Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки положення про відділи Положення про відділ капітального будівництва

Положення про відділ капітального будівництва

Положення про відділ капітального будівництва

  1. 1. Загальні положення відділу капітального будівництва

1.1. Відділ капітального будівництва є самостійним структурним підрозділом підприємства.

1.2. Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

1.3. Відділ підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

1.4. Керівництво відділу:

1.4.1. Відділ очолює начальник відділу капітального будівництва, призначуваний на посаду наказом директора підприємства.

1.4.2 Начальник відділу капітального будівництва має ____ заступника (ів).

1.4.3 Обов'язку заступника (ів) визначаються (розподіляються) начальником відділу капітального будівництва.

1.4.4. Заступник(и) і керівники структурних підрозділів  у складі відділу капітального будівництва, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням начальника відділу капітального будівництва.

  1. 2. Структура відділу капітального будівництва

2.1. Структуру і штатну кількість відділу капітального будівництва затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням

начальника відділу капітального будівництва і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2. До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців і ін.)

2.3. Начальник відділу капітального будівництва розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

  1. 3. Задачі і функції підрозділу

Задачі

Функції

3.1

Організація будівництва і реконструкції виробничих сил.

Розробка проектів довгострокових, середньострокових і поточних планів капітального будівництва.

Складання титульних списків на всі об'єкти капітального будівництва, заявок на будівельні матеріали й устаткування.

Розробка планів введення нових виробничих сил і культурно-побутових об'єктів.

3.2

Організація будівництва і реконструкції допоміжних об'єктів культурно-побутового призначення.

Висновок угод із проектними організаціями і підрядчиками на розробку проектно-кошторисної документації і будівництво об'єктів.

Узгодження графіків проектних і будівельних робіт.

Організація підготовки будівельних майданчиків.

Узгодження з органами, що здійснюють технічний нагляд, питань, пов'язаних з установкою, випробуванням і реєстрацією устаткування на будівельних майданчиках.

3.3

Забезпечення вчасного введення нових об'єктів в експлуатацію.

Фінансове забезпечення будівельно-монтажних робіт.

Планування постачання об'єктів будівництва матеріалами й устаткуванням.

Виконання планів капітального будівництва.

Вчасна видача проектно-кошторисної і технічної документації для будівельних робіт.

Технічний нагляд за термінами і якістю виконання робіт, за їхньою відповідністю затвердженій проектно-кошторисній документації, робочим кресленням, будівельним нормам, стандартам, нормам техніки безпеки, виробничій санітарії, вимогам раціональної організації праці.

Підготовка документації по завершених об'єктах для приймальної комісії.

Контроль за своєчасним введенням об'єктів в експлуатацію.

3.4

Економія коштів підприємства за рахунок ефективного використання капітальних вкладень, скорочення обсягів незавершеного будівництва і раціоналізації роботи всіх структурних підрозділів відділу.

Облік незавершеного будівництва.

Визначення потреби в будівництві нових виробничих сил і культурно-побутових споруджень.

Підготовка матеріалів, необхідних для економічного обґрунтування необхідності будівництва нових об'єктів.

Участь у загальному плануванні діяльності підприємства.

Координація діяльності структурних підрозділів відділу.

Організація консультацій за рішенням окремих будівельних питань.

Організація взаємодії з науково-дослідними інститутами, організаціями.

  1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5. Взаємодія відділу капітального будівництва з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених дійсним положенням, відділ капітального будівництва взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

З відділом комплектації устаткування

- рахунків "до оплати" закуповуваного устаткування;

- звітів про обіг устаткування;

- довідок про запаси устаткування, що комплектують вироби;

- звітів про інвентаризацію;

- планів і термінів придбання устаткування за заявками відділу капітального будівництва;

- копій актів приймання устаткування;

- планів виділення коштів на придбання устаткування і комплектуючих виробів;

- погоджень рахунків оплати устаткування;

- ...

