Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція верстатника деревообробних верстатів

Посадова інструкція верстатника деревообробних верстатів

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність верстатника деревообробних верстатів.

1.2  Верстатник деревообробних верстатів відноситься до категорії технічних виконавців.

1.3  Верстатник деревообробних верстатів призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника деревообробного цеху.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику деревообробного цеху

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до верстатника деревообробних верстатів:

2.1.

Освіта*

початкова професійна

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

призначення, устрій і правила налагодження устаткування, що обслуговується;

правила заточення свердлів;

правила установки інструмента, що ріже;

фізико-механічні властивості деревини;

породи деревини і її пороки;

режими стругання деревини різних порід;

основи теорії різання деревини;

причини, що впливають на товщину стружки;

дефекти, що виникають при вирізці зразків;

правила читання креслень;

стандарти і технічні умови на сировину, стружку й оброблювані деталі;

вимоги, пропоновані до якості обробки деталей;

припуски і допуски на обробку;

класи точності обробки;

пристрій, призначення і правила застосування контрольно-вимірювальних інструментів;

вимоги до використання засобів захисту;

способи і прийоми безпечного виконання робіт;

порядок повідомлення керівника про всі недоліки, виявлені під час роботи;

правила надання першої (долікарської) допомоги потерпілим при травмуванні, отруєнні і раптовому захворюванні;

правила внутрішнього трудового розпорядку;

правила охорони праці, виробничої санітарії й особистої гігієни, пожежної безпеки;

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

---

 1. Документи, які регламентують діяльність верстатника деревообробних верстатів

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника деревообробного цеху); Положення про деревообробний цех, Посадова інструкція верстатника деревообробних верстатів, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки верстатника деревообробних верстатів

4.1.  Верстатник деревообробних верстатів перед початком робочого дня:

—  проходить у встановленому порядку періодичні медичні огляди;

—  проходить у встановленому порядку інструктаж з охорони праці і техніки безпеки;

—  приймає робоче місце;

—  підготовляє робоче місце і засоби індивідуального захисту;

—  перевіряє справність устаткування, інструментів і пристосувань;

4.2.  У процесі роботи верстатник деревообробних верстатів:

—  дотримує вимоги особистої гігієни і виробничої санітарії;

—  використовує засоби індивідуального захисту;

—  дотримує правила використання технологічного устаткування, пристосувань і інструментів, способи і прийоми безпечного виконання робіт;

—  негайно доводить до відома безпосереднього керівника про всі недоліки, виявлені під час роботи;

—  надає першу (долікарську) допомогу потерпілим при травмуванні, отруєнні в аварійних ситуаціях і раптовому захворюванні;

4.3.  Протягом робочого дня верстатник деревообробних верстатів:

-        приймає деталі для обробки на деревообробних верстатах;

-        укладає деталі на підстопне місце;

-        підносить заготівлі до верстата;

-        встановлює різальний інструмент;

-        виконує токарські роботи по кресленням, зразкам і ескізам;

-        здійснює стругання:

-        деталей і профілювання заготівель на стругальних, калевочних верстатах;

-        крайок у заготівлях і брускових деталях на кромкофуговальних верстатах;

-        брускових деталей на однобічних рейсмусових верстатах;

-        стружки різних специфікацій на стружкових верстатах;

-        шпони з деревини різних порід на шпонострогальних верстатах;

-        робить підбор партії сировини для стругання по товщині і довжині;

-        перевіряє товщину шпону, стружки під час стругання;

-        виконує штампування заготівель зі шпону;

-        здійснює набір щитів з одночасним фрезеруванням профілю і нанесенням клею;

-        робить зшивку деталей на кромкозшивальному напівавтоматі;

-        виконує перфорування деревоволокнистих плит на верстатах, що перфорують;

-        здійснює вибірку русту (канавки) у деревоволокнистих плитах на позиційних рустовочних верстатах по заданих розмірах;

-        робить фрезерування поглиблень, деталей і вузлів в обробленому виді;

-        виконує свердління гнізд і отворів на свердлильних верстатах;

-        здійснює вибірку гнізд у деталях по розмітці на цепнодовбіжному верстаті;

-        висвердлює і зашпаровує сучки на автоматах;

-        робить відбраковування деталей по якості обробки;

-        здійснює налагодження устаткування, що обслуговується;

-        бере участь у ремонті устаткування, що обслуговується;

4.4. Верстатник деревообробних верстатів наприкінці робочого дня:

—  виконує чищення верстата, що обслуговується;

—  здійснює прибирання робочого місця;

—  забирає відходи у встановлене місце;

—  здає робоче місце.

 1. Права верстатника деревообробних верстатів

Верстатник деревообробних верстатів має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність верстатника деревообробних верстатів

Верстатник деревообробних верстатів несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи верстатника деревообробних верстатів

Режим роботи верстатника деревообробних верстатів визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці верстатника деревообробних верстатів визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00