Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера будівельної дільниці

Посадова інструкція інженера будівельної дільниці

1.Загальні положення

1.1 Інженер належить до професійної групи "Керівники".

1.2. Призначення на посаду інженера та звільнення з неї здійснюється наказом директора підприємства за поданням начальника будівельної дільниці  з дотримання вимог Кодексу законів про працю України.

1.3. Інженер підпорядковується безпосередньо начальнику будівельної дільниці.

1.4. За відсутності інженера його обов'язки виконує заступник (за відсутності останнього – особа, призначена у встановленому порядку), який набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

1.5. Інженер у своїй діяльності керується чинним законодавством України, наказами та інструкціями відповідних галузевих міністерств, цією посадовою інструкцією та іншими нормативними документами, затвердженими у встановленому порядку.

2.Завдання та обов'язки

Інженер:

2.1. Здійснює технічне керівництво діяльністю будівельної організації.

2.2. Визначає технічну політику та перспективи розвитку індустріалізації та спеціалізації будівельного виробництва, удосконалення його технології.

2.3. Сприяє підвищенню рівня інженерної підготовки й організації виробництва, поліпшенню рівня інженерної підготовки й організації  виробництва, поліпшенню якості робіт.

2.4. Забезпечує ефективне використання виробничих фондів, безперебійну експлуатацію, ремонт і модернізацію будівельної техніки.

2.5. Здійснює контроль щодо додержання технологічної дисципліни, будівельних нормі правил, вимог з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.6.Керує розробленням заходів щодо дбайливого використання природних ресурсів, охорони навколишнього середовища, створення сприятливих і безпечних умов праці та підвищення культури будівельного виробництва.

2.7. Організовує розроблення та впровадження проектів виконання робіт.

2.8.Укладає угоди з науково-дослідними, проектними організаціями та вищими учбовими закладами на проведення  науково-дослідних робіт з метою розроблення і впровадження нової техніки, матеріалів, передової технології, здійснює контроль за їх виконанням.

2.9. Вживає заходів щодо удосконалення організації будівельного виробництва, праці та управління, упровадження обчислювальної техніки, механізації й автоматизації управлінських робіт.

2.10. Організовує роботу з охорони праці, раціоналізації та винахідництва, технічної інформації та пропаганди передового вітчизняного та зарубіжного досвіду.

2.11. Бере участь у обговоренні причин аварій, нещасних випадків і вживає заходів щодо їх усування та запобігання їм.

2.12.Забезпечує підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, перевірку знань правил і норм праці працівниками підрозділів.

2.13. Керує технічними службами будівельної організації.

2.14. Забезпечує виконання чинного законодавства з питань охорони праці, виробничої санітарії та охорони навколишнього середовища.

2.15. Є першим заступником керівника будівельної організації.

3.Права

Інженер має право:

3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень директора підприємства, що стосуються його діяльності.

3.2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.

3.3. Вносити на розгляд директора підприємства пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

3.4. В межах компетенції повідомляти директору підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.5. Залучати фахівців всіх структурних підрозділів до вирішення  покладених на нього завдань.

3.6.  Вимагати від директора підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

3.7. Удосконалювати свою професійну кваліфікацію у встановленому порядку.

4. Відповідальність

Інженер несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

5. Інженер повинен знати

5.1. Конституцію України, закони України, постанови та рішення Кабінету Міністрів України, що є визначальними для капітального будівництва.

5.2. Постанови, розпорядження, накази та інші керівні й нормативні матеріали, що стосуються діяльності будівельної організації.

5.3. Перспективи технічного й економічного розвитку галузі й організації.

5.4. Технологію будівельного виробництва.

5.5. Організацію виробництва, праці й управління.

5.6. Порядок укладання та виконання контрактів і угод.

5.7. Будівельні норми й правила, державні стандарти й технічні умови  .

5.8. Досягнення науки і техніки та передовий вітчизняний і зарубіжний досвід у галузі технології й організації будівельного виробництва.

5.9. Етику ділового спілкування та ведення переговорів.

5.10. Основи економіки, цивільного та трудового законодавства.

5.11. Правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.

6. Кваліфікаційні вимоги

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра – не менше 2 років, спеціаліста – не менше 3 років.