Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Положення про бюро техніко-економічних досліджень

Положення про бюро техніко-економічних досліджень

  1. 1. Загальні положення бюро техніко-економічних досліджень

1.1. Бюро техніко-економічних досліджень є структурним підрозділом планово-економічного відділу.

1.2. Бюро створюється і ліквідується наказом директора підприємства за узгодженням з начальником планово-економічного відділу.

1.3. Бюро підпорядковується безпосередньо начальнику планово-економічного відділу.

1.4. Керівництво бюро техніко-економічних досліджень:

1.4.1. Бюро техніко-економічних досліджень очолюється начальником бюро, призначуваним на посаду наказом директора підприємства за наданням начальника планово-економічного відділу.

1.4.2 Начальник бюро техніко-економічних досліджень має ____ заступника (ів).

1.4.3 Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) начальником бюро техніко-економічних досліджень.

1.4.4. Заступник(и) і керівники структурних підрозділів у складі бюро техніко-економічних досліджень, інші працівники бюро призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням начальника бюро техніко-економічних досліджень.

  1. 2. Структура бюро техніко-економічних досліджень

2.1. Склад і штатну кількість бюро техніко-економічних досліджень затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням начальника планово-економічного відділу і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2. До складу бюро входять

(структурні підрозділи, групи фахівців і ін.)

2.3. Положення про фахівців затверджуються начальником планово-економічного відділу, а розподіл обов'язків між співробітниками підрозділів провадиться начальником бюро техніко-економічних досліджень.

  1. 3. Задачі і функції підрозділу

Задачі

Функції

3.1

Проведення економічних досліджень.

Проведення економічних досліджень виробничо-господарської діяльності підприємства.

Підготовка й узагальнення результатів досліджень, необхідних для складання обґрунтувань впровадження нових технологій, зміни асортименту продукції з урахуванням кон'юнктури ринку.

Розробка пропозицій по удосконаленню управління підприємством і ефективному використанню наявних ресурсів для забезпечення конкурентноздатності виробленої продукції, робіт (послуг) і одержання прибутку.

Участь бюро в проведенні маркетингових досліджень, визначенні перспектив розвитку підприємства, розробці пропозицій по складанню бізнес-планів.

Збір, систематизація і вивчення статистичної інформації, що характеризує показники виробничо-господарської діяльності підприємства і його підрозділів, а також підприємств, що випускають аналогічну продукцію.

Аналіз показників виробничо-господарської діяльності для визначення можливостей підвищення конкурентноздатності продукції (робіт, послуг), регулювання обсягів виробництва з урахуванням вимог ринку.

3.2

Організація і методичне забезпечення розробки програм, перспективних і короткострокових прогнозів економічного розвитку підприємства.

Створення якісної нормативно-методичної бази планування і проведення комплексного економічного аналізу усієї виробничо-господарської діяльності підприємства і його підрозділів.

Проведення аналізу виконання виробничої програми з обсягів виробництва і якості продукції, продуктивності праці, ефективності використання основних і оборотних коштів, ритмічності виробництва, зміни собівартості продукції (у порівнянні з попередніми періодами і з установленими нормативами).

Розробка на основі результатів аналізу діяльності підприємства пропозицій по використанню внутрішньогосподарських резервів.

Розробка рекомендацій для підрозділів підприємства по проведенню оперативного економічного аналізу ходу виконання планових завдань, виявленню і визначенню шляхів використання резервів виробництва.

  1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5. Взаємодія бюро техніко-економічних досліджень з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених дійсним положенням, бюро техніко-економічних досліджень взаємодіє:

Підрозділ

З питань

5.1

Бюро техніко-економічних досліджень

взаємодіє з усіма підрозділами підприємства з питань одержання даних про нові технології, асортимент продукції, організації управління на підприємстві.

5.2

Схеми взаємодії визначаються начальником планово-економічного відділу й узгоджуються з керівниками структурних підрозділів підприємства.

6. Права бюро техніко-економічних досліджень

Бюро техніко-економічних досліджень має право:

6.1. Запитувати в структурних підрозділах матеріали і документи, необхідні для проведення економічних досліджень.

6.2. Користатися інформаційними базами дані підприємства.

6.3. Залучати співробітників інших підрозділів підприємства (за узгодженням з їх керівництвом і з начальником планово-економічного відділу) до участі в рішенні окремих питань, що відносяться до компетенції бюро.

6.4. Готувати матеріали з окремих питань, пов'язаних з економічним аналізом показників виробничо-господарської діяльності підприємства.

6.5. Давати роз'яснення, рекомендації і вказівки з питань, що входять у компетенцію бюро.

  1. Відповідальність бюро техніко-економічних досліджень

7.1. Відповідальність за належне і своєчасне виконання функцій бюро, перерахованих у дійсному Положенні, несе начальник бюро техніко-економічних досліджень.

7.2. На начальника бюро техніко-економічних досліджень покладається персональна відповідальність за:

7.2.1. Організацію діяльності бюро по виконанню задач і функцій, покладених на бюро.

7.2.2. Організацію в бюро оперативної і якісної підготовки та оформлення документів, ведення діловодства згідно з діючими правилами й інструкціями.

7.2.3. Своєчасність і якість виконання доручень керівництва підприємства, надання звітів про діяльність бюро.

7.2.4. Створення умов для виробничої діяльності співробітників бюро.

7.2.5. Дотримання співробітниками бюро трудової і виробничої дисципліни.

7.3. Відповідальність співробітників бюро техніко-економічних досліджень встановлюється посадовими інструкціями.

  1. Заключні положення

8.1. При виявленні невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ у бюро техніко-економічних досліджень керівником відділу, співробітником або іншою особою необхідно звернутися в

(службу персоналу, відділ кадрів, експертну комісію з положень і посадових інструкцій і т.д.)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(начальником планово-економічного відділу, заступником генерального директора, генеральним директором і т.д.)

за наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій і т.д.)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00