Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція завідувача складом торгового підприємства

Посадова інструкція завідувача складом торгового підприємства

Посадова інструкція завідувача складом торгового підприємства

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність завідувача складом торгового підприємства.

1.2  Завідувач складом торгового підприємства відноситься до категорії керівників.

1.3  Завідувач складом торгового підприємства призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

директору підприємства

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

працівникам складу

1.4.4

Працівника заміщає

заступник

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до завідувача складом торгового підприємства:

2.1.

Освіта*

середня професійна

2.2.

Досвід роботи

стаж роботи на посаді завідуючого складом не менш 1 року

2.3.

Знання

Нормативні і методичні матеріали з питань організації складського господарства.

Стандарти і технічні умови на збереження товарів.

Види, розміри, марки, сортність і інші якісні характеристики товарів і норми їх витрати.

Організацію вантажно-розвантажувальних робіт.

Правила і порядок збереження і складування товарів, положення й інструкції з їх обліку.

Умови договорів на перевезення і збереження вантажів, на оренду складських приміщень і устаткування.

Порядок розрахунків за зроблені послуги і виконані роботи.

Правила експлуатації обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку.

Основи економіки, організації виробництва, праці і керування.

Основи трудового законодавства.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

* чи середня (повна) загальна освіта і стаж роботи на посаді завідуючого складом не менш 3 років.

 1. Документи, які регламентують діяльність завідувача складом торгового підприємства

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства; Положення про склад, Посадова інструкція завідувача складом торгового підприємства, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки завідувача складом торгового підприємства

Завідувач складом торгового підприємства:

4.1. Керує роботою складу по прийому, збереженню і відпустці товарів, по їх розміщенню з урахуванням найбільш раціонального використання складських площ, полегшення і прискорення пошуку необхідних товарів.

4.2. Забезпечує схоронність складованих товарів.

4.3. Забезпечує дотримання режимів збереження.

4.4. Організує роботи з розпакування товарів і підготовці до продажу.

4.5. Готує місця для прийняття вантажів, що надійшли.

4.6. Організує проведення вантажно-розвантажувальних робіт на складі з дотриманням правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

4.7. Забезпечує збір, збереження і своєчасне повернення постачальникам багатооборотної тари.

4.8. Здійснює керівництво добором товарів і подачею їх у торгові зали підприємства.

4.9. Забезпечує комплектацію партій товарів за заявками покупців.

4.10. Веде облік складських операцій.

4.11. Забезпечує виконання правил оформлення і здачі прибутково-видаткових документів.

4.12. Складає встановлену звітність.

4.13. Стежить за наявністю і справністю протипожежних засобів, станом приміщень, устаткування й інвентарю на складі і забезпечує їх своєчасний ремонт.

4.14. Бере участь у проведенні інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей.

4.15. Виконує подібні по змісту обов'язки.

 1. Права завідувача складом торгового підприємства

Завідувач складом торгового підприємства має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність завідувача складом торгового підприємства

Завідувач складом торгового підприємства несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи завідувача складом торгового підприємства

Режим роботи завідувача складом торгового підприємства визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці завідувача складом торгового підприємства

Умови оплати праці завідувача складом торгового підприємства визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00