Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки положення про відділи Положення про лабораторію економічного аналізу

Положення про лабораторію економічного аналізу

Положення про лабораторію економічного аналізу

 1. Загальні положення лабораторії економічного аналізу

.1.    Лабораторія економічного аналізу є самостійним структурним підрозділом підприємства.

.2.    Лабораторія створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

.3.    Лабораторія підпорядковується безпосередньо комерційному директору підприємства.

.4.    Керівництво підрозділом:

1.4.1.      Лабораторію очолює начальник лабораторії, призначуваний на посаду наказом директора підприємства за наданням комерційного директора.

1.4.2.      Начальник лабораторії має ______ заступника (ів).

1.4.3.      Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) начальником лабораторії.

1.4.4.      Заступник(и) та керівники структурних підрозділів  у складі лабораторії економічного аналізу, інші працівники лабораторії призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням комерційного директора спільно з начальником лабораторії.

 1. Структура лабораторії економічного аналізу

2.1. Склад і штатну кількість лабораторії економічного аналізу затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням комерційного директора спільно з начальником лабораторії і за узгодженням з

(лабораторіями кадрів; лабораторіями організації й оплати праці)

2.2. До складу лабораторії входять

(структурні підрозділи, групи фахівців тощо)

2.3.Начальник лабораторії розподіляє обов'язки між співробітниками лабораторії і затверджує їхні посадові інструкції.

 1. Задачі і функції лабораторії економічного аналізу

Задача

Функції

3.1

Керівництво роботою в області  комплексного економічного аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства з метою більш раціонального використання виробничих потужностей, матеріальних і трудових ресурсів, скорочення обсягів незавершеного виробництва, підвищення економічної ефективності і рентабельності виробництва

Організація роботи із систематизації статистичних матеріалів, що характеризують кількісні і якісні показники діяльності підприємства і його підрозділів, а також споріднених підприємств галузі.

Вивчення результатів роботи підприємства і його підрозділів та зіставлення їх з показниками інших підприємств.

Проведення аналізу темпів росту продуктивності праці і заробітної платні, ефективності використання основних і оборотних фондів, ритмічності виробництва, порівняння фактичної собівартості продукції (вартості робіт) із плановою, фактичних витрат праці із затвердженими нормативами тощо.

Проведення робіт із виявлення внутрішньогосподарських резервів і розробка заходів щодо їхнього використання.

Здійснення методичного керівництва цехами і службами підприємства стосовно проведення оперативного економічного аналізу ходу виконання планових завдань з використання резервів виробництва.

 1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Взаємодія лабораторії економічного аналізу з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав лабораторія економічного аналізу взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

З цехами і відділами підприємства

необхідних  матеріалів для технічно-економічних досліджень, підготовки пропозицій, наказів щодо поліпшення технічно-економічних показників підприємства і його підрозділів; необхідних довідок, розрахунків, обґрунтувань для економічного прогнозування – від технічних відділів; розрахунків тривалості виробничого циклу з огляду на вироби й деталі; відомостей оцінки норм незавершеного виробництва з огляду на вироби й деталі; звітів про виконання додаткових умов преміювання — від відділів; щоквартальних звітів про роботу бюро економічного аналізу і технічного нормування.

нормативів оборотних коштів по незавершеному виробництву; положень про госпрозрахунок, госпрозрахункові претензії, про преміювання фахівців та службовців, а також інших категорій працівників із фонду матеріального заохочення; інструктивних і методичних матеріалів з економічних питань; завдань зі зниження наднормативних запасів оборотних коштів; висновків і пропозицій щодо розробки окремих положень

5.2

З головною бухгалтерією

щороку кошториси фондів економічного стимулювання; щомісяця довідку про госпрозрахункові претензії в розмірі цехів (відділів)-відповідачів і пред'явників.

5.3

З науково-технічною громадою підприємства

звіту про роботу економічної секції НТО

5.4

З балансовою комісією

матеріалів про виробничі недогляди і виконання додаткових умов преміювання цехами, відділами; матеріалів за результатами аналізів і рішень балансової комісії.

5.5

З вищими організаціями і керівництвом підприємства

результатів економічних досліджень і заходів, спрямованих на поліпшення господарсько-фінансової діяльності; проектів наказів, довідок, матеріалів за результатами аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства і окремих його підрозділів; матеріалів економічного прогнозування; матеріалів з організації і проведення економічних нарад, конференцій.

 1. Права лабораторії економічного аналізу

Лабораторія економічного аналізу має право:

1. Одержувати від відповідних підрозділів підприємства необхідні матеріали для проведення економічних досліджень і аналітичної роботи.

2. Вносити керівництву підприємства пропозиції з питань економічної діяльності.

3. Залучати у разі необхідності за узгодженням з керівниками працівників відповідних підрозділів до виконання робіт з тематичного плану лабораторії.

4. Вносити пропозиції по удосконаленню організації внутрішньозаводського планування.

5. Контролювати діяльність усіх підрозділів підприємства в області економічної роботи.

6. Брати участь в обговореннях із керівництвом підприємства питань, що стосуються економіки та організації виробництва.

7. Контролювати вчасне і якісне виконання завдань, доручених іншим підрозділам підприємства, пов'язаних з роботою лабораторії.

 1. Відповідальність лабораторії економічного аналізу

1. Усю повноту відповідальності за якість і виконання покладених дійсним Положенням задач і функцій несе начальник лабораторії.

2. Міра відповідальності інших працівників встановлюється посадовими інструкціями.

 1. Заключні положення

8.1. У разі виявлення невідповідності якогось пункту положення реальному стану справ у лабораторії економічного аналізу керівником лабораторії, співробітником або іншою особою, необхідно звернутися до

(служби персоналу, лабораторії кадрів, експертної комісії з Положень і посадових інструкцій тощо)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(комерційним  директором, заступником генерального директора, генеральним директором та ін.)

за наданням

(менеджера з персоналу, начальника лабораторії кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій та ін.)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00