Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція керівника групи по інвентаризації будівель і споруджень

Посадова інструкція керівника групи по інвентаризації будівель і споруджень

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність керівника групи по інвентаризації будівель і споруджень.

1.2  Керівник групи по інвентаризації будівель і споруджень відноситься до категорії керівників.

1.3  Керівник групи по інвентаризації будівель і споруджень призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням технічного директора.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

технічному директору

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

підлеглим працівникам

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до керівника групи по інвентаризації будівель і споруджень:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

Досвід роботи

стаж роботи в посаді інженера по інвентаризації будівель і споруджень не менш 2 років

2.3.

Знання

Законодавчі й інші нормативні правові акти по забезпеченню державного нагляду за складом і технічним станом будівель і споруджень виробничого і цивільного призначення.

Методичні й інструктивні матеріали по обліку, технічній інвентаризації і реєстрації нерухомого майна й угод з ним.

Порядок оподатковування і страхування нерухомого майна організації.

Організацію і технологію будівельних робіт.

Правила експлуатації будівель і споруджень виробничого і цивільного призначення.

Методи інструментальної зйомки земельних ділянок, будівель і споруджень.

Будівельні норми і правила.

Порядок розробки, ведення і збереження встановленої документації по інвентаризації будівель і споруджень.

Методи визначення вартості будівель і споруджень.

Порядок оформлення угод і прав на нерухоме майно.

Діючі тарифи на житлові і комунальні послуги.

Основи організації праці і керування.

Принципи оплати праці і матеріального стимулювання.

Основи законодавства про працю.

Правила і норми по охороні праці.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

*чи середня професійна (технічна) освіта і стаж роботи на посаді інженера по інвентаризації будівель і споруджень не менш 5 років.

 1. Документи, які регламентують діяльність керівника групи по інвентаризації будівель і споруджень

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (технічного директора); Положення про технічний відділ, Посадова інструкція керівника групи по інвентаризації будівель і споруджень, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки керівника групи по інвентаризації будівель і споруджень

Керівник групи по інвентаризації будівель і споруджень:

4.1. Здійснює керівництво виробничою діяльністю групи по інвентаризації будівель і споруджень виробничого і цивільного призначення з метою забезпечення державного нагляду за їх складом і технічним станом.

4.2. Розробляє плани робіт з інвентаризації будівель і споруджень, організує їх виконання.

4.3. Розподіляє роботи між учасниками групи, встановлює їм виробничі завдання.

4.4. Бере безпосередню участь:

— у технічному огляді будівель і споруджень, що підлягають державному нагляду, визначенні їхньої вартості для цілей обліку, оподатковування, стягування державного збору й інших державних цілей;

— в обґрунтуванні методів ведення робіт з обстеження будівель і споруджень, здійсненні їх планової зйомки, визначенні їх якісних характеристик, підготовці графічних матеріалів і пояснювальних документів.

4.5. Організує роботу зі складання технічних паспортів будівель (домоволодінь, приміщень) і споруджень, формуванню на них інвентарних справ.

4.6. Організує ведення статистичного обліку будівель і споруджень, реєстрів об'єктів обліку, що підлягають державному нагляду, підготовку документації для збереження в архіві.

4.7. Привласнює кадастрові номери будівлям (домоволодінням, приміщенням), спорудженням.

4.8. Контролює правильність оформлення виписок з реєстрів, технічних паспортів, експлікацій об'єктів обліку.

4.9. Дає консультації юридичним і фізичним особам з питань технічної інвентаризації і реєстрації будівель і споруджень, оформленню угод, прав і зобов'язань власників будівель і споруджень.

4.10. Забезпечує учасників групи геодезичними і вимірювальними приладами, нормативними і довідковими матеріалами.

4.11. Контролює дотримання правил охорони праці і техніки безпеки, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

4.12. Організує роботу з підвищення кваліфікації і професійної майстерності учасників групи.

 1. Права керівника групи по інвентаризації будівель і споруджень

Керівник групи по інвентаризації будівель і споруджень має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність керівника групи по інвентаризації будівель і споруджень

Керівник групи по інвентаризації будівель і споруджень несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи керівника групи по інвентаризації будівель і споруджень

Режим роботи керівника групи по інвентаризації будівель і споруджень визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці керівника групи по інвентаризації будівель і споруджень

Умови оплати праці керівника групи по інвентаризації будівель і споруджень визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00