Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція керівника структурного підрозділу

Посадова інструкція керівника структурного підрозділу

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність керівника структурного підрозділу.

1.2  Керівник структурного підрозділу відноситься до категорії керівників.

1.3  Керівник структурного підрозділу призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора комбінату побутового обслуговування.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

директору комбінату побутового обслуговування

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

‑‑‑

1.4.3

Віддає розпорядження

співробітникам структурного підрозділу

1.4.4

Працівника заміщає

заступник керівника структурного підрозділу

1.4.5

Працівник заміщає

‑‑‑

 1. Кваліфікаційні вимоги до керівника структурного підрозділу:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

Досвід роботи

не менш 2 років

2.3.

Знання

постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи вищих органів з питань побутового обслуговування населення;

правила побутового обслуговування населення;

стандарти, обов'язковим вимогам яких повинні відповідати побутові послуги;

організацію матеріально-технічного забезпечення

структурного підрозділу (служби);

профіль, спеціалізацію й особливості структури організації побутового обслуговування населення;

виробничі потужності і кадрові ресурси керівника структурного підрозділу (служби);

технологію надання побутових послуг населенню;

перспективи технічного, економічного і соціального розвитку керівника структурного підрозділу (служби);

основи планування, стратегічне й оперативне планування;

вимоги по захисту навколишнього середовища;

основи економіки, організації виробництва, праці і

керування;

основи трудового законодавства;

порядок складання й узгодження бізнес-планів виробничо-господарської і фінансово-економічної діяльності структурного підрозділу (служби);

стандарти діловодства (класифікацію документів, порядок оформлення, реєстрації, проходження, збереження й ін.);

засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку;

правила і норми охорони праці і техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту;

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

---

 1. Документи, які регламентують діяльність керівника структурного підрозділу

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут комбінату побутового обслуговування, Накази і розпорядження директора комбінату побутового обслуговування; Положення про структурний підрозділ, Посадова інструкція керівника структурного підрозділу, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки керівника структурного підрозділу

Керівник структурного підрозділу (служби) виконує наступні обов'язки:

4.1.  Визначає і ставить перед структурним підрозділом (службою) цілі і задачі, зв'язані зі здійсненням побутового обслуговування населення.

4.2.  Здійснює організацію, планування і координацію діяльності підрозділу (служби), спрямованої на надання визначеного набору побутових послуг з найбільшим соціально-економічним ефектом.

4.3.  Забезпечує своєчасне і якісне побутове обслуговування населення.

4.4.  Здійснює контроль за раціональною витратою матеріальних, технічних і трудових ресурсів, скороченням витрат і підвищенням ефективності побутового обслуговування населення.

4.5.  Проводить аналіз і дає оцінку результатам діяльності підрозділу (служби).

4.6.  Здійснює контроль якості й ефективності роботи структурних підрозділів (служб) комбінату побутових послуг.

4.7.  Здійснює розробку і впровадження заходів щодо поліпшення діяльності підрозділу (служби), збільшення обсягу і розмаїтості наданих побутових послуг, підвищення їх якості.

4.8.  Бере участь у підборі і розміщенні працівників структурного підрозділу (служби).

4.9.  Здійснює контроль за раціональним використанням праці працівників структурного підрозділу (служби) і підвищенням їх кваліфікації.

4.10.  Контролює дотримання працівниками структурного підрозділу (служби) правил і норм охорони праці і техніки безпеки при наданні побутових послуг населенню.

4.11.  Забезпечує правильне оформлення і своєчасне представлення звітності про результати діяльності структурного підрозділу (служби), організацію відповідного обліку.

4.12. Виконує подібні по змісту обов'язки.

 1. Права керівника структурного підрозділу

Керівник структурного підрозділу має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність керівника структурного підрозділу

Керівник структурного підрозділу несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи керівника структурного підрозділу

Режим роботи керівника структурного підрозділу визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці керівника структурного підрозділу

Умови оплати праці керівника структурного підрозділу визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом директора комбінату побутового обслуговування.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00