Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інспектора з контролю за виконанням доручень

Посадова інструкція інспектора з контролю за виконанням доручень

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інспектора з контролю за виконанням доручень.

1.2  Інспектор з контролю за виконанням доручень відноситься до категорії технічних виконавців.

1.3  Інспектор з контролю за виконанням доручень призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням завідувача архівом.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

завідувачеві архівом

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до інспектора з контролю за виконанням доручень:

2.1.

Освіта*

середня професійна

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу

2.3.

Знання

Постанови, розпорядження, накази, методичні і нормативні матеріали по організації діловодства на підприємстві.

Форми і методи контролю виконання документів.

Структуру підприємства і його підрозділів.

Стандарти уніфікованої системи діловодства, організаційно-розпорядницьку документацію.

Схеми документообігу.

Засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку.

Законодавство про працю.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Правила і норми охорони праці.

2.4.

Навички

знання обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку.

2.5.

Додаткові вимоги

* початкова професійна освіта, спеціальна підготовка по встановленій програмі і стаж роботи по профілю не менш 3 років, у тому числі на даному підприємстві не менш 1 року.

 1. Документи, які  регламентують діяльність інспектора з контролю за виконанням доручень

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства; Положення про архів, Посадова інструкція інспектора по контролі за виконанням доручень, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки інспектора з контролю за виконанням доручень

Інспектор по контролю за виконанням доручень:

4.1. Здійснює контроль за своєчасним виконанням структурними підрозділами підприємства й окремими фахівцями рішень, наказів, указівок, доручень керівництва підприємства.

4.2. Перевіряє відповідність підготовлених на підприємстві проектів наказів і розпоряджень документам вищестоящих організацій, на основі яких вони видаються.

4.3. Заповнює контрольні картки і веде картотеки обліку наказів, розпоряджень і інших документів, а також доручень, що вимагають контролю за їх виконанням.

4.4. Веде оперативний облік проходження документів.

4.5. Визначає причини несвоєчасного виконання доручень.

4.6. Інформує керівника підприємства про стан виконання доручень.

4.7. Складає звіти, довідки, відомості за результатами контролю з внесенням відповідних пропозицій про стан виконавської дисципліни, по виконанню структурними підрозділами доручень, виправленню положення справ, про заслуховування на нарадах у керівництва підприємства керівників структурних підрозділів і окремих фахівців, що допускають прострочення у виконанні доручень і рішень.

4.8. Перевіряє обґрунтованість пропозицій, що представляються керівництву, про зняття рішень з контролю.

4.9. Готує документи після закінчення встановлених термінів поточного збереження до здачі на збереження в архів.

4.10. Бере участь у підготовці пропозицій по удосконаленню діловодства на підприємстві.

4.11. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника

 1. Права інспектора з контролю за виконанням доручень

Інспектор з контролю за виконанням доручень має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність інспектора з контролю за виконанням доручень

Інспектор з контролю за виконанням доручень несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи інспектора з контролю за виконанням доручень

Режим роботи інспектора з контролю за виконанням доручень визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці інспектора з контролю за виконанням доручень визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00