Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція фахівця з контролю за експлуатацією будинків (будівель, приміщень)

Посадова інструкція фахівця з контролю за експлуатацією будинків (будівель, приміщень)

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність фахівця з контролю за експлуатацією будинків (будівель, приміщень).

1.2  Фахівець з контролю за експлуатацією будинків (будівель, приміщень) відноситься до категорії фахівців.

1.3  Фахівець з контролю за експлуатацією будинків (будівель, приміщень) призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням технічного директора і за узгодженням з начальником технічного відділу.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику технічного відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

технічному директору, директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до фахівця з контролю за експлуатацією будинків (будівель, приміщень):

2.1.

Освіта*

вища професійна (технічна)

2.2.

Досвід роботи

стаж роботи на посаді фахівця відповідного профілю не менш (1 року; 2 років; 3 років)

2.3.

Знання

Закони, нормативні правові акти, що встановлюють вимоги до стану й експлуатації будинків (будівель, приміщень).

Діючі державні стандарти, технічні умови по експлуатації і ремонту будинків (будівель, приміщень).

Інструкції з огляду будинків (будівель, приміщень).

Проектно-кошторисну документацію.

Правила проведення іспитів.

Порядок приймання будинків (будівель, приміщень).

Будівельні норми і правила.

Нормативні, методичні й інші матеріали по організації ремонту будинків (будівель, приміщень) і їхнього устаткування.

Порядок складання технічної й облікової документації.

Порядок укладення господарських договорів.

Основи економіки, організації праці і керування.

Основи трудового законодавства.

Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

*чи середня професійна (технічна) освіта і стаж роботи на посаді фахівця відповідного профілю не менш (1 року; 2 років; 3 років)

 1. Документи, які регламентують діяльність фахівця з контролю за експлуатацією будинків (будівель, приміщень)

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника технічного відділу, технічного директора); Положення про технічний відділ, Посадова інструкція фахівця з контролю за експлуатацією будинків (будівель, приміщень), Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки фахівця з контролю за експлуатацією будинків (будівель, приміщень)

Фахівець з контролю за експлуатацією будинків (будівель, приміщень):

4.1. Здійснює контроль:

— за правильною технічною експлуатацією і станом переданих в оренду будинків (будівель, приміщень), їхнього устаткування (ліфтів, освітлення, систем опалення, вентиляції й ін.) відповідно до вимог стандартів, правил, інструкцій, креслень, договорів оренди;

— за відповідністю використання будинків (будівель, приміщень), переданих в оренду, цілям оренди, зазначеним у договорі, а також цілям призначення;

— за своєчасним виконанням встановленого обсягу ремонтно-будівельних робіт, якістю їх виробництва, дотриманням будівельних норм, технічних умов і технології провадження робіт;

— за дотриманням правил пожежної безпеки, санітарних, екологічних і інших норм і правил.

4.2. Складає акти огляду будинків (будівель, приміщень).

4.3. Готує звіти про умови експлуатації будинків (будівель, приміщень) і про відповідність умовам договорів оренди, передає звіти керівництву організації.

4.4. Здійснює контроль за виконанням планів поточних і капітальних ремонтів будинків (будівель, приміщень), систем електро-, тепло-, водопостачання, повітропроводів і інших споруджень.

4.5. Виявляє потреби в ремонті і складає звіти з вказівкою основ ремонту (відповідно до плану, у зв'язку з аварією, несправністю устаткування, ін.).

4.6. Організує проведення ремонту будинків (будівель, приміщень), здійснює контроль за якістю виконання ремонтних робіт.

4.7. Приймає у встановленому порядку результати ремонтних і будівельних робіт.

4.8. Бере участь у комісійних оглядах будинків (будівель, приміщень), огляді і визначенні якості ремонтних робіт.

4.9. Виявляє порушення в експлуатації і ремонті будинків (будівель, приміщень) і вживає заходів до їх усунення.

4.10. Аналізує виявлені при експлуатації будинків (будівель, приміщень) несправності, вживає заходи до їх попередження і ліквідації.

4.11. Організує термінове виконання аварійних і невідкладних робіт.

4.12. Організує оформлення необхідних документів для укладення договорів на надання послуг.

 1. Права фахівця з контролю за експлуатацією будинків (будівель, приміщень)

Фахівець з контролю за експлуатацією будинків (будівель, приміщень має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність фахівця з контролю за експлуатацією будинків (будівель, приміщень)

Фахівець з контролю за експлуатацією будинків (будівель, приміщень) несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи фахівця з контролю за експлуатацією будинків (будівель, приміщень)

Режим роботи фахівця з контролю за експлуатацією будинків (будівель, приміщень) визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці фахівця з контролю за експлуатацією будинків (будівель, приміщень) визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3  Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00