Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція начальника відділу безпеки руху

Посадова інструкція начальника відділу безпеки руху

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність начальника відділу безпеки руху.

1.2  Начальник відділу безпеки руху відноситься до категорії керівників.

1.3  Начальник відділу безпеки руху призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

директору підприємства

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

‑‑‑

1.4.3

Віддає розпорядження

співробітникам відділу безпеки руху

1.4.4

Працівника заміщає

заступник начальника відділу безпеки руху

1.4.5

Працівник заміщає

‑‑‑

 1. Кваліфікаційні вимоги до начальника відділу безпеки руху:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

Досвід роботи

не менш 4 років

2.3.

Знання

статут автомобільного транспорту;

основи транспортного законодавства;

основи трудового, адміністративного і карного законодавства;

постанови, розпорядження, накази вищестоящих організацій, нормативні документи з питань безпеки руху;

правила дорожнього руху;

устрій, призначення і конструктивні особливості автомобілів;

правила технічної експлуатації рухомого складу автомобільного транспорту;

основи економіки автомобільного транспорту;

організацію роботи з безпеки руху;

порядок і правила ведення форм по обліку і звітності по безпеці руху;

психофізіологічні вимоги до водіїв;

правила і засоби контролю технічного стану автомобілів;

методи і форми пропаганди й інформації про правила безпеки дорожнього руху;

правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту;

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

---

 1. Документи, які регламентують діяльність начальника відділу безпеки руху

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства; Положення про відділ безпеки руху, Посадова інструкція начальника відділу безпеки руху, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки начальника відділу безпеки руху

Начальник відділу безпеки руху виконує наступні обов'язки:

4.1. Організує контроль за виконанням працівниками правил дорожнього руху і технічної експлуатації автомобілів, інструкцій, наказів і інших керівних матеріалів з питань забезпечення безпеки дорожнього руху.

4.2.  Бере участь у проведенні службового розслідування дорожньо-транспортних випадків з виїздом на місце їх виникнення.

4.3. Забезпечує систематичний розбір подій і допущених водіями порушень правил дорожнього руху.

4.4. Аналізує причини, що викликають дорожньо-транспортні випадки і порушення водіями правил дорожнього руху, розробляє і представляє керівництву конкретні пропозиції по їх усуненню.

4.5. Здійснює обстеження і паспортизацію маршрутів рухомого складу, вносить пропозиції по забезпеченню безпеки праці водіїв на лінії, у місцях навантаження і розвантаження, зупинних пунктах і інших місцях руху транспорту.

4.6. Забезпечує розробку схем руху автотранспорту і пішоходів на території підприємства і керує роботою по нанесенню дорожньої розмітки, установці дорожніх знаків і сигнальних пристроїв.

4.7. Розробляє і затверджує у встановленому порядку графік виїзду на лінію працівників для проведення перевірки дотримання водіями правил дорожнього руху.

4.8. Організує відповідно до затвердженої програми проведення занять у кабінеті по безпеці руху і забезпечує його необхідними методичними і наочним приладдям й устаткуванням.

4.9. Бере участь у роботі дисциплінарних комісій ДАІ при розгляді матеріалів про порушення, допущені водіями автотранспортного підприємства, і атестаційних комісій із присвоєння кваліфікації I і II класів.

4.10. Проводить роботу з розгляду досвіду безаварійної роботи кращих водіїв.

4.11. Організує пропаганду заходів для безпеки руху шляхом проведення лекцій, співбесід, бесід, організації виставок, демонстрації фільмів і т.д. Забезпечує зв'язок з ДАІ і науково-дослідними інститутами з питань безпеки руху й організує впровадження їх рекомендацій.

4.12. Організує облік і підготовку встановленої звітності по безпеці руху.

4.13. Здійснює контроль за дотриманням правил безпеки руху й умов відпочинку водіїв на лінії при складанні графіків руху.

4.14. Контролює стажування водіїв автомобілів і роботу їх наставників.

4.15. Робить перевірку якості роботи контрольних посад при випуску автомобілів на лінію і їх поверненні на місце стоянки по закінченні роботи.

4.16. Забезпечує: сполучення економічних і адміністративних методів керівництва, єдиноначальності і колегіальності в обговоренні і рішенні питань, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності роботи підлеглих; застосування принципів матеріальної зацікавленості і відповідальності кожного працівника за доручену йому справу і результати роботи відділу.

4.17. Керує працівниками відділу.

 1. Права начальника відділу безпеки руху

Начальник відділу безпеки руху має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність начальника відділу безпеки руху

Начальник відділу безпеки руху несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи начальника відділу безпеки руху

Режим роботи начальника відділу безпеки руху визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці начальника відділу безпеки руху

Умови оплати праці начальника відділу безпеки руху визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту