Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інструктора-методиста по туризму

Посадова інструкція інструктора-методиста по туризму

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інструктора-методиста по туризму.

1.2  Інструктор-методист по туризму відноситься до категорії фахівців.

1.3  Інструктор-методист по туризму призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора туристичного агентства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

директора туристичного агентства

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором туристичного агентства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до інструктора-методиста по туризму:

2.1.

Освіта*

вища професійна (фізкультурна)

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

закон «Про основи туристської діяльності в Україні», постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи вищестоящих і інших організацій у сфері туризму;

правові і соціальні основи туристської індустрії;

методику організації і проведення туристичних походів;

історію, культуру і географію регіону;

санітарно-епідеміологічний стан району проведення туристичного походу;

правила складання маршрутів;

маршрут і район походу, виходи з маршруту, розташування населених пунктів;

теоретичні основи фізкультурно-оздоровчої роботи;

основи лікарського контролю за станом туристів;

правила забезпечення життєдіяльності групи під час туристичного походу;

правила надання долікарської медичної допомоги;

правила орієнтування на місцевості;

правила експлуатації туристського устаткування;

правила експлуатації радіостанцій і способи зв'язку з рятувальними, ексурсійно-туристськими станціями, добровільними спортивними й іншими організаціями на маршрутах;

правила обслуговування на пішому (водяному) маршруті;

схему дій при настанні надзвичайних ситуацій;

теорію міжособистісного спілкування;

основи психології;

конфліктологія;

іноземна мова (основної клієнтури);

правила оформлення документів і складання звітів;

правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

* чи середня професійна (фізкультурна) освіта і стаж роботи в туристській індустрії не менш 1 року.

 1. Документи, які регламентують діяльність інструктора-методиста по туризму

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут туристичного агентства, Накази і розпорядження директора туристичного агентства; Положення про туристичне агентство, Посадова інструкція інструктора-методиста по туризму, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки інструктора-методиста по туризму

Інструктор-методист по туризму виконує наступні обов'язки:

4.1.  Розробляє техніку туристичних походів.

4.2.  Вивчає список маршрутів з описом їх особливостей, оцінює придатність маршруту для конкретної групи.

4.3.  Підготовляє маршрутні документи і картографічний матеріал.

4.4.  Розробляє конкретний маршрут, графік туристичного походу і плани інших заходів, що передбачається провести на маршруті, намічає контрольні пункти і терміни, вивчає складні ділянки маршруту і визначає способи їх подолання, подає маршрут на затвердження вищестоящій посадовій особі.

4.5.  Знайомиться з районами туристичного походу по звітах інших груп, одержує консультації в рятувальних станціях (центрах), у добровільних спортивних і інших організаціях, що займаються організацією туризму на маршруті, у досвідчених туристів і краєзнавців.

4.6.  Знайомиться з прогнозами погоди в районі подорожі.

4.7.  Бере участь у формуванні туристської групи з урахуванням інтересів, туристської кваліфікації, фізичної підготовки, віку, психологічної сумісності учасників, а також з метою визначення оптимального складу групи, що забезпечує маневреність, дотримання графіка руху, подолання природних перешкод.

4.8.  Одержує інформацію про місце і час прибуття туристів, організує зустріч туристів у домовленому місці, ідентифікує (установлює кількість групи, засвідчує приналежність туристів до групи), проводить протокольні заходи.

4.9.  Організує всебічну підготовку учасників туристичного походу, перевіряє наявність необхідних навичок і знань по безпеці подорожі, уміння плавати, користатися туристським (альпіністським, гірськолижним, ін.) спорядженням і устаткуванням, наявність практичних навичок і теоретичних знань по наданню долікарської медичної допомоги.

4.10.  Проводить інструктаж по дотриманню запобіжних заходів на маршруті.

4.11.  Проводить групові й індивідуальні заняття по теорії і практиці турпоходів.

4.12.  Консультує туристів з питань життєзабезпечення на маршруті.

4.13.  Проводить комплекс практичних заходів і теоретичних занять по забезпеченню техніки безпеки туристів.

4.14. Організує підготовку і підбор необхідного спорядження, устаткування і продуктів харчування, виявляє можливість поповнення запасів продуктів на маршруті.

4.15. Складає кошторис витрат.

4.16. Складає зразковий розпорядок дня в подорожі і забезпечує його дотримання.

4.17. Забезпечує видачу туристичного устаткування і настроювання (припасування) його з урахуванням антропологічних даних туристів.

4.18. Організує укладання необхідної кількості медикаментів, перев'язного матеріалу, кровоспинних засобів, дезінфікуючих розчинів і т.д., у складних маршрутах визначає місцезнаходження медичних пунктів.

4.19. Розподіляє обов'язку між учасниками подорожі, призначає ведучих і замикаючих, інформує про сигнали під час руху групи.

4.20. Розробляє рекомендації і вказівки для учасників туристичних походів.

4.21. Супроводжує туристичну групу на маршруті.

4.22.  Під час подорожі строго дотримує затвердженого маршруту.

4.23. Стежить за дотриманням санітарно-гігієнічних норм, забезпеченням умов, що попереджають випадки травматизму.

4.24. Здійснює контроль за дотриманням мір безпеки на маршруті.

4.25.  Інформує туристів про можливість виникнення факторів ризику на кожному конкретному маршруті.

4.26.  Вживає необхідні заходи безпеки групи, аж до зміни маршруту або призупинення подорожі в зв'язку з виниклими небезпечними природними явищами й іншими обставинами, а також у разі потреби надання допомоги потерпілим.

4.27.  При захворюваннях туристів, травмах, настанні інших медичних випадків надає першу медичну допомогу,

4.28. Зв'язується з рятувальними станціями (центрами), медичними установами для організації доставки травмованих чи захворілих учасників подорожі в медичні установи; при можливості самостійно вживає невідкладних заходів по доставці травмованих чи захворілих.

4.29. Координує поводження групи при настанні надзвичайної ситуації, надає першу необхідну допомогу, застосовує заходи для усунення паніки, повідомляє відповідним інстанціям про виникнення надзвичайних ситуацій.

4.30.  Призначає у випадку тимчасового поділу групи (у критичній ситуації, з метою розвідки, ін.) своїх заступників з найбільш підготовлених учасників подорожі.

4.31. Організує в разі потреби оперативну допомогу іншій туристській групі, що знаходиться в районі подорожі.

4.32. Забезпечує проведення пошуково-рятувальних робіт

4.33.  Інформує гідрометеорологічні і рятувальні станції, що зустрічаються на маршруті, місцеві органи влади про сход лавин, селевих потоків, зсувів, рухах льодовиків і інших небезпечних природних явищах, що можуть бути на шляху групи.

4.34. Робить оцінки в маршрутній книжці про проходження маршруту.

4.35. Аналізує підсумки діяльності і бере участь у плануванні роботи організації.

4.36. Бере участь в організації заходів щодо зміцнення і розвитку матеріально-технічної бази для занять туризмом.

4.37. Вивчає, узагальнює і впроваджує передовий досвід роботи.

4.38.  Веде систематичний облік, аналіз, узагальнення результатів роботи.

 1. Права інструктора-методиста по туризму

Інструктор-методист по туризму має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність інструктора-методиста по туризму

Інструктор-методист по туризму несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи інструктора-методиста по туризму

Режим роботи інструктора-методиста по туризму визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці інструктора-методиста по туризму визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора туристичного агентства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту