Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція сортувальника шкур

Посадова інструкція сортувальника шкур

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність сортувальника шкур.

1.2  Сортувальник шкур відноситься до категорії  технічних виконавців.

1.3  Сортувальник шкур призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства за поданням керівника відділу.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

керівнику відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

---

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до сортувальника шкур:

2.1.

Освіта

Неповна    вища        (молодішій спеціаліст).

2.2.

досвід роботи

Стаж    роботи    за    технологічно суміжною професією    5 розряду - не менше 1 року або сортувальника шкур 3 розряду не менше 2 років

2.3.

знання

види виробничих дефектів шкур худоби  всі видів; стандарти на шкіряну і хутрову сировину;

прижиттєві вади і виді виробничого браку шкур усіх видів худоби; способи обробки і методи консервування    всіх    видів    шкур;

показники    якості    обробки консервування  шкур;  правила  і   норми  охорони  праці,  виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

6-й розряд, підвищення кваліфікації.

 1. Документи, які  регламентують діяльність сортувальника шкур

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (керівника відділу); Положення про відділ сортування, Посадова інструкція сортувальника шкур, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки сортувальника шкур

4.1.                       Виконує роботи із сортування всіх видів шкур у свіжому та консервованому вигляді відповідно до чинних стандартів, розстилає на сортувальному столі, оглядає шкури з обох боків, виявляє виробничі та прижиттєві вади і веде їх облік.

4.2.                       Визначає вовнистість овечих шкур, їх площу або вагу.

4.3.                       Комплектує партії шкур для відвантаження.

4.4.                       Зважує шкури, начіплює на них бирки або маркує ш комплектує тюки, складає вагову відомість, розбирає стоси шкур, здає шкури за відвантажувальними документами на склад одержувача.

4.5.                       Здійснює повну обробку шкур і відвантажує їх.

4.6.                       Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

 1. Права сортувальника шкур

Сортувальник шкур має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність сортувальника шкур

Сортувальник шкур відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи сортувальника шкур

Режим роботи сортувальника шкур визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці сортувальника шкур визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00