Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інструктора-методиста по лікувальній фізкультурі

Посадова інструкція інструктора-методиста по лікувальній фізкультурі

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інструктора-методиста по лікувальній фізкультурі.

1.2  Інструктор-методист по лікувальній фізкультурі відноситься до категорії фахівців.

1.3  Інструктор-методист по лікувальній фізкультурі призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом керівника медичної установи.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

завідувачеві відділенням

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

‑‑‑

1.4.3

Віддає розпорядження

‑‑‑

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5

Працівник заміщає

‑‑‑

 1. Кваліфікаційні вимоги до інструктора-методиста по лікувальній фізкультурі:

2.1.

Освіта*

вища фізкультурна

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

Закони України й інші нормативні правові акти з питань охорони здоров'я.

Теорію і методику фізичного виховання.

Основи клінічної симптоматики основних захворювань.

Показники функціонального і фізичного стану організму в нормі і патології.

Методи дослідження й оцінки фізичного розвитку і працездатності.

Зміст рухових режимів.

Вплив на патологічний процес різних процедур і комплексів лікувальної фізкультури і масажу.

Спеціальне устаткування, апаратуру і техніку безпеки при роботі з нею.

Форми і методи пропаганди здорового способу життя і санітарно-просвітньої роботи.

Законодавство про працю й охорону праці.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

спеціальна підготовка по ЛФК

 1. Документи, які регламентують діяльність інструктора-методиста по лікувальній фізкультурі

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут медичної установи, Накази і розпорядження керівника медичної установи (завідувача відділенням); Положення про відділення, Посадова інструкція інструктора-методиста по лікувальній фізкультурі, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки інструктора-методиста по лікувальній фізкультурі

Інструктор-методист по лікувальній фізкультурі:

4.1. Розробляє гімнастичні і масажні комплекси для проведення занять по лікувальній фізкультурі і процедур з пацієнтами.

4.2. Здійснює в медичній установі методичне керівництво середнім медичним персоналом (інструктори по лікувальній фізкультурі, медичні сестри).

4.3. Аналізує стан методичної роботи з лікувальної фізкультури і розробляє пропозиції по підвищенню її ефективності.

4.4. Вивчає і поширює сучасні методи лікувальної фізкультури по відновленню фізичного здоров'я і корекції порушень рухової активності хворих і інвалідів.

4.5. Організує роботу з підвищення кваліфікації середнього медичного персоналу.

4.6. Контролює якість виконання середнім медичним персоналом занять по лікувальній фізкультурі і процедур.

4.7. Бере участь разом з лікарем в огляді хворих з метою визначення методики їх реабілітації.

4.8. Веде заняття в особливих випадках.

 1. Права інструктора-методиста по лікувальній фізкультурі

Інструктор-методист по лікувальній фізкультурі має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність інструктора-методиста по лікувальній фізкультурі

Інструктор-методист по лікувальній фізкультурі несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи інструктора-методиста по лікувальній фізкультурі

Режим роботи інструктора-методиста по лікувальній фізкультурі визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці інструктора-методиста по лікувальній фізкультурі визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3  Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом керівника медичної установи.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00