Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція фахівця з техніки безпеки

Посадова інструкція фахівця з техніки безпеки

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність фахівця з техніки безпеки.

1.2  Фахівець з техніки безпеки відноситься до категорії фахівців.

1.3  Фахівець з техніки безпеки призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням технічного директора і за узгодженням з начальником відділу охорони праці.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику відділу охорони праці

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

технічному директору, директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 

 

 1. Кваліфікаційні вимоги до фахівця з техніки безпеки:

2.1.

Освіта*

вища професійна (технічна)

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

Законодавчі і нормативні правові акти, методичні матеріали з питань техніки безпеки.

Принципи і цілі техніки безпеки.

Систему стандартів техніки безпеки.

Вимоги до розробки на підприємствах правил і норм по техніці безпеки.

Основні технологічні процеси виробництва продукції підприємств.

Особливості експлуатації устаткування, застосовуваного на підприємстві.

Правила і засоби контролю відповідності технічного стану устаткування вимогам безпечного ведення робіт.

Методику інформування працівників про вимоги техніки безпеки.

Методи проведення інструктажу з техніки безпеки, проведення контрольних заходів.

Правила надання першої медичної допомоги при нещасних випадках.

Правила здійснення розслідування нещасних випадків на виробництві, оформлення результатів такого розслідування.

Основи адміністративної роботи, педагогіки і психології.

Основи трудового законодавства.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

*чи середня професійна (технічна) освіта і стаж роботи на посаді фахівця відповідного профілю не менш 3, 4, 5 років.

 

 

 

 1. Документи, які регламентують діяльність фахівця з техніки безпеки

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника відділу охорони праці, технічного директора); Положення про відділ охорони праці, Посадова інструкція фахівця з техніки безпеки, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 

 

 

 

 1. Посадові обов'язки фахівця з техніки безпеки

Фахівець з техніки безпеки:

4.1. Консультує керівництво підприємства по існуючим державних правилам і нормам техніки безпеки для внесення змін в окремі технологічні операції, налагодження і закупівлі устаткування, що відповідає техніці безпеки.

4.2. Організує і проводить роботи по створенню на підприємстві системи техніки безпеки, внутрішніх норм і правил техніки безпеки.

4.3. Дає висновок про можливість зміни прийнятої на підприємстві системи техніки безпеки, про відповідність вимогам техніки безпеки нового обладнання й інвентарю, виробничих операцій.

4.4. Координує роботу виробничих і технічних підрозділів підприємства по створенню і підтримці системи техніки безпеки.

4.5. Дає обов'язкові для виконання вказівки по техніці безпеки.

4.6. Організує проведення інструктажів з техніки безпеки прийнятим працівникам, працівникам, що переходять працювати на нові виробничі ділянки, нове виробниче обладнання.

4.7. Проводить спеціальні заняття по вивченню норм безпеки з керівним і робочим персоналом підприємства.

4.8. Організує проведення перевірок, іспитів і технічного огляду стану технічних засобів, устаткування, машин і механізмів, а також технології виконання робіт для визначення відповідності їх стану встановленим нормам і правилам, бере участь у прийманні їх у експлуатацію чи  застосуванню у виробництві.

4.9. Аналізує ситуацію по техніці безпеки на підприємстві, аналізує ступінь ризику, розробляє план коригувальних заходів, встановлює терміни їх проведення і координує їхнє проведення.

4.10. Контролює виконання розпоряджень органів державного нагляду і контролю за дотриманням діючих норм і правил техніки безпеки, стандартів безпеки праці в процесі виробництва, а також у проектах нових виробничих об'єктів і тих, що реконструюються.

4.11. Вимагає призупинення виробничих операцій, що виконуються у порушення системи техніки безпеки на підприємстві.

4.12. Розробляє комплекс заходів щодо ідентифікації порушень техніки безпеки, виявляє порушення, аналізує їх і дає вказівки по їх усуненню.

4.13. При настанні нещасного випадку на виробництві:

— повідомляє керівництво підприємства (головного інженера, директора підприємства) про подію;

— організує першу медичну допомогу потерпілим і при необхідності їх доставку в установу охорони здоров'я;

— вживає невідкладних заходів по запобіганню розвитку аварійної ситуації і впливу фактора, що травмує, на інших осіб;

— забезпечує збереження до початку розслідування нещасного випадку тієї обстановки, якою вона була на момент події (при неможливості чи неприпустимості збереження — організує фіксацію сформованої обстановки).

4.14. Організує розслідування нещасних випадків на виробництві, бере участь у роботі комісії, створює необхідні умови для проведення розслідувань, бере участь у розслідуваннях (складає схеми, карти подій, проводить опитування, робить виміри, готує виписки з журналів інструктажів, асистує експерту (державному інспектору).

4.15. Оформляє необхідні документи для надання контролюючим органам, виконавчим органам України по страховим випадкам (якщо працівник підлягає страхуванню від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань).

4.16. Представляє інтереси підприємства при розгляді справ про нещасні випадки відповідними органами України, органом державного нагляду, судами; дає необхідні пояснення; представляє необхідну документацію.

4.17. Відслідковує прийняття нових законів, нормативних правових документів з питань техніки безпеки.

4.18. Координує свої дії з державними структурами по техніці безпеки з метою запобігання індустріальних, екологічних і інших аварій.

4.19. Готує звіти про зроблену роботу.

4.20. Виконує інші суміжні обов'язки.

 

 1. Права фахівця з техніки безпеки

Фахівець з техніки безпеки має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність фахівця з техніки безпеки

Фахівець з техніки безпеки несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи фахівця з техніки безпеки

Режим роботи фахівця з техніки безпеки визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці фахівця з техніки безпеки визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

 

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3  Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

 

 

Керівник структурного підрозділу

 

 

 

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

 

Начальник юридичного відділу

 

 

 

(підпис)

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

00.00.0000

 

 

 

 

 

З інструкцією ознайомлений:

 

 

 

(підпис)

(прізвище, ініціали)

 

00.00.00