Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція медичної сестри по дієтології

Посадова інструкція медичної сестри по дієтології

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність медичної сестри по дієтології.

1.2  Медична сестра по дієтології відноситься до категорії фахівців.

1.3  Медична сестра по дієтології призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням керівника відділу медичного забезпечення.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

лікарю-дієтологу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

керівнику відділу медичного забезпечення

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена головним лікарем

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до медичної сестри по дієтології:

2.1.

Освіта*

середня медична, спеціальна підготовка по лікувальному харчуванню

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

основи законодавства про охорону здоров'я і директивних документів, що визначають діяльність органів і установ охорони здоров'я;

загальні питання організації служби лікувального харчування;

основні принципи лікувального харчування;

санітарно-гігієнічні вимоги до харчоблоків, права й обов’язки посадових осіб по організації і керівництву лікувальним харчуванням;

основи раціонального і індивідуально збалансованого харчування, величину потреби в харчових речовинах і енергії;

біологічну роль харчових речовин і продуктів харчування;

гігієнічні вимоги до харчових продуктів і їх експертну оцінку;

фізіологічні основи дієтології, обмін речовин в організмі в нормі і патології, взаємозв'язки функціональних систем організму і рівні їх регуляції;

причини виникнення патологічних процесів в організмі, механізм їх розвитку і клінічні прояви;

основні принципи лікувальної кулінарії, структуру лікувальних дієт;

клінічну симптоматику і патогенез основних захворювань шлунково-кишкового тракту, обміну речовин, серцево-судинної системи, почок і інших захворювань, при яких дієтотерапія є ведучим лікувальним фактором.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

 1. Документи, які регламентують діяльність медичної сестри по дієтології

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (керівника відділу медичного забезпечення, лікаря-дієтолога); Положення про відділ медичного забезпечення, Посадова інструкція медичної сестри по дієтології, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки медичної сестри по дієтології

4.1.  Контролює правильне збереження добового запасу продуктів, напівфабрикатів і готової їжі. Перевіряє якість продуктів при їх надходженні на харчоблок.

4.2.  Під час відсутності лікаря здійснює контроль за якістю продуктів, що надходять на продовольчих складах.

4.3. Під керівництвом лікаря-дієтолога періодично підраховує склад і калорійність раціону, складає розкладки на всі блюда, приготовлені на харчоблоці.

4.4.  Інструктує працівників харчоблока по дотриманню санітарних вимог при обробці продуктів.

4.5.  Здійснює загальне керівництво технологією готування і вітамінізацією блюд.

4.6.  Контролює і забезпечує правильність закладки продуктів у казан; закладку найбільш коштовних продуктів здійснює в присутності лікаря чи шеф-кухаря.

4.7.  Є присутньою при зважуванні продуктів відповідно до продуктової відомості.

4.8.  Контролює видачу продуктів кухарям по вазі і рахунку.

4.9.  Щодня знімає пробу з готової їжі.

4.10.  Робить добір добової проби, забезпечуючи її правильне збереження, а також робить стерилізацію посуду, призначеного для збереження добової проби.

4.11.  Контролює правильність відпустки блюд з харчоблока у відділення відповідно до надійшовших порціонників.

4.12.  Контролює якість їжі, що відпускається харчоблоком,; не випускає їжу з харчоблока без проби лікаря.

4.13.  Контролює встановлений перелік продуктів, дозволених для передачі пацієнтам.

4.14.  Проводить періодичні обходи лікувальних відділень з метою контролю правильності роздачі їжі, культури обслуговування, з'ясування відкликань пацієнтів про харчування і дотримання вимог санітарної гігієни в буфетах.

4.15.  Стежить за санітарно-гігієнічним станом харчоблока.

4.16.  Проводить заняття з персоналом харчоблока по лікувальному харчуванню і санітарному мінімуму.

4.17. Систематично підвищує професійну кваліфікацію шляхом читання спеціальної літератури, участі в семінарах, обміну досвідом роботи і т.д.

 1. Права медичної сестри по дієтології

Медична сестра по дієтології має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність медичної сестри по дієтології

Медична сестра по дієтології несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи медичної сестри по дієтології

Режим роботи медичної сестри по дієтології визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці медичної сестри по дієтології визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту