Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція контрольного майстра

Посадова інструкція контрольного майстра

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність контрольного майстра.

1.2  Контрольний майстер відноситься до категорії керівників.

1.3  Контрольний майстер призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника цеху (ділянки).

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику цеху (ділянки)

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

підлеглим працівникам

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5

Працівник заміщає

‑‑‑

 1. Кваліфікаційні вимоги до контрольного майстра:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

Досвід роботи

не менш 1 року

2.3.

Знання

Законодавчі і нормативні правові акти, методичні й інші матеріали по керуванню якістю продукції.

Технологічні процеси і режими виробництва.

Основні технологічні і конструктивні дані продукції, що випускається.

Технічні й економічні вимоги до сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів і готової продукції.

Діючі в галузі і на підприємстві стандарти, технічні умови, нормативи якісних показників, технологічні інструкції.

Системи, засоби і методи технічного контролю виробництва.

Правила приймання і збереження готової продукції, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, методи добору проб, порядок маркірування й упакування продукції.

Положення про товарні знаки і коди.

Порядок атестації якості промислової продукції.

Види виробничого браку, методи його попередження й усунення.

Правила проведення іспитів і приймання продукції.

Порядок оформлення технічної документації, що засвідчує якість продукції (робіт, послуг).

Основи економіки, організації праці, виробництва і керування.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Основи трудового законодавства.

Правила і норми охорони праці.

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

-

 1. Документи, які регламентують діяльність контрольного майстра

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства; Положення про цех, Посадова інструкція контрольного майстра, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки контрольного майстра

Контрольний майстер:

4.1. Організує на закріпленій ділянці роботу з контролю і підвищення якості продукції і послуг, комплектності по контролю і підвищенню якості продукції і послуг, комплектності виробів, що випускаються, і обліку браку.

4.2. Контролює правильність встановлення сортності продукції (виробів, напівфабрикатів), її відповідність затвердженим зразкам (еталонам), стандартам, технічним умовам і іншій нормативно-технічній документації, дотримання технологічних режимів на всіх стадіях виробничого процесу, інструкцій і методик по технічному контролю на робочих місцях, якість тари й пакування, технічний стан устаткування і засобів транспорту, збереження сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, готової продукції.

4.3. Керує роботою по оформленню технічної документації, що засвідчує якість і комплектність виробів, що випускаються чи поставляються, (паспортів, сертифікатів), атестації продукції по категоріям якості.

4.4. Стежить за дотриманням графіків перевірки на точність виробничого устаткування й оснащення, станом контрольно-вимірювальних засобів, їх наявністю на робочих місцях, своєчасним представленням для державної перевірки.

4.5. Вживає заходи по запобіганню виробництва продукції, що не відповідає встановленим вимогам, виявленню причин і винуватців браку, надходження рекламацій на готову продукцію, а також розробці і впровадженню заходів, спрямованих на підвищення якості і конкурентноздатності продукції і послуг.

4.6. Бере участь у розробці і впровадженні найбільш досконалих систем керування якістю продукції, методів контролю (включаючи вхідний контроль комплектуючих виробів, що надходять, матеріалів і напівфабрикатів), нових і переглянутих діючих стандартів, технічних умов і інших нормативів і інструкцій.

4.7. Здійснює контроль за дотриманням підлеглими правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

4.8. Бере участь у здачі готової продукції, виконаних робіт (послуг) замовникам.

4.9. Вносить пропозиції про заохочення працівників чи застосування заходів матеріального впливу, а також залучення до дисциплінарної відповідальності порушників трудової і виробничої дисципліни, сприяє підвищенню кваліфікації і професійної майстерності робітників, їх навчанню і присвоєнню розрядів, впровадженню передового досвіду, проводить виховну роботу в колективі.

 1. Права контрольного майстра

Контрольний майстер має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність контрольного майстра

Контрольний майстер несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи контрольного майстра

Режим роботи контрольного майстра визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці контрольного майстра

Умови оплати праці контрольного майстра визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00