Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція начальника відділу патентної та винахідницької роботи

Посадова інструкція начальника відділу патентної та винахідницької роботи

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність начальника відділу патентної та винахідницької роботи.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Начальник відділу патентної та винахідницької роботи призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Начальник відділу патентної та винахідницької роботи підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи з організації раціоналізаторської, винахідницької або патентної роботи за професією: для магістра або спеціаліста – не менше 2 років, бакалавра – не менше 3 років.

1.6. Начальник відділу патентної та винахідницької роботи повинен знати:

1.6.1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з патентознавства, організації раціоналізації та винахідництва.

1.6.2. Перспективи технічного розвитку галузі і підприємства.

1.6.3. Конструкцію вироблюваної підприємством продукції.

1.6.4. Технічні вимоги до конструкцій, що розроблюються.

1.6.5. Основні технологічні процеси виробництва продукції підприємства.

1.6.6. Технологічне устаткування підприємства і принципи його роботи.

1.6.7. Виробничу та організаційну структуру підприємства.

1.6.8. Тенденції вдосконалення виробів, що випускаються підприємством.

1.6.9. Основи винахідництва.

1.6.10. Основи патентознавства.

1.6.11. Порядок і методи проведення патентних досліджень.

1.6.12. Організацію патентної роботи, раціоналізації і винахідництва на підприємстві.

1.6.13. Методи аналізу технічного рівня і тенденції розвитку техніки.

1.6.14. Правила створення і ведення патентного фонду.

1.6.15. Порядок обліку та систематизації патентних матеріалів, раціоналізаторських пропозицій і винаходів.

1.6.16. Правила оформлення заявок та інших матеріалів для патентування винаходів за кордоном, продажу та закупівлі ліцензій, порядок оформлення і розгляд раціоналізаторських пропозицій та винаходів.

1.6.17. Структуру патентних описів основних зарубіжних країн.

1.6.18. Положення про промислові зразки і товарні знаки.

1.6.19. Передовий вітчизняний та світовий досвід патентознавства та організації винахідницької роботи.

1.6.20. Винахідницьке право.

1.6.21. Основи економіки, організації праці, виробництва і управління.

1.6.22. Основи трудового законодавства.

1.6.23. Правила і норми охорони праці.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки начальника відділу патентної та винахідницької роботи виробничих процесів визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Начальник відділу патентної та винахідницької роботи:

2.2.1. Організовує роботу з використання на підприємстві патентних матеріалів, забезпечення патентоздатності та патентної чистоти проектно - конструкторських розробок, винаходів, технологічних процесів і продукції, що випускається, підготовки пропозицій щодо патентного захисту пріоритету нових технологічних рішень, їх реалізації на ліцензійній основі, із закупки ліцензій на іноземні науково-дослідні досягнення, а також із розвитку творчості працівників, залучення їх до раціоналізаторської діяльності та винахідництва.

2.2.2. Забезпечує складання розділів перспективних і річних планів діяльності підприємства для розроблення нової або модернізації діючої техніки і технології, приймає участь у підготовці пропозицій щодо використання технічних рішень, наявних у патентних матеріалах, під час проектування технологічних процесів і устаткування, підготовки тематичних планів раціоналізаторської та винахідницької роботи для рішення вузлових проблем виробництва.

2.2.3. Організовує виявлення потреби підрозділів підприємства в патентних матеріалах і передбачуваних винаходах, у виконаних проектно-конструкторських розробках, а також своєчасний розгляд поданих відділу раціоналізаторських пропозицій і винаходів та підготовці на них висновків.

2.2.4. Очолює проведення патентних випробувань, пошук патентних матеріалів, відбір, вивчення та оцінку технічного рівня винаходів, розроблення рекомендацій з їх використання.

2.2.5. Організовує проведення перевірок патентної чистоти проектно-конструкторських розробок, винаходів, технологічних процесів і продукції, що випускається, контроль  за своєчасним відображенням у технічній документації використаних патентних матеріалів.

2.2.6. Вживає заходів щодо захисту державного пріоритету технічних рішень, виконаних на рівні винаходів, і до запобігання передчасної публікації або іншого розголошування відомостей, які розкривають їх сутність, щодо правової охорони промислових зразків і товарних знаків.

2.2.7. Забезпечує контроль за використанням у виробництві винаходів, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій, а також за технічним рівнем випущеної продукції, облік та систематизацію раціоналізаторських пропозицій і винаходів, ведення картотек упроваджених винаходів, комплектування патентного фонду і створення довідкового апарату до нього, правильність розрахунків економічної ефективності раціоналізаторських пропозицій та винаходів, визначення розмірів авторської винагороди згідно з установленим порядком, використання фонду преміювання за сприяння раціоналізації та винахідництву.

2.2.8. Проводить роботу з ознайомлення працівників підприємства з патентним фондом, основами патентознавства, вимогами до патентної чистоти конструкторських розробок та винаходів, організовує проведення конкурсів, оглядів робіт раціоналізаторів та винахідників, надає допомогу з питань підготовки технічної документації, виконання необхідних розрахунків, виготовлення та випробування дослідних зразків тощо, оформлення матеріалів на присвоєння почесного звання кращим раціоналізаторам та винахідникам.

2.2.9. Аналізує становище винахідницької і патентно-ліцензійної роботи в підрозділах підприємства, розробляє пропозиції щодо її вдосконалення, а також патентування винаходів, промислових зразків та інших науково - технічних досягнень, з продажу та закупівлі на них ліцензій, контролює правильність освоєння коштів, асигнованих на проведення експериментів та інших робіт, пов’язаних з упровадженням раціоналізаторських пропозицій та винаходів.

2.2.10. Забезпечує оформлення винаходів, призначених до патентування, іншої документації та винаходів, призначених до патентування, іншої документації та ведення діловодства з патентування, іншої документації та ведення діловодства з патентно-ліцензійної роботи, раціоналізаторської діяльності та винахідництва, підготовку встановленої звітності.

2.2.11. Сумісно зі службою охорони праці здійснює розроблення (перегляд) тематичних планів з винахідництва і раціоналізації в галузі охорони праці, зміст яких, в першу чергу, повинен бути спрямований на здійснення заходів щодо:

а) зниження рівня виробничого шуму і вібрацій;

б) механізації і автоматизації трудомістких і ручних робіт;

в) забезпечення вибухобезпечності;

г) підвищення безпеки небезпечних технологічних процесів, робіт та устаткування;

д) створення безпечних і здорових умов праці.

2.2.12. Організовує інженерно-технічну експертизу раціоналізаторських пропозицій і винаходів в галузі охорони праці, забезпечує оформлення матеріалів з винаходів та раціоналізаторських пропозицій, оцінює ефективність їх впровадження у виробництво, контролює виплати авторських винагород.

2.2.13. Разом зі службою охорони праці організовує пропаганду винаходів та раціоналізаторських пропозицій в галузі охорони праці шляхом проведення або участі у конкурсах, оглядах, тематичних виставках, конференціях семінарах, нарадах тощо.

2.2.14. Бере участь у створенні на підприємстві ефективної системи стимулювання робіт з охорони праці, контролює та оцінює ефективність її функціонування.

2.2.15. Вивчає потреби та забезпечує структурні підрозділи підприємства патентними матеріалами з питань охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

2.2.16. Бере участь у розробленні плану комплексних заходів щодо поліпшення умов і безпеки праці в колективному договорі, організовує своєчасне виконання запланованих заходів.

2.2.17. Контролює дотримання вимог охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки працівниками відділу та науково-технічної бібліотеки.

3. ПРАВА

3.1. Начальник відділу патентної та винахідницької роботи має право:

а) контролювати виконання тематичних планів з винахідництва і раціоналізації;

б) брати участь у розробленні планів науково - дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

в) контролювати правильність освоєння коштів, асигнованих на проведення експериментів та інших робіт, пов’язаних з упровадженням раціоналізаторських пропозицій та винаходів, використання фонду преміювання за сприяння раціоналізації та винахідництву;

г) контролювати дотримання вимог охорони праці працівниками відділу.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Несе відповідальність за виконання покладених    на нього цією інструкцією обов'язків.

4.2. Несе персональну відповідальність за створення безпечних і здорових умов праці на робочих місцях працівників відділу, реалізацію комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці на підприємстві за напрямом своєї  діяльності.

4.3. За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань начальник відділу патентної та винахідницької роботи може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно з законом.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. В своїй роботі підпорядковується директору підприємства.

5.2. Керує працівниками відділу.

5.3. Координує роботу науково-технічних товариств і надає їм методичну допомогу.

5.4. Здійснює зв’язок з відділом охорони праці, керівниками структурних підрозділів з питань формування тематичних планів з винахідництва і раціоналізації, надає допомогу при організації винахідницької і раціоналізаторської роботи у структурних підрозділах.

5.5. Здійснює зв’язок з органами державної патентної експертизи.

УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства           ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис)  (розшифровка підпису)


 

Помощь специалисту