Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція акушерки

Посадова інструкція акушерки

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність акушерки.

1.2  Акушерка відноситься до категорії фахівців.

1.3  Акушерка призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом керівника медичної установи.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

завідувачеві відділенням

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

‑‑‑

1.4.3

Віддає розпорядження

‑‑‑

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5

Працівник заміщає

‑‑‑

 1. Кваліфікаційні вимоги до акушерки:

2.1.

Освіта*

середня медична

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

Закони України й інші нормативні правові акти з питань охорони здоров'я.

Основи гігієни жінки в період вагітності і після пологів.

Плин нормальних пологів і їх варіанти.

Проходження вагітності при ускладненнях, основні методи профілактики і боротьби з ускладненнями.

Правила асептики й антисептики, санітарно-протиепідемічний режим родопомічних установ.

Принципи профілактики гінекологічних захворювань, основи контрацепції і здорового способу життя.

Законодавство про працю й охорону праці.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

---

 1. Документи, які регламентують діяльність акушерки

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут медичної установи, Накази і розпорядження керівника медичної установи (завідувача відділенням); Положення про відділення, Посадова інструкція акушерки, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки акушерки

Акушерка:

4.1. Проводить лікувально-профілактичну санітарно-просвітню роботу, догляд за пацієнтами відповідно до профілю відділення під керівництвом лікаря.

4.2. Проводить підготовчу роботу для лікувально-діагностичної діяльності лікаря акушера-гінеколога і власної діяльності.

4.3. Здійснює лікувально-діагностичну допомогу вагітним, породіллям, гінекологічним хворим по призначенню лікаря чи разом з ним у відділенні, на прийомі у жіночій консультації, удома.

4.4. Надає медичну допомогу при неускладнених родах самостійно чи з лікарем акушером-гінекологом при патології пологів, післяпологового періоду, проводить первинну обробку і при необхідності первинну реанімацію немовляти.

4.5. Надає невідкладну долікарську медичну допомогу при гострих захворюваннях і нещасних випадках по профілю діяльності з наступним викликом лікаря чи напрямком пацієнта в лікувально-профілактичну установу.

4.6. Повідомляє лікарю акушеру-гінекологу, старшій акушерці, завідувачеві відділенням чи черговому лікарю про екстремальні ситуації в стані пацієнтів, подіях у відділенні, палатах, кабінетах.

4.7. Асистує при деяких акушерських і гінекологічних операціях.

4.8. Спостерігає за станом здоров'я і розвитком дітей першого року життя.

4.9. Здійснює патронаж удома вагітних, породілей, гінекологічних хворих з виконанням організаційних і лікувальних мір.

4.10. Проводить профілактичні огляди жінок з метою виявлення гінекологічних захворювань (разом з лікарем чи самостійно), роботу з планування родини.

4.11. Виконує заходи для дотримання санітарно-гігієнічного режиму (дотримання правил асептики й антисептики, правильне збереження, обробка, стерилізація інструментів, приладів, перев'язного матеріалу) у відділенні (жіночої консультації, кабінеті).

4.12. Оформляє встановлену Мінздравом України медичну документацію для відповідного підрозділу.

 1. Права акушерки

Акушерка має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність акушерки

Акушерка несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи акушерки

Режим роботи акушерки визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці акушерки визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом директора медичної установи.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00