Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція агролісомеліоратора лісопункт

Посадова інструкція агролісомеліоратора лісопункт

Посадова інструкція агролісомеліоратора лісопункт

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність агролісомеліоратора.

1.2  Агролісомеліоратор відноситься до категорії фахівців.

1.3  Агролісомеліоратор призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника лісопункту

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику лісопункту

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до агролісомеліоратора:

2.1.

Освіта*

вища професійна по профілю виконуваної роботи

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

Накази, розпорядження й інші керівні документи з питань захисного лісорозведення.

Агротехніку, технологію проведення лісомеліоративних робіт.

Вимоги до розміщення і конструкції лісосмуг.

Досягнення науки і передовий досвід в області захисного лісорозведення.

Наукові основи економіки, організації виробництва, праці і керування.

Законодавство про працю.

Основи економіки, організації праці, сільськогосподарського виробництва і керування.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Правила охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

*          чи середня професійна освіта по профілю виконуваної роботи і стаж роботи по профілю не менш 3 років

 1. Документи, які регламентують діяльність агролісомеліоратора

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника лісопункту); Положення про лісопункт, Посадова інструкція агролісомеліоратора, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки агролісомеліоратора

Агролісомеліоратор:

4.1. Організує і керує роботами по закладці і вирощуванню захисних лісонасаджень і веденню господарства в них.

4.2. Забезпечує розробку і впровадження передової технології агролісомеліоративних робіт, спрямованої на зниження матеріальних і трудових витрат, поліпшення якості робіт, підвищення приживлюваності, довговічності насаджень, їх меліоративної ефективності, що гарантує в комплексі з іншими протиерозійними заходами захист ґрунтів і сільськогосподарських угідь від несприятливих явищ, підвищення ефективності всіх агрономічних заходів, одержання високих і стійких врожаїв.

4.3. Розробляє річні перспективні плани проведення лісомеліоративних робіт.

4.4. Організує роботи з агролісомеліоративного проектування.

4.5. Здійснює технічне приймання виконаних лісомеліоративних робіт.

4.6. Організує проведення інвентаризації й обстежень захисних лісонасаджень і здійснює намічені по їх результатам заходи.

4.7. Організує лісокультурні, лісогосподарські і лісоосушувальні роботи, будівництво найпростіших гідротехнічних споруджень і терасування крутосклонов.

4.8. Організує і керує роботами по охороні і захисту лісу і захисних лісонасаджень.

4.9. Бере участь у розробці і впроваджує заходи щодо наукової організації праці, технічно обґрунтовані норми виробітку.

4.10. Веде необхідний оперативний облік і статистичну звітність.

4.11. Забезпечує ефективне застосування діючих умов оплати праці.

4.12. Контролює дотримання працівниками виробничої і трудової дисципліни, правил охорони природи і праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

4.13. Проводить роботу по підвищенню кваліфікації кадрів, виховну роботу в колективі.

 1. Права агролісомеліоратора

Агролісомеліоратор має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність агролісомеліоратора

Агролісомеліоратор несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи агролісомеліоратора

Режим роботи агролісомеліоратора визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці агролісомеліоратора визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00