Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція майстра ділянки

Посадова інструкція майстра ділянки

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність майстра ділянки.

1.2  Майстер ділянки відноситься до категорії керівників.

1.3  Майстер ділянки призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника цеху.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику цеху

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

працівникам ділянки

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5

Працівник заміщає

‑‑‑

 1. Кваліфікаційні вимоги до майстра ділянки:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

Досвід роботи

не менш 1 року

2.3.

Знання

Законодавчі і нормативні правові акти, нормативні і методичні матеріали, що стосуються виробничо-господарської діяльності ділянки.

Технічні характеристики і вимоги, пропоновані до продукції, що випускається ділянкою, технологія її виробництва.

Устаткування ділянки і правила його технічної експлуатації.

Методи техніко-економічного і виробничого планування.

Форми і методи виробничо-господарської діяльності ділянки.

Трудове законодавство і порядок тарифікації робіт і робітників.

Норми і розцінки на роботи, порядок їх перегляду.

Діючі положення по оплаті праці і формах матеріального стимулювання.

Передовий вітчизняний і закордонний досвід по керуванню виробництвом.

Основи економіки, організації виробництва, праці і керування.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

-

 1. Документи, які  регламентують діяльність майстра ділянки

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства; Положення про цех, Посадова інструкція майстра ділянки, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки майстра ділянки

Майстер ділянки:

4.1. Здійснює відповідно до діючих законодавчих і нормативних актів, що регулюють виробничо-господарську діяльність підприємства, керівництво очолюваною ним виробничою ділянкою.

4.2. Забезпечує виконання ділянкою у встановлений термін виробничих завдань по обсягу виробництва продукції (робіт, послуг), якості, заданій номенклатурі (асортименту), підвищення продуктивності праці, зниження трудомісткості продукції на основі раціонального завантаження устаткування і використання його технічних можливостей, підвищення коефіцієнта змінності роботи устаткування, ощадливої витрати сировини, матеріалів, палива, енергії і зниження витрат.

4.3. Вчасно підготовляє виробництво продукції на ділянці, забезпечує розміщення робітників і бригад.

4.4. Контролює дотримання технологічних процесів, оперативно виявляє й усуває причини їх порушення.

4.5. Бере участь у розробці нових і удосконалюванні діючих технологічних процесів і режимів виробництва, а також виробничих графіків.

4.6. Перевіряє якість продукції, що випускається, чи робіт, що виконуються.

4.7. Здійснює заходи щодо попередження браку і підвищення якості продукції (робіт, послуг).

4.8. Бере участь у прийманні закінчених робіт з реконструкції ділянки, ремонту технологічного устаткування, механізації й автоматизації виробничих процесів і ручних робіт.

4.9. Організує впровадження передових методів і прийомів праці, а також форм її організації, атестації і раціоналізації робочих місць.

4.10. Забезпечує виконання робітниками норм виробітки, правильне використання виробничих площ, устаткування, оргтехоснащення (оснащення й інструмента), рівномірну (ритмічну) роботу ділянки.

4.11. Здійснює формування бригад (їхній кількісний, професійний і кваліфікаційний склад), розробляє і впроваджує заходи щодо раціонального обслуговування бригад, координує їх діяльність.

4.12. Встановлює і вчасно доводить виробничі завдання бригадам і окремим робітникам (що не входять до складу бригад) відповідно до затверджених виробничих планів і графіків, нормативні показники по використанню устаткування, сировини, матеріалів, інструмента, палива, енергії.

4.13. Здійснює виробничий інструктаж робітників, проводить заходи щодо виконання правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії, технічній експлуатації устаткування й інструмента, а також контроль за їх дотриманням.

4.14. Сприяє впровадженню прогресивних форм організації праці, вносить пропозиції про перегляд норм виробітки і розцінок, а також про присвоєння відповідно до Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій робочих розрядів робітникам ділянки, бере участь у тарифікації робіт ділянки.

4.15. Аналізує результати виробничої діяльності.

4.16. Контролює витрати фонду оплати праці, встановленого ділянці.

4.17. Забезпечує правильність і своєчасність оформлення первинних документів по обліку робочого часу, виробки, заробітної плати, простоїв.

4.18. Сприяє поширенню передового досвіду, розвитку ініціативи, впровадженню раціоналізаторських пропозицій і винаходів.

4.19. Забезпечує своєчасний перегляд у встановленому порядку норм трудових витрат, впровадження технічно обґрунтованих норм і нормованих завдань, правильне й ефективне застосування систем заробітної плати і преміювання.

4.20. Бере участь у здійсненні робіт з виявлення резервів виробництва по кількості, якості й асортименту продукції, що випускається, у розробці заходів щодо створення сприятливих умов праці, підвищення культури виробництва, раціонального використання робочого часу і виробничого устаткування.

4.21. Контролює дотримання робітниками правил охорони праці і техніки безпеки, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, сприяє створенню в колективі обстановки взаємної допомоги і вимогливості, розвитку у робочих почуття відповідальності і зацікавленості у своєчасному і якісному виконанні виробничих завдань.

4.22. Готує пропозиції про заохочення робітників чи застосуванні заходів матеріального впливу, про накладення дисциплінарних стягнень на порушників виробничої і трудової дисципліни.

4.23. Організує роботу з підвищення кваліфікації і професійної майстерності робітників і бригадирів, навчанню їх другим і суміжним професіям, проводить виховну роботу в колективі.

 1. Права майстра ділянки

Майстер ділянки має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність майстра ділянки

Майстер ділянки несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи майстра ділянки

Режим роботи майстра ділянки визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці майстра ділянки

Умови оплати праці майстра ділянки визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00