Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція менеджера по перевезеннях

Посадова інструкція менеджера по перевезеннях

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність менеджера по перевезеннях.

1.2  Менеджер по перевезеннях відноситься до категорії керівників.

1.3  Менеджер по перевезеннях призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника транспортного відділу.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику транспортного відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

підлеглим працівникам

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до менеджера по перевезеннях:

2.1.

Освіта*

вища професійна (технічна, економічна)

2.2.

Досвід роботи

стаж роботи на транспорті не менш 3 років

2.3.

Знання

Закони і нормативні правові акти, що регулюють питання перевізної і транспортно-експедиційної діяльності в України.

Накази, вказівки, інструкції, методичні й інші керівні документи по колу обов'язків.

Правила перевезення вантажів автомобільним, залізничним, повітряним, водним транспортом.

Угоди про міжнародне вантажне сполучення.

Форми транспортної, вантажної і фінансової документації.

Методи вивчення і прогнозування попиту на транспортні послуги.

Порядок встановлення зв'язків зі споживачами транспортних послуг.

Правила ведення переговорів із клієнтами, організація ділових контактів.

Правила оформлення договорів, що укладаються, про організацію перевезень вантажів і наданні додаткових послуг.

Основи маркетингу і реклами.

Діючу технологію взаємодії з митними органами.

Технологічний процес роботи транспортної організації.

Правила оформлення (у т.ч. митного) вантажів.

Зразкові норми простою транспортних засобів і контейнерів під вантажними операціями.

Стандарти на умови транспортування й пакування вантажів.

Порядок ведення обліку і звітності по рухомому складу й експлуатаційних матеріалах.

Основи економіки, організації праці.

Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

 1. Документи, які регламентують діяльність менеджера по перевезеннях

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника транспортного відділу); Положення про транспортний відділ, Посадова інструкція менеджера по перевезеннях, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки менеджера по перевезеннях

Менеджер по перевезеннях:

4.1. Організує і контролює виконання замовлень вантажовласників по перевезенням вантажів і супутнім перевезенню послугам.

4.2. Забезпечує розвиток взаємозв'язків з користувачами транспортних послуг, із транспортними і транспортно-експедиційними організаціями.

4.3. Вивчає і формує платоспроможний попит на вантажні перевезення і додаткові послуги.

4.4. Вивчає кон'юнктуру і тенденції розвитку транспортного ринку.

4.5. Вивчає тарифи і попит на надані транспортні послуги з урахуванням змін у податковій, ціновій і митній політиці.

4.6. Здійснює пошук клієнтів і веде переговори по укладенню договорів перевезення, транспортно-експедиторського обслуговування, інших.

4.7. З'ясовує запити споживачів транспортних послуг.

4.8. Проводить маркетингові дослідження.

4.9. Визначає і погоджує договірні тарифи.

4.10. Розробляє програми розширення комплексу транспортних послуг, що надаються, і задоволення попиту на них.

4.11. Аналізує інформацію про платоспроможність і надійність клієнтів, веде облік дебіторської заборгованості за перевезення вантажів і зроблені послуги.

4.12. Підготовляє, оформляє і візує документи, необхідні для укладення від імені транспортного підприємства договорів із клієнтами про організацію перевезень вантажів і наданні додаткових послуг.

4.13. Здійснює прийом заявок.

4.14. Організує, коректує і контролює виконання робіт з навантаження, вивантаження і централізованого перевезення вантажів.

4.15. Робить необхідні розрахунки й оформляє платіжні документи.

4.16. Бере участь у проведенні рекламних кампаній.

4.17. Консультує клієнтів по наступним питанням:

— правила, терміни доставки й умови перевезень вантажів;

— порядок оформлення договорів, заявок і перевізних документів;

— порядок оплати перевезень і додаткових послуг;

— провізна плата і правила розрахунків за послуги;

— санкції за недотримання умов укладених договорів.

4.18. Проводить інформаційно-довідкову роботу з клієнтами про правила виробництва вантажно-розвантажувальних, транспортно-експедиційних і інших комерційних операцій.

4.19. Інформує клієнтів про місце перебування вантажів і погоджує умови перевезення по форс-мажорних обставинах.

4.20. Здійснює контроль за своєчасністю приходу транспортних засобів під навантаження і розвантаження, тривалістю вантажно-розвантажувальних робіт.

4.21. Здійснює оперативний зв'язок із клієнтами, вантажно-розвантажувальними і диспетчерськими пунктами.

4.22. Забезпечує введення в електронні бази даних інформації з перевізних документів.

4.23. Здійснює контроль і вживає заходи по усуненню відхилень у виконанні прийнятих замовлень і договорів.

4.24. Керує розробкою і контролює впровадження заходів щодо ліквідації і попередження несхоронності вантажів при перевезеннях, навантаженні, вивантаженні, сортуванні і збереженні.

4.25. Здійснює оперативний облік доходів і витрат, зв'язаних з перевезенням.

4.26. Визначає міри, підготовляє пропозиції і розробляє рекомендації з підвищення якості наданих транспортних послуг.

4.27. Вивчає претензії, що надходять, рекламації, комерційні акти на якість наданих транспортних послуг, вживає заходи по попередженню їх виникнення.

4.28. Веде встановлену документацію і підготовляє звітність у встановлений термін.

4.29. Забезпечує збереження грошових сум і бланків строгої звітності.

4.30. Використовує в роботі технічні засоби — канали зв'язку, комп'ютерну техніку, телефони, факси, ін.

4.31. Забезпечує схоронність комерційної таємниці клієнтів.

4.32. Здійснює керівництво підлеглими працівниками.

 1. Права менеджера по перевезеннях

Менеджер по перевезеннях має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність менеджера по перевезеннях

Менеджер по перевезеннях несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи менеджера по перевезеннях

Режим роботи менеджера по перевезеннях визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці менеджера по перевезеннях

Умови оплати праці менеджера по перевезеннях визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00