

1. Працівники усіх професій віком до 21 року.

2. Працівники  усіх  професій,  які  працюють   під   впливом шкідливих речовин і несприятливих виробничих факторів, наведених у додатку  1  до  наказу  МОЗ  СРСР №  555  від  29.09.89  "Про удосконалення   системи  медичних  оглядів  працівників  і  водіїв індивідуальних транспортних засобів".

3. Працівники усіх професій, які виконують підземні роботи.

4. Працівники    усіх    професій,    які     працюють     на гідрометеорологічних станціях,  спорудах зв'язку, що розташовані у полярних, високогірних, пустельних, тайгових та інших віддалених і недостатньо обжитих районах, у важких клімато-географічних умовах.

5. Працівники  усіх  професій,   які   виконують   роботи  у віддалених,  малонаселених, важкодоступних, заболочених і гірських районах країни.

6. Працівники, які виконують роботи на висоті.

6.1. Машиніст крану автомобільного.

6.6. Монтажник зовнішніх трубопроводів.

6.7. Монтажник   по   монтажу   сталевих   і   залізобетонних конструкцій.

6.10. Монтажник технологічних трубопроводів.

6.11. Монтажник технологічного обладнання і зв'язаних з  ним конструкцій.

6.12. Монтажник-установник зовнішньої арматури.

7. Працівники,  які   обслуговують   діючі   електроустановки напругою вище 1000В.

7.17. Слюсар   по   контрольно-вимірювальним    приладам і автоматиці.

7.22. Слюсар-електрик по ремонту електроустаткування.

7.23. Слюсар-електромонтажник.

7.24. Електрогазозварювальник.

7.25. Електромеханік     по     випробуванню     і    ремонту електроустаткування.

7.31. Електромонтер оперативно-виїзної бригади.

7.48. Електрослюсар   (слюсар)   черговий   і   по    ремонту обладнання.

8.3. Заготівельник.

11.9. Приготовлювач мас.

11.10. Приготовлювач розчинів і мас.

11.11. Приготовлювач розчинів і сумішей.

12. Роботи на механічному обладнанні.

12.7. Свердляр.

12.8. Верстатник деревообробних верстатів.

12.9. Верстатник широкого профілю.

12.10. Верстатник спеціальних металообробних верстатів.

12.19. Точильник.

12.20. Фрезерувальник.

13. Роботи, що пов'язані  з рухом транспорту.

13.1.  Водій автомобіля 3,2,1 класів.

13.7.  Водій самохідних механізмів.

13.13. Тракторист.

13.14. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва.

Розробив: _____________