Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція керівника освітньої установи

Посадова інструкція керівника освітньої установи

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність керівника освітньої установи.

1.2  Керівник освітньої установи відноситься до категорії керівників.

1.3  Керівник освітньої установи призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом засновника(ів).

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

засновнику(ам)

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

‑‑‑

1.4.3

Віддає розпорядження

працівникам освітньої установи

1.4.4

Працівника заміщає

заступник керівника освітньої установи

1.4.5

Працівник заміщає

‑‑‑

 1. Кваліфікаційні вимоги до керівника освітньої установи:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

Досвід роботи

не менш 5 років

2.3.

Знання

Конституцію України.

Закони України, постанови Уряду України й органів керування освітою з питань освіти і виховання учнів (вихованців).

Конвенцію про права дитини.

Педагогіку, досягнення сучасної психолого-педагогічної науки і практики.

Психологію особистості і диференціальну психологію.

Основи фізіології, гігієни.

Теорію і методи керування освітніми системами.

Основи економіки, права, соціології.

Організацію фінансово-господарської діяльності установи.

Адміністративне, трудове і господарське законодавство.

Правила і норми охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

-

 1. Документи, які регламентують діяльність керівника освітньої установи

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут освітньої установи, Накази і розпорядження директора освітньої установи; Положення про освітню установу, Посадова інструкція керівника освітньої установи, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки керівника освітньої установи

Директор установи освіти:

4.1. Здійснює керівництво установою відповідно до її Статуту і законодавства України.

4.2. Забезпечує системну освітню (навчально-виховну) і адміністративно-господарську (виробничу) роботу установи.

4.3. Визначає стратегію, цілі і задачі розвитку установи, приймає рішення про програмне планування її роботи.

4.4. Разом з радою установи і громадських організацій здійснює розробку, за      твердження і впровадження програм розвитку установи, навчальних планів, курсів, дисциплін, річних календарних навчальних графіків, Статуту і правил внутрішнього розпорядку установи й ін.

4.5. Визначає структуру керування установою, штатний розклад.

4.6. Вирішує наукові, учбово-методичні, адміністративні, фінансові, господарські й інші питання.

4.7. Планує, координує і контролює роботу структурних підрозділів, педагогічних і інших працівників установи.

4.8. Здійснює прийом на роботу, підбор і розміщення педагогічних кадрів.

4.9. Визначає посадові обов'язки працівників, створює умови для підвищення їхньої професійної майстерності.

4.10. Заохочує і стимулює творчу ініціативу працівників, підтримує сприятливий морально-психологічний клімат у колективі.

4.11. Формує контингенти учнів (вихованців), забезпечує їх соціальний захист.

4.12. Є державним опікуном (попечителем) вихованців з числа дітей-сиріт і дітей, що залишилися без піклування батьків, захищає їхні законні права й інтереси (особисті, майнові, житлові, трудові й ін.).

4.13. Вживає заходи до створення умов для підтримки їх родинних зв'язків.

4.14. Забезпечує ефективну взаємодію і співробітництво з органами місцевого самоврядування, підприємствами й організаціями, громадськістю, батьками (особами, їх що заміняють).

4.15. Сприяє діяльності вчительських (педагогічних), психологічних організацій і методичних об'єднань.

4.16. Регулює діяльність суспільних (у тому числі дитячих і молодіжних) організацій, дозволених законодавством України.

4.17. Забезпечує раціональне використання бюджетних асигнувань, а також коштів, що надходять з інших джерел.

4.18. Представляє установу в державних, муніципальних, суспільних і інших органах, установах.

4.19. Забезпечує облік, схоронність і поповнення учбово-матеріальної бази, дотримання правил санітарно-гігієнічного режиму й охорони праці, облік і збереження документації.

4.20. Несе відповідальність за реалізацію освітніх програм відповідно до навчального плану і графіка навчального процесу, за якість освіти випускників, життя і здоров'я, дотримання прав і свобод учнів (вихованців) і працівників установи під час освітнього процесу у встановленому законодавством України порядку.

 1. Права керівника освітньої установи

Керівник освітньої установи має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність керівника освітньої установи

Керівник освітньої установи несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи керівника освітньої установи

Режим роботи керівника освітньої установи визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці керівника освітньої установи

Умови оплати праці керівника освітньої установи визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00