Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція медичної сестри

Посадова інструкція медичної сестри

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність медичної сестри.

1.2  Медична сестра відноситься до категорії фахівців.

1.3  Медична сестра призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом головного лікаря.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

старшій медичній сестрі

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

головному лікарю

1.4.3

Віддає розпорядження

‑‑‑

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5

Працівник заміщає

‑‑‑

 1. Кваліфікаційні вимоги до медичної сестри:

2.1.

Освіта*

середня медична

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

Основи лікувально-діагностичного процесу, профілактики захворювань, пропаганди здорового способу життя.

Організаційну структуру установи охорони здоров'я.

Правила техніки безпеки при роботі з медичним інструментарієм і устаткуванням.

Законодавство про працю.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

 1. Документи, які регламентують діяльність медичної сестри

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут медичної установи, Накази і розпорядження головного лікаря (завідувача відділенням); Положення про відділення, Посадова інструкція медичної сестри, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки медичної сестри

Медична сестра:

4.1. Забезпечує інфекційну безпеку (дотримується правил санітарно-гігієнічного і протиепідеміологічного режиму, асептики, правильно зберігає, обробляє, стерилізує і використовує вироби медичного призначення).

4.2. Здійснює всі етапи сестринського процесу при догляді за пацієнтами (первинну оцінку стану пацієнта, інтерпретацію отриманих даних, планування догляду разом з пацієнтом, підсумкову оцінку досягнутого).

4.3. Вчасно і якісно виконує профілактичні і лікувально-діагностичні процедури, призначені лікарем. Асистує при проведенні лікарем лікувально-діагностичних маніпуляцій і малих операцій в амбулаторних і стаціонарних умовах.

4.4. Надає невідкладну долікарську допомогу при гострих захворюваннях, нещасних випадках і різних видах катастроф з наступним викликом лікаря до пацієнта чи напрямком його в найближчу лікувально-профілактичну установу.

4.5. Вводить лікарські препарати, протишокові засоби (при анафілактичному шоці) хворим за життєвими показниками (при неможливості своєчасного прибуття лікаря до пацієнта) відповідно до встановленого порядку дій при даному стані.

4.6. Повідомляє лікарю чи завідувачу, а в їхню відсутність, черговому лікарю про усі виявлені важкі ускладнення і захворювання пацієнтів, ускладненнях, що виникли в результаті проведення медичних маніпуляцій чи про випадки порушення внутрішнього розпорядку установи.

4.7. Забезпечує правильне збереження, облік і списання лікарських препаратів, дотримання правил прийому лік пацієнтами.

4.8. Взаємодіє з колегами і співробітниками інших служб в інтересах пацієнта.

4.9. Веде затверджену медичну обліково-звітну документацію.

4.10. Систематично підвищує свою професійну кваліфікацію.

4.11. Проводить санітарно-просвітню роботу по зміцненню здоров'я і профілактиці захворювань, пропаганді здорового способу життя.

 1. Права медичної сестри

Медична сестра має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність медичної сестри

Медична сестра несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи медичної сестри

Режим роботи медичної сестри визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці медичної сестри визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом головного лікаря.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту