Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Положення про евакуаційну комісію об`єкта

ПОЛОЖЕННЯ

про евакуаційну комісію об`єкта

1. Евакуаційна комісія (далі евакокомісія) є органом управління  цивільної оборони об`єкта, який створюється з метою проведення заходів щодо організованого вивезення (виведення) працівників і майна із району постійного розташування об`єкта у разі прийняття рішення на її  евакуацію  (передислокацію на нове місце розташування) в надзвичайних ситуацiях мирного часу та в особливий період. Евакокомісія підпорядковується начальнику цивільної оборони об`єкта.

2. Евакокомісія у своїй роботі керується нормативно-законодавчими актами з питань захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу, наказами начальника цивільної оборони об`єкта, розпорядженнями начальника штабу цивільної оборони і цим Положенням.

3. Основними завданнями евакокомісії є планування і практичне виконання евакуаційних заходів  щодо організованого вивезення і виведення працівників об`єкта та членів їх сімей із районів можливого впливу наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, екологічного та воєнного характеру у  разі виникнення безпосередньої  загрози їх життю  та  заподіяння шкоди здоров'ю.

4. Евакокомісія  відповідно до покладених на неї завдань:

- разом зі штабом цивільної оборони об`єкта розробляє план евакуації працівників, членів їх сімей, документів та майна у район нового місця розташування об`єкта  і організує здійснення евакозаходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

- складає і регулярно коригує (не рідше двох разів на рік) списки на евакуацію працівників та членів їх сімей;

- організовує облік інвалідів, хворих, людей похилого віку, вагітних  та жінок з малолітніми дітьми (віком до 10 років),  яким  у разі  евакуації необхідно надати транспортні засоби до місць,  де вони мешкають;

- підтримує в межах її діяльності взаємодію з евакокомісіями районних адміністрацій та органів державної влади міста, а також з місцевими органами влади у районі нового місця розташування об`єкта;

- оповіщає працівників об`єкта та членів їх сімей про початок евакуації, здійснює реєстрацію працівників та членів їх сімей, які прибули для евакуації;

- розподіляє людей за транспортом, формує пішохідні колони для відправлення на пункти посадки, організує посадку евакуйованих на транспорт та їх відправлення до пунктів призначення, забезпечує зустріч та розміщення евакуйованих у районі нового місця розташування об`єкта;

- організовує інформаційне забезпечення евакуйованих працівників;

- бере участь у командно-штабних навчаннях та об'єктових тренуваннях цивільної оборони об`єкта з метою практичного відпрацювання членами евакуаційної комісії своїх функціональних обов'язків;

- здійснює інші функції, що випливають з покладених на неї завдань.

5. Евакокомісія має право:

- отримувати від кадрового органу об`єкта дані, які необхідні для складання та уточнення списків працівників та членів їх сімей, що підлягають евакуації;

- самостійно здійснювати взаємодію з евакокомісіями територіальних органів влади і міської адміністрації за місцем постійної дислокації об`єкта і в районі її нового місця розташування;

- підтримувати зв'язок з керівництвом залізниці і автопідприємств, які забезпечують евакуаційні заходи об`єкта, з метою отримання даних про транспорт, що виділяється для евакуації;

- безпосередньо звертатися до керівників структурних підрозділів об`єкта з питань планування проведення евакозаходів, складання переліку документів та майна, що підлягають вивезенню, а також визначення черговості евакуації підрозділів та майна.

6. До складу евакокомісії входять:

- голова евакокомісії;

- заступник голови евакокомісії;

- секретар евакокомісії;

- група зв'язку і оповіщення;

- група обліку евакуйованих;

- група збору і відправлення евакуйованих;

- група супроводження евакуйованих;

- група забезпечення зустрічі та розміщення евакуйованих;

- група вивезення майна ї  матеріально-технічного забезпечення заходів евакуації;

- представники евакокомісії на збірних евакуаційних пунктах (ЗЕП);

- представники евакокомісії на пунктах посадки.

До складу евакокомісії можуть входити групи іншого призначення і представники підрозділів та служб у залежності від структури об`єкта і умов виконання завдань цивільної оборони.

Склад евакокомісії  затверджується  відповідним наказом начальника цивільної оборони об`єкта.

