Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера-проектувальника

Посадова інструкція інженера-проектувальника

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера-проектувальника.

1.2  Інженер-проектувальник відноситься до категорії фахівців.

1.3  Інженер-проектувальник призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику будівельного відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

‑‑‑

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5

Працівник заміщає

‑‑‑

 1. Кваліфікаційні вимоги до інженера-проектувальника:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи*

2.3.

Знання

Методи проектування і проведення техніко-економічних розрахунків.

Принципи роботи, технології виготовлення і монтажу устаткування і конструкцій, види і властивості матеріалів.

Постанови, розпорядження, накази вищестоящих і інших органів, методичні і нормативні матеріали по проектуванню, будівництву й експлуатації об'єктів.

Стандарти, технічні умови й інші керівні матеріали по розробці й оформленню проектно-кошторисної документації.

Технічні засоби проектування і будівництва.

Основи патентознавства.

Передовий вітчизняний і закордонний досвід проектування і будівництва.

Технічні, економічні і соціальні вимоги до об'єктів, що проектуються.

Організацію праці і виробництва.

Правила і норми охорони праці.

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

---

*На посаду

- інженера-проектувальника III категорії - особа, що має вищу професійну освіту і досвід роботи в проектних організаціях;

- інженера-проектувальника II категорії - особа, що має вищу професійну освіту і стаж роботи на інженерно-технічних посадах, що займаються фахівцям з вищою професійною освітою, не менш 2 років;

- інженера-проектувальника I категорії - особа, що має вищу професійну освіту і стаж роботи на посаді інженера-проектувальника II категорії не менш 2 років

 1. Документи, які регламентують діяльність інженера-проектувальника

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника будівельного відділу); Положення про будівельний відділ, Посадова інструкція інженера-проектувальника, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки інженера-проектувальника

Інженер-проектувальник:

4.1. На основі новітніх науково-технічних досягнень, передового вітчизняного і закордонного досвіду проектування, будівництва й експлуатації об'єктів і використання засобів автоматизації проектування розробляє окремі розділи (частини) проекту.

4.2. Бере участь у підготовці завдань на розробку проектних рішень.

4.3. Бере участь у зборі вихідних даних для проектування, у рішенні технічних питань по закріплених об'єктах протягом усього періоду проектування будівництва, запровадження в дію об'єкта й освоєння проектних потужностей.

4.4. Погоджує прийняті проектні рішення з проектними рішеннями по іншим розділам (частинам проекту).

4.5. Проводить патентні дослідження з метою забезпечення патентної чистоти нових проектних рішень і їх патентоспроможності.

4.6. Забезпечує відповідність розроблювальних проектів і технічної документації стандартам, технічним умовам і іншим нормативним документам по проектуванню і будівництву, а також завданню на їх розробку.

4.7. Здійснює авторський нагляд за будівництвом об'єктів, що проектуються, консультує з питань, що входять у його компетенцію.

4.8. Бере участь в аналізі й узагальненні досвіду розробки проектів і їх реалізації в будівництві і на цій основі готує пропозиції про доцільність коректування прийнятих загальних і принципових проектних рішень.

4.9. Бере участь у складанні заявок на винаходи, підготовці висновків і відкликань на раціоналізаторські пропозиції, проекти стандартів, технічних умов і інших нормативних документів, у роботі семінарів і конференцій.

 1. Права інженера-проектувальника

Інженер-проектувальник має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність інженера-проектувальника

Інженер-проектувальник несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи інженера-проектувальника

Режим роботи інженера-проектувальника визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці інженера-проектувальника визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00