Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція завідувача складом торгового підприємства

Посадова інструкція завідувача складом торгового підприємства

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність завідувача складом торгового підприємства.

1.2  Завідувач складом торгового підприємства відноситься до категорії керівників.

1.3  Завідувач складом торгового підприємства призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

директору підприємства

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

працівникам складу

1.4.4

Працівника заміщає

заступник

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до завідувача складом торгового підприємства:

2.1.

Освіта*

середня професійна

2.2.

Досвід роботи

стаж роботи на посаді завідуючого складом не менш 1 року

2.3.

Знання

Нормативні і методичні матеріали з питань організації складського господарства.

Стандарти і технічні умови на збереження товарів.

Види, розміри, марки, сортність і інші якісні характеристики товарів і норми їх витрати.

Організацію вантажно-розвантажувальних робіт.

Правила і порядок збереження і складування товарів, положення й інструкції з їх обліку.

Умови договорів на перевезення і збереження вантажів, на оренду складських приміщень і устаткування.

Порядок розрахунків за зроблені послуги і виконані роботи.

Правила експлуатації обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку.

Основи економіки, організації виробництва, праці і керування.

Основи трудового законодавства.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

* чи середня (повна) загальна освіта і стаж роботи на посаді завідуючого складом не менш 3 років.

 1. Документи, які регламентують діяльність завідувача складом торгового підприємства

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства; Положення про склад, Посадова інструкція завідувача складом торгового підприємства, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки завідувача складом торгового підприємства

Завідувач складом торгового підприємства:

4.1. Керує роботою складу по прийому, збереженню і відпустці товарів, по їх розміщенню з урахуванням найбільш раціонального використання складських площ, полегшення і прискорення пошуку необхідних товарів.

4.2. Забезпечує схоронність складованих товарів.

4.3. Забезпечує дотримання режимів збереження.

4.4. Організує роботи з розпакування товарів і підготовці до продажу.

4.5. Готує місця для прийняття вантажів, що надійшли.

4.6. Організує проведення вантажно-розвантажувальних робіт на складі з дотриманням правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

4.7. Забезпечує збір, збереження і своєчасне повернення постачальникам багатооборотної тари.

4.8. Здійснює керівництво добором товарів і подачею їх у торгові зали підприємства.

4.9. Забезпечує комплектацію партій товарів за заявками покупців.

4.10. Веде облік складських операцій.

4.11. Забезпечує виконання правил оформлення і здачі прибутково-видаткових документів.

4.12. Складає встановлену звітність.

4.13. Стежить за наявністю і справністю протипожежних засобів, станом приміщень, устаткування й інвентарю на складі і забезпечує їх своєчасний ремонт.

4.14. Бере участь у проведенні інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей.

4.15. Виконує подібні по змісту обов'язки.

 1. Права завідувача складом торгового підприємства

Завідувач складом торгового підприємства має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність завідувача складом торгового підприємства

Завідувач складом торгового підприємства несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи завідувача складом торгового підприємства

Режим роботи завідувача складом торгового підприємства визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці завідувача складом торгового підприємства

Умови оплати праці завідувача складом торгового підприємства визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00