Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція майстра вантажно-розвантажувальних робіт

Посадова інструкція майстра вантажно-розвантажувальних робіт

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність майстра вантажно-розвантажувальних робіт.

1.2  Майстер вантажно-розвантажувальних робіт відноситься до категорії керівників.

1.3  Майстер вантажно-розвантажувальних робіт призначається на посаду і звільняється p посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

завідувачеві вантажним двором

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

підлеглим співробітникам

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5

Працівник заміщає

‑‑‑

 1. Кваліфікаційні вимоги до майстра вантажно-розвантажувальних робіт:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

Досвід роботи

не менш 1 року

2.3.

Знання

Діючі накази, вказівки, розпорядження, інструкції, методичні, нормативні й організаційно-розпорядницькі документи, що стосуються виконання покладених обов'язків

Типовий технологічний процес вантажно-розвантажувальних робіт.

Виробничі потужності виробничої ділянки, його мобільність.

Порядок ведення технічної документації, встановлені форми звітності і порядок їх складання.

Організацію виробництва вантажно-розвантажувальних робіт.

Положення про робочий час і час відпочинку працівників організації.

Методику розслідування й обліку нещасних випадків, зв'язаних з виробництвом.

Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

---

 1. Документи, які регламентують діяльність майстра вантажно-розвантажувальних робіт

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства; Положення про вантажний двір, Посадова інструкція майстра вантажно-розвантажувальних робіт, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки майстра вантажно-розвантажувальних робіт

Майстер вантажно-розвантажувальних робіт:

4.1. Здійснює оперативне керівництво вантажно-розвантажувальними операціями.

4.2. Організує забезпечення необхідними для виконання вантажно-розвантажувальних робіт машинами, механізмами і робітниками, що їх обслуговують.

4.3. Веде план-графік про наявність вантажів під навантаженням і вивантаженням по періодах доби, про роботу механізмів, про хід виконання плану вантажопереробки.

4.4. Веде книги оперативних розпоряджень і доводить до відома виконавців накази, завдання і розпорядження керівництва організації, контролює їх виконання.

4.5. Виявляє причини непродуктивного простою машин і механізмів.

4.6. Контролює хід виконання вантажно-розвантажувальних робіт і вживає заходи по попередженню й усуненню цих порушень.

4.7. Одержує інформацію про підхід і прибуття вантажів, регулює робочу силу, машини і механізми, організує і контролює переміщення робочої сили, машин і механізмів з ділянки на ділянку.

4.8. Контролює виконання норм простою транспорту під вантажними операціями, використання робочої сили, машин і механізмів.

4.9. Складає змінний і добовий плани вантажно-розвантажувальних робіт і контролює їх виконання.

4.10. Звітує про виконану за добу чи за зміну роботу перед керівництвом.

4.11. Складає довідки про не вивантажені вагони, простої машин і механізмів, враховує вивезений вантаж і залишки невивезеного вантажу.

4.12. Аналізує роботу з кожної виробничої ділянки по родах вантажів за зміну чи за добу.

4.13. Приймає заявки від виробничих ділянок на необхідні матеріали і запасні частини і контролює забезпеченість кожної виробничої ділянки необхідними матеріалами, механізмами, машинами, вантажозахватними пристроями, а також автотранспортом.

4.14. Підготовляє аналіз ритмічності роботи фронтів навантаження, вивантаження і сортування вантажів, вивчає сформовані вантажопотоки і бере участь в оперативному плануванні ритмічності вантажно-розвантажувальних робіт з урахуванням технічного стану фронтів вивантаження і забезпечує ритмічне навантаження вантажу, веде облік наявності вантажу під навантаженням і вивантаженням по періодах доби, веде облік випадків браку в роботі і випадків виробничого травматизму.

 1. Права майстра вантажно-розвантажувальних робіт

Майстер вантажно-розвантажувальних робіт має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність майстра вантажно-розвантажувальних робіт

Майстер вантажно-розвантажувальних робіт несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи майстра вантажно-розвантажувальних робіт

Режим роботи майстра вантажно-розвантажувальних робіт визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці майстра вантажно-розвантажувальних робіт

Умови оплати праці майстра вантажно-розвантажувальних робіт визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00