Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інтерв’юера

Посадова інструкція інтерв’юера

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інтерв’юера.

1.2  Інтерв’юер відноситься до категорії фахівців.

1.3  Інтерв’юер призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням заступника директора по персоналу і за узгодженням з менеджером  по персоналу..

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

менеджеру по персоналу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

заступнику директора по персоналу

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до інтерв’юера:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

Досвід роботи

досвід кадрової роботи не менш (1 року; 2 років; ін.)

2.3.

Знання

Трудове законодавство.

Кон'юнктуру ринку праці, робочої сили й освітніх послуг.

Інформаційні бази даних ринку праці.

Специфіку умов роботи на підприємстві.

Методики профвідбору і техніку складання тестів на профпригодність.

Основи загальної і спеціальної психології, соціології і психології праці.

Етику ділового спілкування.

Методики проведення тестування, співбесіди.

Основи організації кадрового діловодства.

Кваліфікаційні довідники посад службовців і професій робітників.

Методи обробки інформації з використанням сучасних технічних засобів комунікації і зв'язку, комп'ютерів.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Правила і норми охорони праці.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

 1. Документи, які регламентують діяльність інтерв’юера

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (заступника директора по персоналу, менеджера по персоналу); Положення про відділ керування персоналу, Посадова інструкція інтерв'юера, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки інтерв’юера

Інтерв'юер:

4.1. Підготовляє тексти оголошень про відкриття вакансій і розміщає їх у засобах масової інформації.

4.2. Здійснює обробку резюме, що надійшли, встановлює контакти з кандидатами.

4.3. Складає графіки співбесіди.

4.4. Визначає питання, на які в результаті інтерв'ю повинні бути отримані відповіді, і розробляє методики оцінки відповідей.

4.5. Проводить співбесіди шляхом формулювання питань і одержання відповідей на питання, зв'язані з вимогами до конкретної професії чи посади.

4.6. Складає звіти про проведені інтерв'ю.

4.7. Визначає професійні навички і знання кандидата, зіставляє їх з поточними потребами підприємства по даній позиції в штатному розкладі.

4.8. Складає аналітичні матеріали, що містять оцінку особистих якостей кандидата, психологічної сумісності з колективом підприємства.

4.9. Дає висновок про ступінь відповідності кандидата необхідним вимогам.

4.10. Повідомляє кандидатам результати співбесіди.

4.11. Організує зустріч з кандидатами, що пройшли співбесіду, для тестування, введення в суть роботи, ознайомлення з корпоративною політикою підприємства.

4.12. Представляє кандидатів, що пройшли заключні етапи добору, менеджеру по персоналу.

 1. Права інтерв’юера

Інтерв’юер має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність інтерв’юера

Інтерв’юер несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи інтерв’юера

Режим роботи інтерв’юера визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці інтерв’юера визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3  Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00