7. З отриманням розпорядження на проведення евакуації працівників об`єкта і членів їх сімей для надання допомоги евакуаційній комісії залучаються усі сили та засоби об`єкта, у тому числі органи управління і ланки забезпечення заходів цивільної оборони, засоби зв'язку і транспорт.

За узгодженням з начальником об`єкта голові евакуаційної комісії можуть бути підпорядковані:

- підрозділи (спеціалісти) зв'язку;

- медична (санітарна) ланка;

- ланка охорони громадського порядку;

- відділи (групи) матеріально-технічного і транспортного забезпечення.

Вказані підрозділи з отриманням розпорядження на проведення евакуації діють в інтересах евакокомісії з метою забезпечення планомірного і безпечного виведення та вивезення працівників об`єкта і членів їх сімей до пункту призначення.

8. Голова евакокомісії призначається наказом начальника об`єкта - начальника цивільної оборони і відповідає за планування, організацію та проведення заходів з евакуації (відселення) працівників об`єкта, членів їх сімей, документів та майна.

9. Заступник голови евакокомісії відповідає за своєчасність розроблення планів евакуації і уточнення списків працівників та членів їх сімей, переліків документів і майна, що підлягають вивезенню, розрахунків матеріально-технічного забезпечення евакозаходів.

При проведенні евакуації (відселенні) заступник голови евакокомісії координує діяльність груп, що входять до її  складу.

Під час відсутності голови евакокомісії він виконує його обов'язки.

10. Секретар евакокомісії підпорядковується голові евакокомісії та його заступнику. Він відповідає за:

своєчасність отримання і збереження документів;

внутрішній порядок;

організацію чергування членів евакокомісії;

збір і узагальнення інформації, що надходить;

своєчасне доведення до виконавців розпоряджень голови евакокомісії;

облік отриманих евакокомісією та відданих її головою розпоряджень;

підтримання зв'язку зі начальниками груп і взаємодіючими органами;

оформлення і реєстрацію документів евакокомісії.

11. Основними завданнями групи зв'язку і оповіщення є:

розроблення схеми оповіщення і зв'язку евакуаційної комісії, систематичне її уточнення і коригування;

підтримання системи зв'язку у постійній готовності для управління евакуаційними заходами;

забезпечення надійного зв'язку голови евакокомісії з керівництвом об`єкта, начальниками груп евакокомісії і взаємодіючими органами при проведенні евакуації;

негайне відновлення порушених засобів зв'язку і використання резервних (рухомих) засобів.

12. Основними завданнями групи обліку евакуйованих є:

облік працівників та членів їх сімей, що підлягають евакуації, складання та регулярне (не рідше двох разів на рік) коригування списків на евакуацію;

уточнення списків працівників та членів їх сімей при об'явленні евакуації, ведення обліку евакуйованих, що прибувають на пункти збору;

збирання і узагальнення даних про хід евакуації, рух пішохідних і автомобільних колон, евакопотягів з евакуйованими і майном об`єкта, а також про прибуття і розміщення евакуйованих у новому місці розташування об`єкта;

підготовка донесень про хід евакуації.

13. Основними завданнями групи збору і відправлення евакуйованих є:

уточнення у місцевій держадміністрації місцезнаходження збірного евакуаційного пункту (ЗЕП), встановлення і підтримання зв'язку з керівництвом пункту, узгодження маршрутів руху евакуйованих до ЗЕП та до станцій посадки у вагони (автобуси);

складання списків розподілу евакуйованих працівників та членів їх сімей за вагонами (автобусами), регулярне (не рідше двох разів на рік) їх коригування;

оповіщення і збір працівників та членів їх сімей, узагальнення даних про кількість прибуваючих на ЗЕП для евакуації, організація їх медичного забезпечення;

забезпечення доставки на ЗЕП осіб, яким потрібні транспортні засоби (хворих, інвалідів, людей похилого віку, вагітних та жінок з малолітніми дітьми);

формування із евакуйованих працівників пішохідних колон та їх відправлення на ЗЕП;

виконання інших завдань за вказівками голови евакокомісії.

14. Основними завданнями групи супроводження евакуйованих є:

організація доставки евакуйованих від  ЗЕП до місць посадки у транспорт (автобуси);

формування пішохідних колон, призначення та інструктаж старших колон і автотранспорту, вручення їм схем маршрутів руху;

супроводження евакуйованих, підтримання порядку серед них під час руху пішохідних колон та транспорту;

установлення і підтримання зв'язку із автотранспортних підприємств, які забезпечують евакуацію працівників об`єкта та членів їх сімей;

одержання і періодичне уточнення інформації про кількість та місткість автобусів, маршрути і час руху до місць посадки на транспорт, автобусів і таке ін.;

доведення інформації про порядок посадки на транспорт до евакуйованих;

організація та проведення посадки евакуйованих на транспорт, забезпечення при цьому дотримання правил безпеки;

організація медичного забезпечення на маршрутах руху евакуйованих;

ведення радіаційної і хімічної розвідки на маршрутах руху пішохідних колон та транспорту з евакуйованими;

виконання інших завдань за вказівками голови евакокомісії.

До складу групи супроводження евакуйованих входять пішохідних і автомобільних колон.

15. Основними завданнями групи вивезення майна та матеріально-технічного забезпечення заходів евакуації є:

узагальнення даних щодо переліку документів та майна об`єкта, які підлягають вивезенню на нове місце її розташування при евакуації;

здійснення розрахунків транспорту, потрібного для вивезення документів та майна і матеріально-технічного забезпечення їх перевезення;

регулярне (не рідше одного разу на рік) уточнення переліків документів та майна, а також розрахунків транспортного забезпечення їх вивезення;

вирішення питань забезпечення транспортом евакуації документів та майна;

розроблення і узгодження плану матеріально-технічного забезпечення заходів евакуації;

повне і своєчасне забезпечення груп евакокомісії усіма видами оснащення, обладнання робочих місць членів евакокомісії всім необхідним для успішного виконання ними своїх обов'язків;

організація завантаження на транспортні засоби і розвантаження документів та майна, доставки їх до місць призначення;

супроводження і організація охорони вантажів об`єкта при їх перевезенні під час евакуації.

16. Основними завданнями групи забезпечення (зустрічі та розміщення евакуйованих) є:

розроблення і узгодження з місцевими органами державної влади плану розміщення евакуйованих працівників об`єкта та членів їх сімей у районі її нового місця розташування;

організація зустрічі евакуйованих у пункті призначення, дотримання правил безпеки при їх висадженні із транспорту;

ведення обліку працівників та членів їх сімей на приймальному евакопункті (ПЕП) у районі нового місця розташування об`єкта, відправлення їх пішим порядком або на транспортних засобах до місць розміщення (місцевим транспортом перевозяться діти, інваліди, особи похилого віку, а також речі евакуйованих).

17. Основними завданнями представника евакуаційної комісії об`єкта на збірному евакуаційному пункті є:

установлення і підтримання постійного зв'язку із адміністрацією ЗЕП;

зустріч евакуйованих працівників об`єкта і  членів їх сімей на ЗЕП, звірка наявності людей із списками, уточнення списків і передача їх адміністрації ЗЕП для реєстрації проходження евакуйованих;

облік евакуйованих працівників і  членів їх сімей, що прибувають на ЗЕП, їх реєстрація і організація відправлення на станції (пункти) посадки на автотранспорт, потяги або на пішохідні маршрути;

надання допомоги адміністрації ЗЕП у формуванні колон і їх відправленні;

періодичне подання голові евакокомісії (до групи обліку) даних про проходження евакуйованих через ЗЕП.

18. Основними завданнями представника евакуаційної комісії об`єкта на пунктах посадки на транспорт є:

підтримання зв'язку з керівництвом автотранспортного підприємства з метою одержання інформації про місця і порядок подання автомобільного транспорту (з номерами автомобілів, автобусів, прізвищами водіїв тощо) у формі виписки з плану транспортного забезпечення евакуації;

регулярне проведення (не рідше одного разу на рік) уточнення документів транспортного забезпечення евакуації;

контроль своєчасності подання автомобільного транспорту для евакуації працівників об`єкта та членів їх сімей, документів і майна, що підлягають вивезенню.

Додатки:

1. Структура евакуаційної комісії об`єкта.

2. Функціональні обов'язки особового складу евакуаційної комісії об`єкта.

Начальник штабу цивільної оборони об`єкта