5.2

З відділами головного конструктора, головного технолога, головного енергетика

- заявок на введення в експлуатацію технологічного й енергетичного устаткування на нових об'єктах;

- відомостей і графіків введення в експлуатацію нових об'єктів;

- планів введення в експлуатацію нового технологічного й енергетичного устаткування;

5.3

З відділом матеріально-технічного постачання

- замовлених будівельних матеріалів;

- консультацій по будівельних матеріалах;

- запитів про припустимі технологічні відхилення якості будівельних матеріалів;

- узгодження технологічних умов на спеціальні матеріали;

- заявок з переліком матеріалів, необхідних для будівництва;

- допусків на відхилення якості будівельних матеріалів;

- планів будівництва;

-

5.4

З відділом охорони праці

- інформації про нормативи і стандарти трудового законодавства (на виконання будівельних робіт);

- висновків про відповідність технології будівництва і застосування будівельно-монтажного устаткування вимогам техніки безпеки;

- інформації про дотримання законодавства про охорону праці;

- заявок на видачу висновків про відповідність технології будівництва і застосування будівельно-монтажного устаткування вимогам техніки безпеки;

- ...

5.5

З відділом технічної інформації

- технічної документації по окремих питаннях;

- заявок на копії технічної документації відділу;

- ...

- копій будівельної документації відділу;

- оригінальних документів для реєстрації, обліку і збереження;

- заявок на оформлення, розмноження і розсилання технічної і будівельної документації;

5.6

З відділом організації й оплати праці

- консультацій по трудовому законодавству;

- затвердженого штатного розкладу;

- завдань по зниженню трудомісткості будівництва за рахунок удосконалення технології будівельно-монтажних робіт;

- проекту штатного розкладу;

- звітів про виконання розпоряджень по зниженню трудовитрат;

- ...

5.7

З планово-економічним відділом

- погоджених і затверджених планів будівництва;

- погоджень термінів будівництва;

- проектів планів будівництва;

- планів інших технічних заходів;

- інших матеріалів на запити планово-економічного відділу;

5.8

З фінансовим відділом

- затверджених планів капітальних вкладень на будівництво;

- консультацій по розрахунках капітальних вкладень на будівництво;

- планів капітальних вкладень на твердження;

- розрахунків витрат на капітальне будівництво;

- ...

5.9

З юридичним відділом

- роз'яснень і консультацій по правових питаннях;

- допомоги в оформленні будівельної документації і угод, а також у діях по нотаріальному посвідченню і державній реєстрації;

- будівельної документації і договорів для правової експертизи і візування;

- ...

  1. Права відділу капітального будівництва

Відділ капітального будівництва має право:

6.1.1. Регулювати розподіл матеріальних і коштів, виділених на капітальне будівництво.

6.1.2. Вимагати від начальників усіх структурних підрозділів:

- виконання запропонованих норм експлуатації будинків і споруджень;

- вчасного надання відомостей про порушення норм експлуатації будинків і споруджень;

- надання іншої інформації, необхідної для діяльності відділу;

6.1.3. Доручати окремим структурним підрозділам підприємства проведення робіт з питань забезпечення капітального будівництва.

6.2. Начальник відділу капітального будівництва також має право:

6.2.1. Надавати керівництву підприємства пропозиції про заохочення працівників, що відзначились, і про накладання стягнень на працівників, що порушують виробничу і трудову дисципліну.

  1. Відповідальність відділу капітального будівництва

7.1. Відповідальність за якість і своєчасність виконання функцій відділом несе начальник відділу капітального будівництва.

7.2. На начальника відділу капітального будівництва покладається персональна відповідальність за:

7.2.1. Дотримання діючого законодавства в процесі керівництва відділом.

7.2.2. Своєчасне і якісне виконання наказів керівництва.

7.2.3. Відповідальність працівників відділу капітального будівництва установлюється відповідними посадовими інструкціями.

  1. Заключні положення

8.1. При виявленні невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ у відділі капітального будівництва керівником відділу, співробітником або іншою особою необхідно звернутися в

(службу персоналу, відділ кадрів, експертну комісію з положень і посадових інструкцій тощо)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається  обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

( заступником генерального директора, генеральним директором тощо)

За наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій тощо)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00