Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція керівника структурного підрозділу освітньої установи

Посадова інструкція керівника структурного підрозділу освітньої установи

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність керівника структурного підрозділу освітньої установи.

1.2  Керівник структурного підрозділу освітньої установи відноситься до категорії керівників.

1.3  Керівник структурного підрозділу освітньої установи призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора освітньої установи..

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

керівнику освітньої установи

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

-

1.4.3

Віддає розпорядження

працівникам підрозділу

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5

Працівник заміщає

‑‑‑

 1. Кваліфікаційні вимоги до керівника структурного підрозділу освітньої установи:

2.1.

Освіта*

Вища професійна

2.2.

Досвід роботи

не менш 5 років

2.3.

Знання

Конституція України.

Закони України, постанови Уряду України й органів керування освітою з питань освіти і виховання учнів (вихованців).

Конвенція про права дитини.

Педагогіку, досягнення сучасної психолого-педагогічної науки і практики.

Психологію особистості і диференціальну психологію.

Основи фізіології, гігієни.

Теорію і методи керування освітніми системами.

Основи економіки, права, соціології.

Організацію фінансово-господарської діяльності установи.

Адміністративне, трудове і господарське законодавство.

Правила і норми охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

-

 1. Документи, які  регламентують діяльність керівника структурного підрозділу освітньої установи

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут організації, Накази і розпорядження директора освітньої установи; Положення про освітню установу, Посадова інструкція керівника структурного підрозділу освітньої установи, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки керівника структурного підрозділу освітньої установи

Керівник структурного підрозділу установи освіти:

4.1. Керує діяльністю структурного підрозділу установи освіти.

4.2. Організує освітній процес.

4.3. Забезпечує виконання навчальних планів і програм.

4.4. Вживає заходи по методичному забезпеченню освітнього процесу.

4.5. Організує укладення договорів із зацікавленими підприємствами, установами й організаціями по підготовці кадрів.

4.6. Забезпечує комплектування освітньої установи учнями (вихованцями).

4.7. Створює необхідні соціально-побутові умови учням (вихованцям) і працівникам установи.

4.8. Вживає заходи по збереженню контингенту учнів (вихованців).

4.9. Вносить пропозиції керівництву установи щодо підбору і розміщенню кадрів.

4.10. Забезпечує розвиток і зміцнення учбово-матеріальної бази установи, схоронність устаткування й інвентарю, дотримання санітарно-гігієнічних вимог, правил і норм охорони праці і техніки безпеки.

 1. Права керівника структурного підрозділу освітньої установи

Керівник структурного підрозділу освітньої установи має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність керівника структурного підрозділу освітньої установи

Керівник структурного підрозділу освітньої установи несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи керівника структурного підрозділу освітньої установи

Режим роботи керівника структурного підрозділу освітньої установи визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці керівника структурного підрозділу освітньої установи

Умови оплати праці керівника структурного підрозділу освітньої установи визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00