Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція менеджера по рекламі

Посадова інструкція менеджера по рекламі

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність менеджера по рекламі.

1.2  Менеджер по рекламі відноситься до категорії керівників.

1.3  Менеджер по рекламі призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора рекламного агентства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

директору рекламного агентства

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

‑‑‑

1.4.3

Віддає розпорядження

підлеглим працівникам

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5

Працівник заміщає

‑‑‑

 1. Кваліфікаційні вимоги до менеджера по рекламі:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

Досвід роботи

не менш 2 років

2.3.

Знання

постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи вищих органів з питань побутового обслуговування населення;

правила побутового обслуговування населення;

законодавство про захист прав споживачів;

стандарти, обов'язковим вимогам яких повинні відповідати побутові послуги;

профіль, спеціалізацію й особливості структури організації, що надає побутові послуги населенню;

технологію надання побутових послуг;

кон'юнктуру ринку побутових послуг населенню;

перспективи технічного й економічного розвитку організації, що надає побутові послуги;

порядок ціноутворення й оподатковування;

теорію і практику менеджменту;

організацію рекламної справи;

способи, засоби і носії реклами;

загальні і спеціальні вимоги до реклами;

особливості проведення рекламних кампаній;

основи ділового адміністрування, маркетингу;

форми і методи ведення рекламних кампаній;

порядок розробки цивільно-правових договорів на організацію і проведення рекламних кампаній;

етику ділового спілкування;

основи естетики, загальної і спеціальної психології, соціології;

основи технології виробництва, структуру керування організації, що надає побутові послуги населенню;

перспективи інноваційної й інвестиційної діяльності організації;

методики і засоби збору, обробки інформації;

засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку;

стандарти діловодства (класифікацію документів, порядок оформлення, реєстрації, проходження, збереження й ін.);

правила і норми охорони праці і техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту;

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

---

 1. Документи, які регламентують діяльність менеджера по рекламі

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут рекламного агентства, Накази і розпорядження директора рекламного агентства; Положення про підрозділ, Посадова інструкція менеджера по рекламі, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки менеджера по рекламі

Менеджер по рекламі виконує наступні обов'язки:

4.1.  Організує роботу з рекламування побутових послуг, що надаються населенню, з метою їх просування на ринки збуту, інформуючи населення про переваги якості і відмітних властивостей рекламованих послуг.

4.2.  Здійснює керівництво, планування і координацію робіт із проведення рекламних кампаній.

4.3.  Розробляє плани рекламних заходів щодо одного чи виду групі побутових послуг і визначає витрати на їх проведення.

4.4.  Бере участь у формуванні рекламної стратегії організації побутового обслуговування, заснованої на перспективних напрямках подальшого організаційного розвитку, інноваційної й інвестиційної діяльності.

4.5.  Здійснює вибір форм і методів реклами в засобах масової інформації, їх текстового, колірного і музичного оформлення.

4.6.  Визначає конкретні носії реклами (газети, журнали, рекламні ролики й ін.) і їх оптимальне сполучення.

4.7.  Вивчає ринок побутових послуг населенню, попит на побутові послуги з метою визначення структури потенційної аудиторії (професію, вік, купівельну спроможність, статуру й ін.) і вибору найкращого часу і місця розміщення реклами, масштабів і термінів проведення рекламних кампаній.

4.8.  Організує розробку рекламних текстів, плакатів, проспектів, каталогів, буклетів, контролює їх якість, забезпечуючи наочність і доступність реклами, дотримання норм суспільної моралі, не допускаючи порушень правил конкурентної боротьби.

4.9.  Здійснює контроль за розробкою правил конкурентної боротьби.

4.10.  Здійснює контроль за розробкою і реалізацією договорів по рекламуванню побутових послуг.

4.11.  Подає заявки на участь організації в конкурсах, виставках і т.п.

4.12. Здійснює взаємодію з діловими партнерами, організує систему збору необхідної інформації і розширення зовнішніх зв'язків з метою удосконалювання рекламної діяльності.

4.13. Аналізує підсумки рекламних кампаній по мотивації у населення попиту на побутові послуги, організує вивчення їх ефективності, визначає спрямованість нових рекламних кампаній.

4.14. Підтримує необхідні зв'язки з іншими структурними підрозділами організації в процесі розробки і проведення рекламних кампаній, залучає до рішення поставлених задач консультантів і експертів, запрошує до участі в рекламі широко відомих і популярних осіб, укладаючи з ними договори на комерційній основі.

4.15.  Виконує подібні по змісту обов'язки.

 1. Права менеджера по рекламі

Менеджер по рекламі має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність менеджера по рекламі

Менеджер по рекламі несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи менеджера по рекламі

Режим роботи менеджера по рекламі визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці менеджера по рекламі

Умови оплати праці менеджера по рекламі визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом директора рекламного агентства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00